Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet

Nummer
1999:1
Grundförfattning
1999:1
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
Med stöd av 12 § arkivförordningen (1991:446) och 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
Beslutsdatum
1999-09-29
Dag för ikraftträdande
2000-01-01
Diarienummer
Anmärkningar
Forskningsmaterial
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet; beslutade den 29 september 1999 RA-FS 1999:1 Med stöd av 12 § arkivförordningen (1991:446) och 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, beslutar Riksarkivet följande föreskrifter och allmänna råd om gallring. Inledning Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen är handling allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndighet. Universitet och högskolor som drivs i myndighetsform är därmed också underkastade reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Även handlingar som tillkommit i forskningsverksamhet utgör således allmänna handlingar, om forskningen bedrivs i tjänsten och handlingarna enligt 2 kap. 6 eller 7 § tryckfrihetsförordningen är att anse som inkomna eller upprättade. Denna författning innehåller allmänna regler om gallring och bevarande av handlingar inkomna eller upprättade i samband med forskning, och oberoende av på vilka media handlingarna upprättats. Tillämpning 1 § Följande föreskrifter gäller för - statliga myndigheter som lyder under regeringen, - sådana enskilda organ som avses i förorndingen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter, såvitt gäller organens förvaring av statliga myndigheters allmänna handlingar, samt, i tillämpliga delar - sådana enskilda organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket, första meningen sekretesslagen (1980:100), till den del handlingarna härrör från den verksamhet som avses i bilagan till sekretesslagen. I dessa föreskrifter avses med begreppet myndighet, sådana myndigheter och organ som upptas i första stycket. Definitioner 2 § I denna författning avses med forskningsverksamhet: grundforskning, tillämpas forskning och utvecklingsarbete som bedrivs såväl vid universitet och högskolor enligt 1 kap. 2 § 2 p. högskolelagen (1992:1434) som vid särskilda forskningsinstitut och i verksamhetsorienterad forskning vid andra statliga myndigheter enligt instruktion eller särskilt uppdrag, forskningsprojekt: en i tiden och till syftet avgränsbar forskningsverksamhet, ofta knuten till visst uppdrag och / eller vissa personer. Omfattning 3 § Föreskrifterna gäller om det inte finns andra regler om bevarande eller gallring i lag eller förordning, eller i föreskrift eller beslut som grundar sig på lag. 4 § Föreskrifterna gäller för handlingar inkomna eller upprättade i myndighetens forskningsverksamhet. Gallring 5 § Myndigheten får gallra handlingar som inkommit eller upprättats i myndighetens forskningsverksamhet om förutsättningarna i 6-8 §§ är uppfyllda Gallring skall ske vid tidpunkt eller efter frist som fastställs av myndigheten. Gallringsförutsättningar 6 § Från gallring skall alltid undantas handlingar som innehåller grundläggande uppgifter om syfte, metod och resultat i resp. forskningsprojekt. Allmänna råd. Från gallring bör även undantas handlingar som speglar projektets kontext avseende t.ex. ekonomiska förutsättningar och externa kontakter, samt visar eventuella förändringar i inriktning under arbetets gång. Exempel på sådana handlingar ges i bilaga 1 A. Om det inte går att avgränsa enskilda forskningsprojekt, t.ex. i kontinuerligt bedriven grundforskning, kan föreskrifterna användas i tillämpliga delar. 7 § Utöver vad som anges i 6 § skall sådana handlingar undantas från gallring som bedöms ha ett fortsatt inomvetenskapligt värde eller värde för annat forskningsområde, som bedöms vara av stort vetenskapshistoriskt, kulturhistoriskt eller personhistoriskt värde, eller som bedöms vara av stort allmänt intresse. Allmänna råd. Exempel på sådana handlingar ges i bilaga 1 B. Myndighetens tillämpningsbeslut 8 § Myndighetens skall besluta om tillämpningen av gallringsföreskriften i 5 §. Vid fastställande av frist eller tidpunkt för gallring skall beaktas att handlingarna inte gallras innan - forskningsresultat av resp. projekt har redovisats och publicerats eller på annat sätt offentliggjorts, - rimlig tid förflutit för att det skall ha funnits möjlighet att granska handlingar för att verifiera forskningsresultat, och - ekonomisk redovisning har skett. Ingen gallring får verkställas förrän myndigheten prövat om handlingar skall undantas från gallring enligt 7 §. Allmänna råd. Myndighetens beslut bör utformas som gallrings- och bevarandeplaner för olika ämnesområden. Sådana planer bör innehålla uppgifter om gallringsfrist eller gallringstidpunkt för olika handlingsslag. Gallring kan även beslutas av myndigheten efter prövning i varje enskilt fall. Vid beslut om gallringsfrist bör tidpunkter för återkommande interna eller externa utvärderingar uppmärksammas. Även externa anslagsgivare kan ha uppställt villkor för hur länge visst material skall bevaras. Om ett forksningsprojekt avstannat utan att resultat publicerats kan föreskrifterna användas i tillämpliga delar. ____________ Denn författning träder i kraft den 1 januari 2000. ERIK NORBERG Ian Fallenius ____________ Bilaga 1 A Exempel på sådana handlingar som avsess i 6 §: - ansökan och beslut om beviljade medel - protokoll eller motsv. anteckningar från styrgrupps- och / eller referensgruppsmöten - beslut eller utlåtande av etisk kommitté eller av myndighet eller annar organ som enligt lag eller praxis har att meddela tillstånd för visst försök - laboratorie- eller annan projektdagbok - slutrapport - andra rapporter och papers - ekonomisk slutredovisning - viktigare korrespondens Bilaga 1 B Exempel på sådana handlingar som avses i 7 §: - handlingar som utgör särskilt omfattande primärmaterial, insamlat genom försök, mätningar, enkäter, intervjuer o.s.v., som är unikt eller som endast med stor möda kan återskapas - register och databaser avseende data med särskilt hög täckningsgrad och kontrollerbarhet - handlingar som belyser en vetenskaplig disciplins historiska utveckling - handlingar som belyser den akademiska miljön i ett kutlirhistoriskt perspektiv - handlingar som belyser en bemärkt persons verksamhet - handlingar rörande forskning som rönt stor uppmärksamhet i den allmänna debatten, eller som kan förväntas göra det när forskningsresultaten når vidare spridning

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.