Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering

Nummer
2008:1
Grundförfattning
2006:4
Status
Giltig
Ladda hem
Bemyndigande
2§ arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2008-03-18
Dag för ikraftträdande
2008-07-01
Diarienummer
Anmärkningar
Ändringen avser 4 kap. 3-4 §§ samt 14 §.
Genom dessa föreskrifter
  • ändras RA-FS 2006:4 (ändr. 4 kap. 3, 4, 14 §§, nya allmänna råd i anslutning till 4 kap. 4 §, ny 4 kap. 14 a §.)
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
RA-FS 2008:1 Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering; beslutade den 18 mars 2008. Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 § arkivförordningen (1991:446) i fråga om Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering, att 4 kap. 3-4 §§ och 14 § skall ha följande lydelse, att ett nytt allmänt råd skall införas i anslutning till 4 kap. 4 § samt att det skall införas en ny 4 kap. 14 a § av följande lydelse. 4 kap. Tekniska krav för handlingar på papper Åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper 3 § Utöver vad som sägs i 1-2 §§ skall åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper vara av standardiserat format: A-serien i enlighet med ISO 216, utgåva 2, 2007-08-29 samt vara ofärgat. Allmänna råd. Papper av format A3 och mindre bör ha en nominell ytvikt på minst 80 g/m², och papper av format större än A3 en nominell ytvikt på minst 100 g/m². 4 § För skrivmedel skall kraven i svensk standard SS-ISO 11798, utgåva 1, Dokumentation - Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper - Krav och provningsmetoder, avsnitt 4 vara uppfyllda. Följande undantag medges från i första stycket ställda krav: 1. Skrift med kulspetspennor, som ger blå skrift, får vid provning av beständighet mot ljus och värme övergå från blått till grönt. 2. Beträffande flerfärgad skrift skall tabell 2 ha följande lydelse. Tabell 2 - Maximala förändringar av flerfärgad skrift L* a* b* Avsnitt 4.3, 4.4 och 4.7, alla färger med undantag av gul ± 8 ± 8 ± 8 Avsnitt 4.3, 4.4 och 4.7, gul ± 8 ±8 ±15 Anm. L*, a* och b* är färgskillnader. Allmänna råd. Skrivmedel som används för framställning av pappershandlingar är t.ex. pennor, tusch, stämpelfärger, skrivare, kopiatorer och faxar. De tekniska kraven kan även tillämpas på färg som används för färgläggning av kartor och ritningar, samt för tryckfärger som används för logotyper, färgade fält på blanketter m.m. 14 § Material som används i bindningen skall uppfylla kraven i svensk standard SS 66 70 05, utgåva 1 (1997), Dokumentation - Bindning av böcker, periodika och andra pappershandlingar för arkiv och bibliotek, avsnitt 5, med undantag för - kravet på densitet för papp i 5.2.1.4 som skall vara minst 0,8 g/cm3, samt - kraven på överdragsmaterial i 5.2.3, som skall vara i enlighet med. 3.11 och 3.12 i Bibliotheks-Bucheinbände Gütebestimmungen, RAL-RG 495 (2003). Papp för bindning skall uppfylla kraven 5.3, 5.4 och 5.5 i SS EN ISO 9706. Allmänna råd. Ett lämpligt lim för bindningsändamål är etylenvinylacetatlim (EVA). 14 a § Metoder som används vid bindningen skall uppfylla kraven i standarden SS 66 70 05, utgåva 1 (1997) för metoderna T2, T3 eller T4. Som alternativ till metod T2, punkt 7.2.2 i standarden, får myndigheten tillämpa de tekniska kraven i bilaga 2 till denna författning. Vid användning av metod T3 skall volymen placeras i arkivbox. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008. TOMAS LIDMAN Per Jansson

Till sökformuläret för RA-FS

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar. Till föreskrifterna kan det även finnas konsoliderade versioner, promemorior och vägledningar.

Konsoliderade versioner

Konsoliderade versioner är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

För vissa RA-FS finns konsoliderade versioner. Dessa presenteras tillsammans med grundförfattningen under rubriken Ladda hem. Det är alltid de tryckta föreskrifterna som gäller i rättssammanhang. Kontrollera därför alltid texten mot de tryckta föreskrifterna. För noter, uppgift om bemyndigande och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive tryckt föreskrift.

Att konsolidera RA-FS är ett pågående arbete och sker löpande. Konsoliderade versioner finns för:

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.