Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film

Nummer
2006:3
Grundförfattning
2006:3
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
2 och 11§§ arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2006-04-19
Dag för ikraftträdande
2006-01-01
Diarienummer
22-2005/02008
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film; beslutade den 19 april 2006. Riksarkivet beslutar med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446), följande föreskrifter och allmänna råd om framställning, hantering, förvaring, vård och överlämnande av handlingar på ritfilm och reprografisk film. 1 kap. Omfattning och tillämpning Omfattning 1 § Denna författning omfattar handlingar på ritfilm och reprografisk film, t.ex. kartor eller ritningar, framställda med tusch, skrivare och kopiatorer. 2 § I författningen finns bestämmelser om omfattning och tillämpning (1 kap.), definitioner (2 kap.), tillämpning i vissa fall (3 kap.), dokumentation (4 kap.), framställning (5 kap.), hantering och förvaring (6 kap.), förvaringsmedel för långtidslagring (7 kap.), vård (8 kap.) och överlämnande (9 kap.). 3 § Författningen specificerar bestämmelser i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:11) om arkiv hos statliga myndigheter, med avseende på ritfilm och reprografisk film. 1. Ändrad RA-FS 1997:4. 4 § Vilka tekniska krav som gäller för handlingar på ritfilm och reprografisk film framgår av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Tillämpningsområde 5 § Författningen gäller för statliga myndigheter med undantag för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen. Med statliga myndigheter jämställs i denna författning sådana organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket, första meningen sekretesslagen (1980:100) när det gäller allmänna handlingar i den verksamhet som avses i bilagan i sekretesslagen. 6 § Författningen skall även tillämpas av - sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, och - Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av allmänna handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring m.m. 2 kap. Definitioner 1 § I denna författning avses med aktomslag förvaringsmedel, bestående av papper, kartong eller papp, avsett att omsluta och avskilja handlingar, arkivbox förvaringsmedel, bestående av kartong eller papp, i form av box med flik, lock eller annan tillslutningsanordning, avsett att ge skydd åt handlingar, beständig egenskapen hos en handling att under lång tid kunna bevaras utan informationsförlust, förvaringsmedel hjälpmedel avsett att ge skydd åt handlingar vid hantering och förvaring, t.ex. aktomslag, arkivbox och ritningsportfölj, gallra förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar, eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför - förlust av betydelsebärande data, - förlust av möjliga sammanställningar, - förlust av sökmöjligheter, eller - förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet, gallringsfrist den tid som skall förflyta innan handlingar får gallras, räknat från en bestämd tidpunkt, t.ex. när ärendet till vilket handlingarna hör har slutbehandlats, dom har avkunnats eller beslut expedierats, myndighet sådana myndigheter och organ som avses i 1 kap. 5-6 §§ denna författning, reprografisk film film av polyester belagd med ett fotografiskt skikt bestående av en emulsion innehållande ljuskänsligt silversalt, och som kan vara försedd med ritskikt där skriften kan anbringas med tusch, kopiator eller skrivare, ritfilm film av polyester, som på en eller båda sidor är försedd med ritskikt där skriften kan anbringas med tusch, kopiator eller skrivare, ritningsportfölj förvaringsmedel, bestående av kartong eller papp med förstärkningar och tillslutningsanordningar, avsett att ge skydd åt handlingar av större format, skrivmedel material eller utrustning avsedd för framställning av tecken, bilder och liknande på papper, t.ex. pennor, tusch, stämpelfärger,tryckfärger, skrivare, kopiatorer och faxar. 3 kap. Tillämpning i särskilda fall 1 § Handlingar som gallras är undantagna från bestämmelserna i denna författning. Allmänna råd. Bestämmelserna i författningen bör tillämpas i den utsträckning som krävs för att handlingarna skall kunna läsas och kopieras fram till gallringstidpunkten. Hänsyn bör därvid tas till gallringsfristens längd och den hantering som handlingarna kommer att utsättas för under bevarandetiden. 2 § För handlingar som inkommer till myndigheten i form av ritfilm eller reprografisk film gäller denna författning med undantag från bestämmelserna i 5 kap. 3 § Handlingar som kommer att utsättas för återkommande hantering och användning skall framställas i två exemplar. Exemplar nummer två får utgöras av mikrofilm eller upptagning för automatiserad behandling. 4 kap. Dokumentation 1 § Myndigheten skall dokumentera de uppgifter som behövs för handlingarnas hantering, förvaring och vård. Allmänna råd. Av dokumentationen bör framgå om det finns handlingar som behöver kopieras, transporteras eller i övrigt hanteras med särskild aktsamhet, t.ex. på grund av fysiskt skick eller avvikande format. Se även bestämmelser om dokumentation av skador och åtgärder i 8 kap. 1 §. Uppgifterna bör ingå i arkivredovisningen eller instrument som knyts till denna. 5 kap. Framställning Ritfilm, reprografisk film och skrivmedel 1 § Vid framställning av handlingar skall myndigheten använda ritfilm eller reprografisk film som uppfyller de tekniska krav som anges i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. 2 § Myndigheten skall vid framställning av handlingar använda skrivmedel som uppfyller de tekniska krav som anges i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Det skrivmedel som används skall vara avsett för skriftframställning på den aktuella filmen. Skadligt material 4 § Material som kan skada handlingarna får inte användas vid framställning, ändring eller märkning av handlingarna. Etiketter och symboler som är självhäftande får inte fästas på handlingarna. Korrigeringsvätska eller korrigeringstejp får inte användas på handlingarna. Självhäftande, flyttbara noteringsblad får inte användas för anteckningar som skall bevaras. Utformning 3 § Handlingarna skall utformas så att läsning, kopiering, skanning och mikrofilmning underlättas. 6 kap. Hantering och förvaring Varsam hantering 1 § Handlingar på ritfilm och reprografisk film skall hanteras med varsamhet. Allmänna råd. Vid hantering av reprografisk film bör luddfria bomullsvantar, nylonvantar eller talkfria plasthandskar användas. Vid kopiering av handlingar på ritfilm och reprografisk film bör automatisk dokumentmatning undvikas, då handlingarna riskerar att skadas i dokumentmataren. 2 § Understrykning, överstrykning eller andra markeringar, får inte göras i handlingarna. Bestämmelsen avser inte behöriga åtgärder. Allmänna råd. Med överstrykning avses även användning av överstrykningspennor. Med behöriga åtgärder avses t.ex. påförande av tjänsteanteckning, ändring av beslut eller rättning av förbiseendefel. Som behöriga åtgärder räknas även sidnumrering eller annan märkning som görs för att hålla samman handlingarna. 3 § Självhäftande, flyttbara noteringsblad får inte fästas på skrift eller annan informationsbärande yta. Om självhäftande, flyttbara noteringsblad används skall dessa avlägsnas senast när ett ärende eller annat arbete har avslutats. Förvaringsmedel för kortare tids förvaring 4 § Handlingarna skall så snart som möjligt ges en skyddad förvaring. Handlingarna får inte hålslås och förvaras i pärmar. Allmänna råd. Förvaring i hängmappar bör undvikas. Om plastfickor eller plastmappar används för tillfällig förvaring, bör de vara av sådant material och utförande som rekommenderas i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Skadliga föremål 5 § Föremål som kan skada handlingarna skall avlägsnas senast när handlingarna placeras i förvaringsmedel som är avsett för långtidsförvaring. Allmänna råd. Anordningar som kan skada handlingarna vid hantering, kopiering och förvaring eller som är utrymmeskrävande, bör avlägsnas redan i samband med att ett ärende eller annat arbete avslutas. Åtgärder bör samtidigt vidtas för att hålla samman handlingarna på annat sätt, t.ex. genom särskiljande aktomslag. Exempel på föremål som kan skada handlingarna vid hantering, kopiering och förvaring är plastfickor och gummisnoddar, samt anordningar i plast och metall som används för att hålla samman handlingarna, såsom gem, häftklamrar, spikar, nitar, skruvar och bindare (gafflar). Föremål av metall riskerar att ge rostfläckar och frätskador på handlingarna, vilket kan leda till informationsförlust. Anordningar av plast eller metall är inte beständiga. Deras sammanhållande funktion är således begränsad i tiden. 6 § Handlingar som består av material som kan skada ritfilm eller den reprografiska filmen skall förvaras separat. Handlingarna skall i sådana fall märkas och registreras så att sambanden med övriga handlingar kan upprätthållas. Handlingar som är framställda så att informationen uppenbart riskerar att gå förlorad skall kopieras till annat underlag. Vikning och rullning 7 § Vikning av handlingarna skall undvikas, då skriften och filmen kan skadas. Handlingar som är vikta när de inkommer till myndigheten får förvaras vikta även i fortsättningen. Allmänna råd. Vid kopiering, mikrofilmning eller skanning kan en vikning misstolkas som en markering (linje) på handlingen. Det bör beaktas att utplaning av vikta handlingar genom motvikning, kan skada handlingarna. För vikta handlingar som förväntas bli utsatta för upprepad användning, kan en utplaning med efterföljande plan förvaring ändå vara att föredra då uppkomna skador förvärras för varje vikning. 8 § Vid transport får handlingar av format A0 eller större tillfälligt förvaras rullade. Handlingarna skall vara lindade utanpå rulle och skyddade av ett yttre omslag. Allmänna råd. Rulle som används för transport bör uppfylla kraven i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Rullen bör ha en längd som gör att den skjuter utanför handlingarna efter rullning. 9 § Om myndigheten återkommande framställer eller tar emot handlingar av format som kräver separat hantering och förvaring skall särskilda rutiner utarbetas för detta ändamål. Förvaring utanför myndigheten 10 § Vid utlån för tjänsteändamål, tjänsteförrättning eller annan tillfällig förvaring utanför myndigheten skall handlingarna hanteras och förvaras så att de inte skadas eller riskerar att utsättas för tillgrepp eller obehörig åtkomst. Allmänna råd. För utlån och tjänsteförrättningar bör kopior av handlingarna användas, om det är möjligt att kopiera handlingarna med hänsyn till deras format, mängd och fysiska skick. Om handlingar medtas vid tjänsteförrättning, bör de förvaras i en mapp som skyddar handlingarna mot väta och smuts och som är tillräckligt styv för att ge skydd mot deformering och andra skador. Transporter 11 § Säkerhetsnivån vid transport skall vara sådan att handlingarna skyddas mot skingring, tillgrepp och obehörig åtkomst. Handlingarna skall förvaras i låsta utrymmen när de inte övervakas av den som ansvarar för transporten. Under transport skall handlingarna förvaras så att de är skyddade mot smuts, stötar, fukt och annan skadlig påverkan. Även handlingar som förvaras i mappar, pärmar, arkivboxar skall ges ett yttre skydd under transport. Placering i arkivlokal 12 § Handlingarna skall efter avslutad handläggning flyttas till ett förvaringsutrymme som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:62) om planering, utförande och drift av arkivlokaler. 2. Ändrad RA-FS 1997:3 7 kap. Förvaringsmedel för långtidslagring Aktomslag 1 § Handlingar på ritfilm och reprografisk film skall placeras i aktomslag innan de läggs i arkivbox, ritningskåp eller ritningsportfölj. Aktomslag skall uppfylla de tekniska krav som anges i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Aktomslagets format och styvhet skall anpassas till handlingarnas for-mat och mängd. Allmänna råd. Vid bestämning av hur många handlingar som skall förvaras i samma aktomslag bör beaktas att handlingarnas format och ytvikt är av betydelse för hanterbarheten. Ett aktomslag bör alltid placeras så att handlingarna inte kommer i direkt kontakt med arkivboxen. Om en arkivbox i sin helhet uppfyller kraven på åldringsbeständighet behöver ett sådant aktomslag inte användas. Stående och liggande förvaring 2 § Handlingar av format A3 och mindre skall förvaras i en arkivbox som uppfyller de tekniska krav som anges i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Handlingarna får även förvaras liggande i aktomslag i ritningsskåp. 3 § Handlingar av format större än A3 skall förvaras liggande i ritningsskåp, eller i ritningsportfölj som förvaras liggande i skåp eller på hylla. Ritningsportföljer skall uppfylla de tekniska krav som anges i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Antalet aktomslag eller ritningsportföljer i varje låda eller hylla skall vara sådant att handlingar och förvaringsmedel inte skadas vid förvaring och hantering. Hängande förvaring 4 § Vid förvaring i ritningsskåp för hängande förvaring skall upphängningsanordningen vara sådan att den inte skadar handlingarna. Upphängningsanordningen skall kunna avlägsnas utan att skador uppstår. Rullar 5 § Rulle som används som förvaringsmedel för långtidsförvaring skall uppfylla kraven i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Rullen skall ha en längd som gör att den skjuter utanför handlingarna efter rullning. Handlingarna skall förvaras utanpå rullen, med den informationsbärande sidan vänd inåt. Ett inre aktomslag skall lindas runt rullen för att skydda handlingarna mot skadliga ämnen. Ett yttre aktomslag skall lindas runt handlingarna på rullen. Det yttre aktomslaget skall hållas på plats med bomullsband. Om rullen i sin helhet uppfyller kraven för åldringsbeständighet behövs inte något inre aktomslag. Allmänna råd. Vid bestämning av hur många handlingar som skall förvaras på samma rulle bör beaktas att formatet är av betydelse för handlingarnas hanterbarhet. Märkning av förvaringsmedel 6 § Märkning av aktomslag skall ske genom direkt påskrift, stämpling eller förtryckning. Allmänna råd. Med direkt påskrift avses t.ex. skrift som framställs med penna, skrivare eller kopiator. Skrivmedel som används skall uppfylla kraven i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. 7 § Arkivboxar och ritningsportföljer skall märkas genom etikettering eller direkt påskrift. Papper, skrivmedel, lim och självhäftande etiketter som används för märkning skall uppfylla de tekniska krav som anges i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Allmänna råd. Vid användning av självhäftande etiketter, bör märkning även ske med beständig skrift utanpå eller inuti förvaringsmedlet, eller genom att en papperskopia av etiketten placeras i förvaringsmedlet. 8 § Märkning skall omfatta myndighetens namn och en unik identitet som kan knytas till arkivredovisningen. 8 kap. Vård Kontroll av det fysiska skicket 1 § Myndigheten skall regelbundet kontrollera ritfilmens, den reprografiska filmen och förvaringsmedlens fysiska skick. Skador som är av betydelse från bevarandesynpunkt samt eventuella åtgärder skall dokumenteras. Se allmänna dokumentationskrav i 4 kap.1 §. Vid omfattande skador på handlingar skall arkivmyndigheten kontaktas för råd om vilka åtgärder som skall vidtas. Åtgärder vid skador 2 § Förvaringsmedel som är skadade, så att de inte längre ger handlingarna avsett skydd, skall bytas ut. 3 § Om det har uppkommit en reva på en handling, och det finns risk för informationsförlust vid den fortsatta hanteringen, skall handlingen skyddas genom placering i eget aktomslag. Tejp får inte användas för lagning. Allmänna råd. En brukskopia av den trasiga handlingen bör placeras i anslutning till handlingen. Åtgärder vid slitage 4 § Om en viss mängd handlingar har försatts i dåligt skick på grund av hög användningsfrekvens eller annan orsak skall arkivmyndigheten kontaktas. Arkivmyndigheten beslutar efter samråd med myndigheten vilka åtgärder som skall vidtas. Åtgärder vid särskilda händelser 5 § Om arkivlokalen eller intilliggande utrymmen utsätts för vattenläckage, brand, kemikalier, angrepp av skadedjur, sabotage eller andra händelser som medför att handlingarna skadas eller riskerar att skadas på länge sikt, skall myndigheten snarast anmäla händelsen till arkivmyndigheten för beslut om vilka åtgärder som skall vidtas. 9 kap. Överlämnande Överenskommelse om överlämnande 1 § En myndighet kan enligt 9 § arkivlagen (1990:782) efter överenskommelse överlämna arkivmaterial till arkivmyndigheten. 2 § Myndigheten skall kontakta arkivmyndigheten i så god tid före överlämnandet att arkivmyndigheten ges tillfälle att inspektera de handlingar som skall överlämnas. Krav i samband med överlämnandet 3 § Arkiv som överlämnas till arkivmyndigheten skall, i enlighet med 17 § första stycket arkivförordningen (1991:446), vara förtecknade och handlingar för vilka gallringsfristen har löpt ut skall vara gallrade. 4 § Vid överlämnandet skall dokumentation som har upprättats i enlighet med denna författning, och som behövs för arkivmyndighetens fortsatta förvaring och vård, medfölja leveransen. 5 § Om handlingarna har framställts i två exemplar, i enlighet med 3 kap. 3 §, skall bägge exemplaren överlämnas samtidigt till arkivmyndigheten. 6 § Vid leverans till arkivmyndighet gäller bestämmelserna om transport i 6 kap. 8 och 11 §§. Kostnader 7 § Vid övertagande av arkivmaterial skall arkivmyndigheten, i enlighet med 17 § andra stycket arkivförordningen (1991:446) träffa överenskommelse med myndigheten om ersättning för kostnader hos arkivmyndigheten för att bevara, vårda och tillhandahålla handlingarna. Myndigheten skall även betala engångskostnader i samband med leverans. Allmänna råd. Om myndigheten inte har efterlevt kraven i Riksarkivets föreskrifter kan detta leda till särskilda kostnader. ________________________________ 1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006. Föreskrifterna gäller för handlingar som kommer in till och upprättas hos myndigheten från och med detta datum. Föreskrifterna får tillämpas för äldre handlingar. Skrivmateriel och förvaringsmedel som har upphandlats innan denna författning träder ikraft får dock tas i bruk till och med den 31 juli 2007. 2. Genom föreskrifterna upphävs Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1986:3) angående framställning och hantering av kartor och ritningar som skall bevaras. TOMAS LIDMAN Britt-Marie Östholm

Till sökformuläret för RA-FS

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar. Till föreskrifterna kan det även finnas konsoliderade versioner, promemorior och vägledningar.

Konsoliderade versioner

Konsoliderade versioner är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

För vissa RA-FS finns konsoliderade versioner. Dessa presenteras tillsammans med grundförfattningen under rubriken Ladda hem. Det är alltid de tryckta föreskrifterna som gäller i rättssammanhang. Kontrollera därför alltid texten mot de tryckta föreskrifterna. För noter, uppgift om bemyndigande och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive tryckt föreskrift.

Att konsolidera RA-FS är ett pågående arbete och sker löpande. Konsoliderade versioner finns för:

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.