Filtrera information
Antal träffar: 268

Sökresultat

Datum
Remissvar
2015-09-11

Betänkandet (SOU 2015:23) Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten

Riksarkivet påpekar i sitt remissyttrande att vissa av betänkandets förslag behöver utredas ytterligare. Detta gäller bland annat vissa förslag på regleringar som överlappar Riksarkivets föreskriftsrätt, tillsyn och rådgivning.

Remissyttrande_SOU-2015-23.pdf


2015-08-25

Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering

Riksarkivet har i huvudsak inga invändningar mot de förslag som framförs i promemorian.

Remissyttrande_Promemorian_Kompletterande_bestämmelser_till_EU-förordningen_om_elektronisk_identifiering.pdf


2015-06-25

Remissyttrande Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (SOU 2015:47)

Digisam vid Riksarkivet har den 25 juni till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Digisams övergripande inställning till den föreslagna lagen om kollektiv förvaltning på upphovsrättens område är positiv. Digisam ställer sig bakom förslaget att PRV utses till registrerings- och tillsynsmyndighet, där tillsynen även bör omfatta bestämmelserna i förslagna kapitel 9. Digisam anser att rapporteringsskyldighet för avtalslicensbaserade avtal ska begränsas till uppgifter som är rimliga, nödvändiga och tillgängliga för användaren.

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet


2015-06-09

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Riksarkivet har tagit del av rubricerade promemoria, och har inget att invända mot de förslag som lämnas.

Remissyttrande Brottmålsprocessen-en konsekvensnanalys.pdf


2015-06-09

Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - genomförande av det nya CBE-direktivet (Ds 2015:27)

Riksarkivet har den 4 juni till Justitiedepartementet överlämnat yttrande, och har inget att invända emot de förslag som lämnas.

Remissyttrande Ett gränsöverskridande informationsutbyte Ds 2015-27.pdf


2015-06-09

Lantmäteriets promemoria Registrering vid källan

Riksarkivet tillstyrker förslaget om att registreringen av vissa uppgifter om mineralrättigheter i fastighetsregistret ska ske vid källan, eftersom det medför högre kvalitet, aktualitet och rättssäkerhet. Riksarkivet anser dock att bemyndigandet bör avse Sveriges geologiska undersökning, vilket tydliggör och utpekar myndighetsansvaret för registreringen.

Remissyttrande Lantmäteriets promemoria Registrering vid källan.pdf


2015-05-26

Delbetänkande Automatiserade beslut - färre regler ger tydligare reglering (SOU 2014:75)

Riksarkivet har inget att invända mot de i delbetänkandet lämnade förslagen.

Remiss_RA2015-1856_Näringsdepartementet.pdf


2015-03-09

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Riksarkivet har ingenting att invända mot förslaget då det inte innebär några betydande informationsförluster eller förändringar i arkivbildningen hos vare sig Transportstyrelsen, andra myndigheter eller enskilda organ som Riksarkivet är arkivmyndighet för.

Remissyttrande Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.pdf


2015-02-24

Promemoria med förslag till ändring i förordningen om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Riksarkivet tillstyrker förslaget att Lantmäteriets arkivdatabas ska få innehålla personuppgifter som ingår i handlingar i ärenden om registrering av uppgifter i samfällighetsföreningsregistret m.m. och lämnar vissa synpunkter i övrigt.

Remissyttrande samfällighetsföreningsregister.pdf


2015-02-10

Skatteverkets promemoria Folkbokföringen och SPAR - några registerfrågor (Fi2012/4241)

Riksarkivet invänder inte mot de förslag som lämnats i promemorian men framhåller att den praktiska tillämpningen av sekretessregler och möjligheten till elektroniskt utlämnande i samband med exempelvis självbetjäningstjänster påverkar Riksarkivet i samband med leverans.

Yttrande Folkbokföringen och SPAR (Fi20124241).pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander