Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)

Nummer
2009:2
Grundförfattning
2009:2
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2009-04-30
Dag för ikraftträdande
2009-07-01
Diarienummer
RA 22-2007/03552
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); beslutade den 30 april 2009. Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar. 1 kap. Omfattning och tillämpning Omfattning 1§ Denna författning avser tekniska krav för elektroniska handlingar som ska tillämpas vid framställning, bevarande hos myndighet och överlämnande till arkivmyndighet. 2 § Författningen specificerar bestämmelserna i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). 3 § Myndigheten ska i tillämpliga delar använda de standarder som anges i författningen för att säkerställa ett bevarande av elektroniska handlingar. 4 § Myndigheten ska i enlighet med 4 kap. 2 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) framställa elektroniska handlingar i enlighet med kraven i denna författning. Om detta inte är möjligt ska handlingarna senast vid överföring till bevarande uppfylla kraven i denna författning. Överföringen ska ske så snart det är möjligt. 5 § Riksarkivet kan, om särskilda skäl föreligger, föreskriva om undantag från bestämmelser i denna författning. Sådant undantag kan vara förenat med krav på kompenserande åtgärder. I vissa fall kan undantag ges för en bestämd tid. Tillämpningsområde 6 § Författningen gäller för statliga myndigheter med undantag för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen. Med statliga myndigheter jämställs i denna författning sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) när det gäller allmänna handlingar i den verksamhet som avses i bilagan i offentlighets- och sekretesslagen. 7 § Författningen ska även tillämpas av - sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, och - Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av allmänna handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring m.m. 2 kap. Definitioner 1 § I denna författning avses med bevarandeexemplar databärare som används för att säkerställa bevarandet av elektroniska handlingar via fastställda rutiner, elektronisk handling upptagning för automatiserad behandling i enlighet med 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (1949: 105), myndighet sådana myndigheter och organ som avses i 1 kap. 6-7 §§ denna författning, system för bevarande system som används för att säkerställa bevarandet avelektroniska handlingar, överföring till bevarande överföring av elektroniska handlingar till system för bevarande, bevarandeexemplar eller överlämnande till arkivmyndighet. 3 kap. Tekniska krav Databaser och register 1 § Databaser och register ska ges något av följande format: sekventiella filer med fast fält- och postlängd, sekventiella filer med teckenseparerade fält, eller format i enlighet med 3 §, Extensible Markup Language (XML). 2 § Databaser och register som bevaras som textfiler i enlighet med 1 §, 1-2 strecksatserna, ska överensstämma med: SS-ISO/IEC 8859-1:2004 8-bits kodade grafiska teckenmängder - Del 1: Latinska alfabetet nr 1 (ISO/IEC 8859-1:1998, IDT), eller ISO/IEC 10646:2003 Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) med begränsning av teckenmängden enligt bilaga 1. Strukturerade dokument 3 § Strukturerade dokument som är baserade på märkspråk, ska ges något av följande format: SS-ISO 8879 Textbehandlingssystem - Beskrivning av dokumentstruktur (SGML) - Redigeringsspråk, ISO/IEC 15445 Information technology - Document description and processing languages - HyperText Markup Language (HTML), Extensible Markup Language (XML), eller Extensible HyperText Markup Language (XHTML). Scheman, dokumenttypsdefinitioner (DTD) och layout-mallar ska framställas och bevaras i form av elektroniska handlingar. Kontorsdokument 4 § Kontorsdokument ska ges något av följande format: SS-ISO/IEC 8859-1:2004 8-bits kodade grafiska teckenmängder - Del 1: Latinska alfabetet nr 1 (ISO/IEC 8859-1:1998, IDT), eller SS-ISO 19005-1:2005 Dokumenthantering - Filformat för elektroniska dokument för långtidsbevarande - Del 1: Användning av PDF 1.4 (PDF/A-1) (ISO 19005-1:2005, IDT). Elektroniskt underskrivna handlingar 5 § Elektroniska handlingar som är elektroniskt underskrivna, och som tillkommer inom ramen för e-tjänster, ska följa: IETF RFC 2315 PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5, eller XML-signatures för strukturerade dokument i XML (Extensible Markup Language). E-postmeddelanden 6 § E-postmeddelanden ska ges något av följande format: databas eller register, i enlighet med 1 §, strukturerade dokument, i enlighet med 3 §, Extensible Markup Language (XML), eller kontorsdokument, i enlighet med 4 §. Digitala bilder och skannade bilder 7 § Digitala bilder som framställs i en fotografisk tillämpning ska ges något av följande format: SS-ISO 10918 Bildrepresentation - Digital komprimering och kodning av stillbilder kontinuerlig tonskala (JPEG), ISO 12639:2004 TIFF/IT - Tag image file format for image technology, Avsnitt 7.7 Binary picture (BP) file. I de fall datakomprimering används, ska denna följa rekommendationen ITU-T (CCITT) T.6 Facsimile Coding Schemes and Coding Control Functions for Group 4 Facsimile Apparatus, eller ISO/IEC 15948:2004 Information technology - Computer graphics and image processing - Portable Network Graphics (PNG): Functional specification. Handlingar som skannas kan även ges följande format: SS-ISO 19005-1:2005 Dokumenthantering - Filformat för elektroniska dokument för långtidsbevarande - Del 1: Användning av PDF 1.4 (PDF/A-1) (ISO 19005-1:2005, IDT). Digitala kartor och ritningar 8 § Digitala kartor och ritningar ska ges något av följande format: SS-ISO 19136:2007 Geografisk information (GML) (ISO 19136:2007, IDT), eller ISO 24517-1:2008 Document management - Engineering document format using PDF - Part 1: Use of PDF 1.6 (PDF/E-1). Digitala kartor och ritningar i rasterformat kan även ges följande format: CALS Raster File Format (CCITT Group 4). Webbsidor 9 § Webbsidor ska ges något av följande format: ISO/IEC 15445 Information technology - Document description and processing l anguages - HyperText Markup Language (HTML), SS-ISO 19005-1:2005 Dokumenthantering - Filformat för elektroniska dokument för långtidsbevarande - Del 1: Användning av PDF 1.4 (PDF/A-1) (ISO 19005-1:2005, IDT), Extensible Markup Language (XML), eller Extensible HyperText Markup Language (XHTML). Scheman, dokumenttypsdefinitioner (DTD) och layout-mallar ska framställas och bevaras i form av elektroniska handlingar. _____________________________ 1. Denna författning träder ikraft den 1 juli 2009. 2. Genom ikraftträdandet av denna författning upphävs Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2003:1) om tekniska krav för ADB-upptagningar. Om det i annan författning hänvisas till bestämmelser i RA-FS 2003:1, som har ersatts genom bestämmelser i denna författning, ska istället de nya bestämmelserna tillämpas. 3. Författningen ska tillämpas för elektroniska handlingar från och med 1 juli 2009. Författningen får tillämpas för äldre handlingar. Tomas Lidman Britt-Marie Östholm RA-FS 2009:2 Bilaga 1 Begränsning i teckenmängden i enlighet med 3 kap. 2 § andra strecksatsen Teckennamn och kodvärden anges enligt ISO/IEC 10646. Teckenillustrationen (i första kolumnen) visar glyfer med typiskt teckenutseende. Glyferna varierar med vald font. Olika fonter används här. Bokstäver a LATIN SMALL LETTER A (U+0061) A LATIN CAPITAL LETTER A (U+0041) á LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE (U+00E1) Á LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE (U+00C1) à LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE (U+00E0) À LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE (U+00C0) LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE (U+0103) LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE (U+0102) â LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX (U+00E2)  LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX (U+00C2) å LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00E5) Å LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00C5) ä LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS (U+00E4) Ä LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS (U+00C4) ã LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE (U+00E3) à LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE (U+00C3) LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK (U+0105) LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK (U+0104) LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON (U+0101) LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON (U+0100) LATIN SMALL LETTER A WITH CARON (U+01CE) LATIN CAPITAL LETTER A WITH CARON (U+01CD) æ LATIN SMALL LETTER AE (U+00E6) Æ LATIN CAPITAL LETTER AE (U+00C6) b LATIN SMALL LETTER B (U+0062) B LATIN CAPITAL LETTER B (U+0042) c LATIN SMALL LETTER C (U+0063) C LATIN CAPITAL LETTER C (U+0043) LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE (U+0107) LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE (U+0106) LATIN SMALL LETTER C WITH CARON (U+010D) LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON (U+010C) LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE (U+010B) LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE (U+010A) ç LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA (U+00E7) Ç LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA (U+00C7) d LATIN SMALL LETTER D (U+0064) D LATIN CAPITAL LETTER D (U+0044) (d?) LATIN SMALL LETTER D WITH CARON (U+010F) LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON (U+010E) LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE (U+0111) 1) LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE (U+0110) 1) LATIN SMALL LETTER ETH (U+00F0) 1) LATIN CAPITAL LETTER ETH (U+00D0) 1) e LATIN SMALL LETTER E (U+0065) E LATIN CAPITAL LETTER E (U+0045) é LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE (U+00E9) É LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE (U+00C9) è LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE (U+00E8) È LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE (U+00C8) ê LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX (U+00EA) Ê LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX (U+00CA) LATIN SMALL LETTER E WITH CARON (U+011B) LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON (U+011A) ë LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS (U+00EB) Ë LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS (U+00CB) LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK (U+0 119) LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK (U+0118) LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON (U+0113) LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON (U+0112) LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE (U+0117) LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE (U+0116) LATIN SMALL LETTER SCHWA (U+0259) (not rounded in middle) LATIN CAPITAL LETTER SCHWA (U+018F) f LATIN SMALL LETTER F (U+0066) F LATIN CAPITAL LETTER F (U+0046) g LATIN SMALL LETTER G (U+0067) G LATIN CAPITAL LETTER G (U+0047) LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE (U+011F) LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE (U+0 11E) LATIN SMALL LETTER G WITH CARON (U+01E7) LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON (U+01E6) LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE (U+0121) LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE (U+0120) LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA (U+0123) LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA (U+0122) LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE (U+01E5) LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE (U+01E4) h LATIN SMALL LETTER H (U+0068) H LATIN CAPITAL LETTER H (U+0048) LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE (U+0127) LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE (U+0126) i LATIN SMALL LETTER I (U+0069) I LATIN CAPITAL LETTER I (U+0049) 2) ? LATIN SMALL LETTER DOTLESS I (U+0131) 2) LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE (U+0130) 2) í LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE (U+00ED) Í LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE (U+00CD) ì LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE (U+00EC) Ì LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE (U+00CC) î LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX (U+00EE) Î LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX (U+00CE) ï LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS (U+00EF) Ï LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS (U+00CF) LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK (U+012F) LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK (U+012E) LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON (U+012B) LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON (U+012A) LATIN SMALL LETTER I WITH CARON (U+01D0) LATIN CAPITAL LETTER I WITH CARON (U+01CF) j LATIN SMALL LETTER J (U+006A) J LATIN CAPITAL LETTER J (U+004A) k LATIN SMALL LETTER K (U+006B) K LATIN CAPITAL LETTER K (U+004B) LATIN SMALL LETTER K WITH CARON (U+01E9) LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON (U+01E8) LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA (U+0137) LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA (U+0 136) l LATIN SMALL LETTER L (U+006C) L LATIN CAPITAL LETTER L (U+004C) LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE (U+013A) LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE (U+0139) ( ?I ) LATIN SMALL LETTER L WITH CARON (U+013E) ( ?L ) LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON (U+013D) LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA (U+013C) LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA (U+013B) LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE (U+0142) LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE (U+0141) m LATIN SMALL LETTER M (U+006D) M LATIN CAPITAL LETTER M (U+004D) n LATIN SMALL LETTER N (U+006E) N LATIN CAPITAL LETTER N (U+004E) LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE (U+0144) LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE (U+0143) LATIN SMALL LETTER N WITH CARON (U+0148) LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON (U+0 147) ñ LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE (U+00F1) Ñ LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE (U+00D1) LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA (U+0146) LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA (U+0145) LATIN SMALL LETTER ENG (U+014B) LATIN CAPITAL LETTER ENG (U+014A) o LATIN SMALL LETTER O (U+006F) LATIN CAPITAL LETTER O (U+004F) ó LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE (U+00F3) Ó LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE (U+00D3) ò LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE (U+00F2) Ò LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE (U+00D2) ô LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX (U+00F4) Ô LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX (U+00D4) ö LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS (U+00F6) Ö LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS (U+00D6) LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE (U+0151) LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE (U+0150) õ LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE (U+00F5) Õ LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE (U+00D5) LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON (U+014D) LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON (U+014C) LATIN SMALL LETTER O WITH CARON (U+01D2) LATIN CAPITAL LETTER O WITH CARON (U+01D1) ø LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE (U+00F8) Ø LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE (U+00D8) oe LATIN SMALL LIGATURE OE (U+0153) OE LATIN CAPITAL LIGATURE OE (U+0152) p LATIN SMALL LETTER P (U+0070) P LATIN CAPITAL LETTER P (U+0050) q LATIN SMALL LETTER Q (U+0071) Q LATIN CAPITAL LETTER Q (U+0051) r LATIN SMALL LETTER R (U+0072) R LATIN CAPITAL LETTER R (U+0052) LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE (U+0155) LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE (U+0154) LATIN SMALL LETTER R WITH CARON (U+0159) LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON (U+0158) LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA (U+0157) LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA (U+0156) s LATIN SMALL LETTER S (U+0073) S LATIN CAPITAL LETTER S (U+0053) LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE (U+015B) LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE (U+015A) LATIN SMALL LETTER S WITH CARON (U+0161) LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON (U+0160) LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA (U+015F) LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA (U+015E) ß LATIN SMALL LETTER SHARP S (U+00DF) t LATIN SMALL LETTER T (U+0074) T LATIN CAPITAL LETTER T (U+0054) ( ?t ) LATIN SMALL LETTER T WITH CARON (U+0165) LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON (U+0164) LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA (U+0163) LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA (U+0162) LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE (U+0167) LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE (U+0166) u LATIN SMALL LETTER U (U+0075) U LATIN CAPITAL LETTER U (U+0055) ú LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE (U+00FA) Ú LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE (U+00DA) ù LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE (U+00F9) Ù LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE (U+00D9) û LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX (U+00FB) Û LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX (U+00DB) LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE (U+016F) LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE (U+016E) ü LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS (U+00FC) Ü LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS (U+00DC) LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE (U+0171) LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE (U+0170) LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK (U+0 173) LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK (U+0172) LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON (U+016B) LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON (U+016A) LATIN SMALL LETTER U WITH CARON (U+01D4) LATIN CAPITAL LETTER U WITH CARON (U+01D3) LATIN SMALL LETTER V (U+0076) LATIN CAPITAL LETTER V (U+0056) w LATIN SMALL LETTER W (U+0077) W LATIN CAPITAL LETTER W (U+0057) LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE (U+1E83) LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE (U+1E82) LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE (U+ 1E81) LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE (U+1E80) LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX (U+0175) LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX (U+0174) LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS (U+1E85) LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS (U+1E84) x LATIN SMALL LETTER X (U+0078) X LATIN CAPITAL LETTER X (U+0058) y LATIN SMALL LETTER Y (U+0079) Y LATIN CAPITAL LETTER Y (U+0059) LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE (U+00FD) LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE (U+00DD) LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE (U+1EF3) LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE (U+1EF2) RA-FS 2009:2 LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX (U+0177) LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX (U+0176) ÿ LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS (U+00FF) Ÿ LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS (U+0 178) z LATIN SMALL LETTER Z (U+007A) Z LATIN CAPITAL LETTER Z (U+005A) LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE (U+017A) LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE (U+0179) LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON (U+017E) LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON (U+017D) LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE (U+017C) LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE (U+017B) LATIN SMALL LETTER EZH (U+0292) LATIN CAPITAL LETTER EZH (U+01B7) LATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON (U+01EF) LATIN CAPITAL LETTER EZH WITH CARON (U+01EE) LATIN SMALL LETTER THORN (U+00FE) LATIN CAPITAL LETTER THORN (U+00DE) Anm 1. För sammanlagt fyra tecken med caron anges inom parentes en glyf med caron medan den mest använda presentationen anges först och med en glyf med en apostrofliknande diakrit i stället för caron. Detta gäller för gemenerna och och samt versalen . 1) De gemena bokstäverna samiskt respektive isländskt Ö har samma grafiska utseende på sina versala motsvarigheter Ð, men med olika kod. 2) Den gemena bokstaven ? LATIN SMALL LETTER DOTLESS I (U+0131) har i turkiska den versala motsvarigheten I LATIN CAPITAL LETTER I (U+0049) . I turkiska används också LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE (U+0130) som vid svenskt tangentbord måste byggas med versalt I och diakriten prick över. Övriga tecken SPACE (U+0020) ! EXCLAMATION MARK (U+0021) " QUOTATION MARK (U+0022) # NUMBER SIGN (U+0023) % PERCENT SIGN (U+0025) & AMPERSAND (U+0026) ' APOSTROPHE (U+0027) ( LEFT PARENTHESIS (U+0028) ) RIGHT PARENTHESIS (U+0029) * ASTERISK (U+002A) + PLUS SIGN (U+002B) , COMMA (U+002C) - HYPHEN-MINUS (U+002D) . FULL STOP (U+002E) / SOLIDUS (U+002F) 0 DIGIT ZERO (U+0030) 1 DIGIT ONE (U+0031) 2 DIGIT TWO (U+0032) 3 DIGIT THREE (U+0033) 4 DIGIT FOUR (U+0034) 5 DIGIT FIVE (U+0035) 6 DIGIT SIX (U+0036) 7 DIGIT SEVEN (U+0037) 8 DIGIT EIGHT (U+0038) 9 DIGIT NINE (U+0039) : COLON (U+003A) ; SEMICOLON (U+003B) < LESS-THAN SIGN (U+003C) = EQUALS SIGN (U+003D) > GREATER-THAN SIGN (U+003E) ? QUESTION MARK (U+003F) @ COMMERCIAL AT (U+0040) [ LEFT SQUARE BRACKET (U+005B) \ REVERSE SOLIDUS (U+005C) ] RIGHT SQUARE BRACKET (U+005D) _ LOW LINE (U+005F) { LEFT CURLY BRACKET (U+007B) | VERTICAL LINE (U+007C) } RIGHT CURLY BRACKET (U+007D) ~ TILDE (U+007E) § SECTION SIGN (U+00A7) ´ ACUTE ACCENT (U+00B4) MIDDLE DOT (U+00B7)

Till sökformuläret för RA-FS

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar. Till föreskrifterna kan det även finnas konsoliderade versioner, promemorior och vägledningar.

Konsoliderade versioner

Konsoliderade versioner är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

För vissa RA-FS finns konsoliderade versioner. Dessa presenteras tillsammans med grundförfattningen under rubriken Ladda hem. Det är alltid de tryckta föreskrifterna som gäller i rättssammanhang. Kontrollera därför alltid texten mot de tryckta föreskrifterna. För noter, uppgift om bemyndigande och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive tryckt föreskrift.

Att konsolidera RA-FS är ett pågående arbete och sker löpande. Konsoliderade versioner finns för:

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.