Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

Nummer
2015:4
Grundförfattning
2006:4
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring
Beslutsdatum
2015-06-24
Dag för ikraftträdande
2015-08-01
Diarienummer
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
  • ändras RA-FS 2006:4 (Ändr. 5 kap. 7 §, Ny rubr. ny paragraf, 5 kap. 6 a §.)
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets författningssamling RA-FS 2015:4 ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Utkom från tryckeriet den 9 juli 2015 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering; beslutade den 24 juni 2015. Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, dels att 5 kap. 7 § ska ha följande lydelse, dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 5 kap. 6 a §, samt närmast före 5 kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse. 5 kap. Tekniska krav för handlingar på mikrofilm Tekniska krav för förvaringsmedel 6 a § Förvaringsmedel av kartong ska vara tillverkat av material som med godkänt resultat har genomgått prövningsmetoden PAT i enlighet med SS-ISO 18916:2011, Material för bilder – Framkallade filmer, plåtar och pappersbilder – Photographicactivity test (PAT) för förvaringsmaterial, utgåva 1. Allmänna råd: Ett godkänt PAT-resultat innebär inte med automatik att mate-rialet är lämpligt för långtidsbevarande av fotografiskt material. För detta ändamål bör materialet även uppfylla kraven i SS-ISO 18902:2011, Material för bilder – Framkallade filmer, plåtar och pappersbilder – Omslag och behållare för långtidsförvaring, utgåva 2, avsnitt 4, punkterna 4.1 och 4.2. Märkning av förvaringsmedel 7 §  För självhäftande etiketter gäller föreskrifterna för pappershandlingar i 4 kap. 16 §. Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2015. BJÖRN JORDELL Martin Pålsson

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.