Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Nummer
2012:2
Grundförfattning
1991:6
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
11 och 12 §§ arkivförordningen (1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring,
Beslutsdatum
2012-11-09
Dag för ikraftträdande
2012-12-15
Diarienummer
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
  • ändras RA-FS 1991:6 (upph. ingress närmast efter rubriken Definitioner, ändr. 1§.)
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 1 ; beslutade den 9 november 2012. Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 och 12 §§ arkivförordningen (1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, i fråga om Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, att ingressen närmast efter rubriken Definitioner ska utgå, och att 1§ ska ha följande lydelse. Tillämpning 1§ 2 Föreskrifterna gäller för arkiv hos - statliga myndigheter, med undantag för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen, - sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, - sådana enskilda organ som avses i lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, och - Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring m.m. Med begreppet myndighet avses i dessa föreskrifter, om inte annat anges, sådana myndigheter och organ som upptas i första stycket. Definitioner […] 3 ____________ Denna föreskrift träder i kraft den 15 december 2012. BJÖRN JORDELL Britt-Marie Östholm 1 Föreskrifterna omtryckta genom RA-FS 1997:6. 2 Senaste lydelse RA-FS 1997:6. 3 Ändringen innebär att ingressen till avsnittet utgår. Senaste lydelse RA-FS 1997:6

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.