Filtrera information
Antal träffar: 332

Sökresultat

Datum
Remissvar
2018-06-29

Yttrande över Förändringar i informationsstruktur och arbetssätt vid Arbetsförmedlingen – ett led i digital förnyelse

Riksarkivet har tagit del av sammanfattning av inriktningen enligt Arbetsförmedlingens beslut att genomföra förändringar i informationsstruktur och arbetssätt som ett led i digital förnyelse. Riksarkivet ser flera positiva effekter av de planerade förändringarna och påpekar behovet av revidering av arkivredovisning och styrande dokument över informationshanteringen.

Förändringar i informationsstruktur och arbetssätt vid Arbetsförmedlingen


2018-06-29

Yttrande över betänkandet SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Riksarkivet har lämnat synpunkter på betänkandets förslag gällande offentlighets- och sekretesslagen i förhållande till personuppgiftsbehandlingen som utförs vid Rekryteringsmyndigheten.

Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling


2018-06-29

Yttrande över Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform, Ds 2018:3

Riksarkivet har tagit del av rubricerat utkast, men har inga synpunkter på författningsförslagen då dessa inte innebär några förändringar av bestämmelser om bevarande eller gallring av uppgifter.

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform,


2018-05-22

Yttrande över promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering

Riksarkivet har inga synpunkter på förslagen som lämnas i promemorian.

Yttrande över promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering


2018-05-22

Yttrande över SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov

Riksarkivet har inget att invända mot utredningens förslag men lämnar synpunkter på utredningens resonemang kring kopiors formella status. Riksarkivet lämnar även ett förtydligande gällande begreppet gallring.

Yttrande över SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov


2018-04-17

Yttrande över betänkandet Ett land att besöka. En samlad politik för hällbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas men vill framhålla hur arkivsektorn genom dess arkivinformation och öppen data kan bidra till innovation inom besöksnäringen.

Ett land att besöka SOU 2017:95


2018-04-17

Yttrande över Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på detaljeringsgraden på författningsförslagen, att digitalisering inte är en teknisk infrastrukturfråga utan ett verktyg för att på ett sätt effektivt sätt genomföra myndigheternas uppdrag och regeringens mål samt synpunkter på utredningens förslag gällande informationssäkerhet.

Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)


2018-04-17

Yttrande över Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:89)

Riksarkivet har inga synpunkter på författningsförslagen men understryker att med de ökade kostnaderna för arkivering av utredningsmaterial finns behov av en nationell lagringsplats för förhör.

Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål SOU 2017:89


2018-04-17

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Vägtrafikdatalag

Riksarkivet har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas men lämnar synpunkter gällande teknikneutralitet, definitionen av begreppet "arkivändamål av allmänt intresse" och Riksarkivets roll med föreskriftsrätt gällande bevarande eller gallring.

Vägtrafikdatalag


2018-03-06

Yttrande över förslag till föreskrifter till följd av regeringsuppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.

Riksarkivet har tagit del av Bolagsverkets remiss och har lämnat synpunkter på definitioner, konsekvenser för långtidslagring av elektroniska underskrifter och elektroniska stämplar samt behovet av arkivbeständighet vid val av metoder för identifiering.

Remiss av förslag till föreskrifter till följd av regeringsuppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.