Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m

Nummer
2023:1
Grundförfattning
2018:10
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
12 § första stycket och 16 § arkivförordningen (1991:446) samt 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
Beslutsdatum
2023-10-02
Dag för ikraftträdande
2023-11-01
Diarienummer
RA-KS 2023/00925
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Jens Västberg RA-FS 2023:1 Utkom från trycket den 20 oktober 2023 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.; beslutade den 2 oktober 2023. Riksarkivet föreskriver följande med stöd av 12 § första stycket och 16 § arkivförordningen (1991:446) samt 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring i fråga om Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m., dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse, dels att bilagan till föreskrifterna ska ha följande lydelse. 3. Dessa föreskrifter ska tillämpas på räkenskapsinformation från och med den 1 januari 2011. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2023. KARIN ÅSTRÖM IKO Katrin Askergren RA-FS 2023:1 Bilaga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Räkenskapsinformation m.m. Bevarande Gallring Verifikationer, 13 § FBF. Verifikationer som enligt 6 § dessa föreskrifter ska undantas gallring, ska bevaras. Övriga verifikationer får gallras 7 år efter utgången av det räkenskapsår som handlingarna avser. Fakturor, 2 kap. 9 § mervärdesskattelagen (2023:200). Fakturor som enligt 6 § dessa föreskrifter ska undantas gallring, ska bevaras. Övriga fakturor får gallras 7 år efter utgången av det räkenskapsår som handlingarna avser. Undantag: Fakturor på papper som har skannats får gallras 3 år efter utgången av det räkenskapsår som handlingarna avser. Verkställande av gallring förutsätter att de skannade bilderna är sökbara och kan presenteras vid behov i minst 7 år. Elektroniska fakturor, 21 f § FBF och 2 kap.10 § mervärdesskattelagen (2023:200). Elektroniska fakturor som enligt 6 § dessa föreskrifter ska undantas gallring, ska bevaras. Övriga elektroniska fakturor får gallras 7 år efter utgången av det räkenskapsår som handlingarna avser. Undantag: Elektroniska fakturor som har förts över till myndighetens format för elektroniska fakturor får gallras efter överföring under förutsättning att ursprungets äkthet har säkerställts, innehållets integritet med avseende på de uppgifter som krävs i en faktura inte har förändrats och att myndighetens elektroniska fakturor är sökbara och kan presenteras vid behov i minst 7 år. Systemdokumentation och behandlingshistorik, 18 § FBF och förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem. De delar av systemdokumentation och behandlingshistorik som är nödvändiga för att presentera de ekonomiska händelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring ska bevaras. Därutöver ska dokumentation bevaras enligt vad som anges i 8 §. Övrig systemdokumentation och behandlingshistorik får gallras 7 år efter utgången av det räkenskapsår som handlingarna avser. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Elanders Sverige AB, 2023

Till sökformuläret för RA-FS

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar. Till föreskrifterna kan det även finnas konsoliderade versioner, promemorior och vägledningar.

Konsoliderade versioner

Konsoliderade versioner är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

För vissa RA-FS finns konsoliderade versioner. Dessa presenteras tillsammans med grundförfattningen under rubriken Ladda hem. Det är alltid de tryckta föreskrifterna som gäller i rättssammanhang. Kontrollera därför alltid texten mot de tryckta föreskrifterna. För noter, uppgift om bemyndigande och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive tryckt föreskrift.

Att konsolidera RA-FS är ett pågående arbete och sker löpande. Konsoliderade versioner finns för:

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.