Filtrera information
Antal träffar: 294

Sökresultat

Datum
Remissvar
2017-09-19

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Riksarkivet har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas men hänvisar till Riksarkivets yttrande över Dataskyddsutredningens betänkande SOU 2017:39 (Dvs. Dnr RA 04-2017/5556) gällande lagring, gallring och arkivering.

Yttrande över anpassningar till fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transportsrättsliga och immaterialrättsliga författningar


2017-09-19

Yttrande över promemorian Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar

Riksarkivet har inget att erinra mot de förslag som framförs men betonar vikten av arkivbeständighet vid framställning av elektroniska underskrifter för arkivlagens ändamål i allmänhet och rättsäkerheten i synnerhet.

Yttrande över Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, framtida inriktning och utvecllingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Riksarkivet lämnade 14 juni sina synpunkter på Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8). Synpunkterna gällde de regionala arkivens utvecklingsmöjligheter inom kultursamverkansmodellen, fördelning av utvecklingsbidrag, uppföljning och Stockholms läns inkorporering.

Riksarkivets yttrande över remiss om Kultursamverkansmodellen


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Nationell läkemedelslista (SOU 2017:23)

Riksarkivet har den 3 april lämnat synpunkter på remissen Nationell läkemedelslista (SOU 2017:23)

Riksarkivets yttrande över Nationell läkemedelslista Ds 2016:44


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

Riksarkivet har den 24 april lämnat synpunkter på promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet.

Riksarkivets yttrande över remissen Tekniska sensorsystem


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Brottsdatalag (SOU 2017:29)

Riksarkivet har yttrat sig över remissen Brottsdatalag (SOU 2017:29).

Yttrande_Brottsdatalag.pdf


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas i promemorian.

Yttrande Regionalt utvecklingsansvar.pdf


2017-06-22

Riksarkivets yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på remissen av delbetänkandet i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)


2017-02-20

Riksarkivets yttrande över Rapport om hur Sverige genomför Årshuskonventionen

Riksarkivet har inget att erinra mot innehållet i rapporten och har heller inga synpunkter i övrigt att lämna.

Yttrande över rapport om hur SVerige genomför Århuskonventionen


2017-02-13

Riksarkivets yttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade Mediegrundlagar (SOU 2016:58)

Riksarkivet har den 12 december överlämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet . Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har inget att invända mot förslaget.

Yttrande över Mediegrundlagskommittén betänkande Ändrade mediegrundlagar SOU 2016:58


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander