Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm

Nummer
2015:3
Grundförfattning
2006:2
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring
Beslutsdatum
2015-06-24
Dag för ikraftträdande
2015-08-01
Diarienummer
RA 22-2015/562
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets författningssamling RA-FS 2015:3 ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Utkom från trycket den 9 juli 2015 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm; beslutade den 24 juni 2015. Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förord-ningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, att 8 kap. 4, 6 och 7 §§ Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på mikrofilm ska ha följande lydelse. 8 kap. Hantering, förvaring och vård av säkerhetsexemplaret 4 §  Säkerhetsexemplaret ska förvaras i burk, låda eller box, som ska vara tillverkad av aluminium, rostfritt stål eller kartong. Förvaringsmedlet ska vara slutet. Papper, plastpåsar, gummiband eller andra föremål får inte finnas inuti förvaringsmedlet. Allmänna råd: Att förvaringsmedel ska vara slutet innebär att det ska vara försett med lock. Märkning av förvaringsmedel 6 §  Märkning av förvaringsmedel ska ske med en unik identitet som kan knytas till myndighetens arkivredovisning. Märkning ska utföras genom prägling eller gravering och för kartong genom självhäftande etiketter eller direkt påskrift. Skrivmedel och självhäftande etiketter för märkning ska uppfylla de tekniska krav som anges i 4 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Allmänna råd: Kompletterande märkning av förvaringsmedel av aluminium eller rostfritt stål får göras med självhäftande etiketter eller direkt påskrift. Klimatreglerad arkivlokal 7 §  Säkerhetsexemplaret ska förvaras i en klimatreglerad arkivlokal som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:4) om arkivlokaler. Den arkivlokal där säkerhetsexemplaret förvaras får endast användas för förvaring av säkerhetsexemplar. Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2015. BJÖRN JORDELL Martin Pålsson

Till sökformuläret för RA-FS

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar. Till föreskrifterna kan det även finnas konsoliderade versioner, promemorior och vägledningar.

Konsoliderade versioner

Konsoliderade versioner är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

För vissa RA-FS finns konsoliderade versioner. Dessa presenteras tillsammans med grundförfattningen under rubriken Ladda hem. Det är alltid de tryckta föreskrifterna som gäller i rättssammanhang. Kontrollera därför alltid texten mot de tryckta föreskrifterna. För noter, uppgift om bemyndigande och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive tryckt föreskrift.

Att konsolidera RA-FS är ett pågående arbete och sker löpande. Konsoliderade versioner finns för:

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.