Fler och fler myndigheter har helt eller delvis övergått till elektronisk ärendehantering. Som ett led i detta skannas pappershandlingar och behov av gallring av dessa pappersoriginal uppstår. 

Riksarkivet vill uppmärksamma myndigheter på att tillämpning av RA-FS 1991:6 (ändr. 1997:6) dvs. Riksarkivets generella gallringsföreskrifter för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse är inte tillämpbara i detta fall.
 
För att myndigheter ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika föreskrifter om gallring utfärdade av Riksarkivet.

För att möjliggöra Riksarkivets bedömning om gallring av de ursprungliga handlingarna kan medges efter skanning behöver myndigheten motivera denna med ett underlag.

Läs mer om Förutsättningar för gallring efter skanning