Samverkan med kommuner och landsting sker genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor med representanter från Riksarkivet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Samrådsgruppen verkar för utveckling av arkivområdet och utarbetar bl.a. råd om bevarande och gallring.

Samverkan mellan Riksarkivet och representanter för kommuner och landsting sker även genom andra arbetsgrupper och projekt. Behovet av samordning har blivit särskilt tydligt när det gäller e-arkivfrågor. Utvecklingen av e-förvaltningen förutsätter att man arbetar för att verksamhetsinformationen ska vara utbytbar, semantiskt, tekniskt osv. Informationen ska också kunna utbytas mellan myndigheter och arkivmyndigheter. Inom projektet e-Arkiv och e-Diarium (eARD) utarbetas FGS:er (Förvaltningsgemensamma specifikationer) inom området e-diarium och e-arkiv som kan användas av kommersiella aktörer, statliga myndigheter, kommuner och landsting för att upphandla, utveckla och tillhandahålla e-tjänster för e-arkiv och e-diarium.