Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm

Nummer
2012:6
Grundförfattning
2006:2
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring
Beslutsdatum
2012-11-09
Dag för ikraftträdande
2012-12-15
Diarienummer
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm; beslutade den 9 november 2012. Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, att 1 kap. 7 § upphävs, och att 1 kap. 6 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på mikrofilm ska ha följande lydelse. 1 kap. Omfattning och tillämpning 6 § 1 Föreskrifterna gäller för arkiv hos statliga myndigheter, med undantag för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen, sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, sådana enskilda organ som avses i lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, och Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring m.m. 7 § 2 Upphävd genom denna författning. _______ Denna föreskrift träder i kraft den 15 december 2012. BJÖRN JORDELL Britt-Marie Östholm 1 Senaste lydelse RA-FS 2006:2. 2 Senaste lydelse RA-FS 2006:2.

Till sökformuläret för RA-FS

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar. Till föreskrifterna kan det även finnas konsoliderade versioner, promemorior och vägledningar.

Konsoliderade versioner

Konsoliderade versioner är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

För vissa RA-FS finns konsoliderade versioner. Dessa presenteras tillsammans med grundförfattningen under rubriken Ladda hem. Det är alltid de tryckta föreskrifterna som gäller i rättssammanhang. Kontrollera därför alltid texten mot de tryckta föreskrifterna. För noter, uppgift om bemyndigande och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive tryckt föreskrift.

Att konsolidera RA-FS är ett pågående arbete och sker löpande. Konsoliderade versioner finns för:

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.