Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

Nummer
2016:1
Grundförfattning
2006:4
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446), 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring
Beslutsdatum
2016-03-23
Dag för ikraftträdande
2016-05-01
Diarienummer
22-2016/2801
Anmärkningar
Ändrar 1 kap. 3 §, 3 kap. 5 § och 5 kap. 4 §.
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
RA-FS 2016:1 Utkom från trycket den 12 april 2016 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering beslutade den 23 mars 2016. Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446), 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, att 1 kap. 3 §, 3 kap. 5 § och 5 kap. 4 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering ska ha följande lydelse. 1 kap. Omfattning och tillämpning Tillämpningsområde 3 §  Föreskrifterna gäller för arkiv hos – statliga myndigheter, med undantag för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen, – sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, – sådana enskilda organ som avses i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, och – Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring m.m. 3 kap. Certifiering, leverantörsförsäkran och märkning 5 §  Certifieringsorgan ska ingå avtal med de leverantörer som önskar få en produkt certifierad, om typprovning, övervakande kontroll och leverantörens egenkontroll, för att kunna säkerställa kvaliteten hos levererade produkter. Kontrollen ska utformas i enlighet med SPCR 004, 2015. 5 kap. Tekniska krav för handlingar på mikrofilm 4 §  Kontroll enligt 3 § får även utföras av myndigheten under förutsättning att myndigheten har certifierats för egenkontroll av mikrofilm. Certifiering för egenkontroll ska utföras av ackrediterat certifieringsorgan. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2016. BJÖRN JORDELL Martin Pålsson

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.