Provianten kunde bestå av spannmål, mjöl, gryn, ärter, torkat kött, fläsk, salt fisk, smör m.m. År 1628 föreskrevs att flottan skulle väl förses med bröd och öl "så att folket måtte hafva sitt nödtorftiga uppehälle och icke nödgas dricka det salta vattnet." Ölet var av tre slag: herreöl, fogdeöl och det betydligt svagare spiseölet för det gemena manskapet.

I skärgårdsflottans spisordningar från 1760- och 1770-talen föreskrevs till morgon- och kvällsmål främst havregryns- och korngrynsgröt, till middag mest ärter och saltkött. Härtill kom smör och bröd, som utdelades var femte dag. Vitlök skulle bredas på brödet, vilket kan vara ägnat att förvåna. Tobak och brännvin ansågs nästan som nödvändighetsvaror.

 

Förslaget till spisordning från 1757 i den slitna volymen till vänster visar vad ett fatlag under en resa till Stralsund under sjuårskriget skulle utfordras med. Det är som synes en diet där ärter, kött eller fläsk samt salt sill dominerar.
 

 

Den svenska flottan utgjordes av indelta båtsmän, var och en försedd med ett båtsmanstorp. Också i land, den ojämförligt största delen av en båtsmans tillvaro, gavs regler för mathållningen. I roten nr 76 i Väddö härad fick rotemannen Carl Johan Jansson enligt kontraktet nedan för sitt uppehälle två tunnor råg, en tunna korn, två lass hö, ved m.m. Jansson antogs år 1886 som båtsman under soldatnamnet Udd.
 
Ritningen från år 1823 visar inredningen i en kabyss, dvs. fartygskök, i en öppen kanonslup (ett kombinerat rodd- och segelfartyg i den svenska skärgårdsflottan).
 

 

På fotot ser vi den glade kocken i arbete på lasarettsfartyget Prins Carl under andra världskriget.

 

Referenser:

Axel Zettersten, Svenska flottans historia, åren 1522-1634 (Stockholm 1890), s 149ff.

Oskar Nikula, Svenska skärgårdsflottan 1756-1791 (Helsingfors 1933), s 242f.

Marinens ritningar: omslag 166 - ritning över kabyss till öppen kanonslup den 28 augusti 1823.

Amiralitetskollegium, Sjömilitiekontoret, Kontorschefens expedition: Div. ankomna handlingar.

Spisordningar 1755-1761. Serie F IV, volym 3.

Stockholms station, Roslags 3. båtsmanskompani: Båtsmanskontrakt. Serie E II, volym 2.

Marinförvaltningen, Förrådskontrollkontoret: Redovisning för matinrättningen. Serie G III b, volym 7.

Marinstaben, Pressavdelningen: foto nr 3156. Serie K I, volym 10.

Visa alla månadens dokument