Filtrera information
Antal träffar: 268

Sökresultat

Datum
Remissvar
2015-02-05

Betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Riksarkivets tillstyrker att rättsliga hinder undanröjs och andra förslag genomförs för att möjliggöra registerbaserad forskning och uppbyggande av databasinfrastrukturer för olika typer av forskning. Riksarkivet lämnar också några synpunkter på författningsförslagen.

Yttrande SOU 2014-45 Registerforskning.pdf


2015-01-27

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (Ds 2014:36)

Riksarkivet tillstyrker förslaget att ratificera tilläggsprotokoll II till 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Riksarkivet delar bedömningen att svensk rätt, tillsammans med de föreslagna bestämmelserna och administrativa åtgärderna, uppfyller de krav som tilläggsprotokollet ställer. Däremot har Riksarkivet invändningar mot placeringen av straffbestämmelsen i kulturmiljölagen. Riksarkivet har också ytterligare synpunkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet.

Remissyttrande Ds 2014 36_1.pdf


2015-01-09

Betänkandet Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (SOU 2014:70)

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas, då dessa inte berör myndighetens ansvarsområden.

Remissyttrande Värdepappersmarknaden.pdf


2014-12-19

Promemoria från Kulturdepartementet om överlämnande av allmänna handlingar för förvar (Ds 2014:34)

Riksarkivet har ingenting att invända mot de förslag som lämnas, men påtalar att en förutsättning för att de nya arbetsuppgifterna ska kunna verkställas på ett kvalitativt sätt är att Riksarkivets anslag utökas med ett belopp som motsvarar kostnaderna och de avgifter som myndigheten har att ta ut för tillsyn över organen.

Remissyttrande_Ds_ 2014_34_RA 04 2014-9489.pdf


2014-12-03

Betänkande från Socialdepartementet: Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23)

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas, men lämnar synpunkter i frågor som berör långtidsbevarande av information.

SOU 2014-23 Riksarkivet.pdf


2014-11-12

Betänkande av följerättsutredningen SOU 2014:36 Frågor om följerätt och om museernas kopiering

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas. Riksarkivet ser också positivt på att inskränkningen i 16§ upphovsrättslagen, till förmån för arkiv och bibliotek, utvidgas så att museerna också omfattas.

RemissyttrandeFöljerätt.pdf


2014-10-06

Betänkande Bättre förutsättningar för samverkan (SOU 2014:39)

Riksarkivet anser att det är bra om myndigheter kan utveckla olika elektroniska tjänster som stödjer den enskildes möjligheter att uträtta sina ärenden på ett enkelt och effektivt sätt. Det är emellertid svårt att av betänkandet bedöma om de föreslagna bestämmelserna kan få andra och vidare konsekvenser än de som beskrivs i betänkandet.

Remissvar_SOU_ 2014_39_RA 04 2014-5377.pdf


2014-02-28

Tullverkets promemoria med förslag till ny tullbrottsdatalag

Riksarkivet avstyrker i synnerhet de avvikelser som i promemorian föreslås i 5 kap. 5-7 §§ och 12 § Förslag till tullbrottsdatalag i förhållande till 3 kap. 9-11 §§ och 15 § andra styck-et polisdatalagen (2010:361) samt 4 kap. 8-10 §§ och 14 § andra stycket kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Remissvar tullbrottsdatalag_04_2014_212.pdf


2014-02-11

Promemoria från Justitiedepartementet om informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet (Ds 2013:48)

Riksarkivet har i huvudsak ingenting att invända mot de förslag som lämnas, men påtalar att utgångspunkten är att myndigheternas arkiv ska bevaras. Enligt Riksarkivets mening stärks inte alltid den enskildes integritet om uppgifterna gallras.

Remissyttrande Informationsutbyte.pdf


2014-02-03

Betänkande SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning

Riksarkivet har i huvudsak inget att invända mot delegationens förslag att frågan utreds vidare med utgångspunkt från betänkandet, och anser också att det är lämpligt att E-delegationens mandat fortsätter till dess att en ny organisation kan överta verksamheten.

Remissvar_SOU2013_75.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander