Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter

Nummer
2000:1
Grundförfattning
2000:1
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
12 § 1 st arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2000-05-16
Dag för ikraftträdande
2000-07-01
Diarienummer
Anmärkningar
EU-handlingar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
RA-FS 2000:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter; beslutade den 16 maj 2000 Med stöd av 12 § 1 st arkivförordningen (1991:446) beslutar Riksarkivet följande föreskrifter om gallring (dnr RA 30-1997/1542). Inledning Dessa föreskrifter och allmänna råd möjliggör gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats som ett led i EU-samarbetet. Gallringsreglerna i 4 § bygger på förutsättningen att den myndighet som är representerad av ordinarie ledamot i en kommitté eller arbetsgrupp under rådet eller kommissionen bevarar handlingarna. Det bör även påpekas att ett omfattande bevarande av EU-handlingar sker inom Regeringskansliet. Författningen har därför utarbetats efter överenskommelse med Regeringskansliet. Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse skall gallras i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6). För att underlätta myndigheternas tillämpning av reglerna har en särskild bestämmelse om gallring av sådana handlingar medtagits i denna författning. Tillämpning 1 § Följande föreskrifter gäller för statliga myndigheter med undantag för riksdagens myndigheter, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen. 2 § Föreskrifterna gäller för vissa handlingar som inkommit eller upprättats som ett led i EU-samarbetet. Författningen får tillämpas på handlingar som inkommit eller upprättats efter Sveriges inträde i den europeiska unionen, det vill säga från och med den 1 januari 1995. 3 § Myndigheten skall besluta och dokumentera hur föreskrifterna i 5 § skall tillämpas. Gallring 4 § Myndigheten får gallra handlingar som inkommit eller upprättats med anledning av att myndigheten deltagit som ställföreträdare eller bisittare i kommittéer eller arbetsgrupper under rådet eller kommissionen, efter en frist av 5 år. Gallring får endast ske under förutsättning att följande handlingar bevaras: - arkivexemplar av underlag som sänts till Regeringskansliet från myndigheten - inkomna eller upprättade instruktioner eller ståndpunkts-PM - rapporter upprättade av myndigheten - sammanställningar upprättade av myndigheten 5 § Myndigheten får gallra handlingar som inkommit för kännedom från ett EU-organ under förutsättning att dessa inte föranlett någon åtgärd från myndighetens sida eller att handlingarna inte utgjort underlag för myndighetens ställningstagande i kommitté eller arbetsgrupp under rådet eller kommissionen där myndigheten är representerad av ordinarie ledamot. Myndigheten skall även i övrigt gallra handlingar som är av uppenbart ringa eller tillfällig betydelse. Allmänna råd Exempel på handlingar av tillfällig eller ringa betydelse är - dagordningar / kallelser från möten under förutsättning att de inte har påförts anteckning som tillfört mål eller ärende sakuppgift - handlings- eller språkversioner som till sitt innehåll förändrats så ringa att det saknar betydelse - underlag för statistik under förutsättning att sammanställning eller bearbetning har gjorts och att underlaget i övrigt inte har någon funktion. _________ Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000. ERIK NORBERG Anita Tallbom

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.