Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2018-03-06

Yttrande över Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

Riksarkivet har tagit del av departementspromemorian och har inget att invända mot de förslag som lämnas.

Yttrande över Genomförande av webbtilgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)


2018-03-06

Yttrande över Hemlig dataavläsning (SOU 2017:89)

Riksarkivet har inga synpunkter på författningsförslagen då de inte innebär några förändringar av bestämmelser om bevarande eller gallring.

Yttrande över Hemlig dataavläsning (SOU 2017:89)


2018-03-06

Yttrande över Lantmäteriets promemoria Avskaffande av kvartersregistret inom fastighetsregistret

Riksarkivet har inget att invända mot de förändringar i förordningen (200:308) som Lantmäteriet föreslår.

Yttrande över Lantmäteriets promemoria Avskaffande av kvartersregistret inom fastighetsregistret


2018-03-06

Yttrande över Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)

Riksarkivet har tagit del av departementspromemorian och har lämnat synpunkter angående frågor om bevarande eller gallring av personuppgifter.

Yttrande över Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)


2018-02-26

Yttrande över betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)

Riksarkivet yttrar sig angående offentlighets- och sekretesslagen och sekretesskänsliga uppgifter i enskilda arkiv.

Yttrande över SOU 2017:70


2018-01-26

Yttrande över remissen Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas.

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar


2018-01-26

Yttrande över EU:s dataskyddsreform - anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017:58)

Riksarkivet har inga synpunkter på författningsförslagen.

Yttrande över Remiss om anpassningar av författningar inom allmän ordning och säkerhet till EU:s dataskyddsreform


2018-01-08

Yttrande över Anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen av lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Riksarkivet har inget att invända mot förslagen men efterfrågan ett förtydligande i fråga om gallring av personuppgifter.

Yttrande anpassning av lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen till dataskyddsförordningen


2018-01-08

Yttrande över promemorian Enanpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

Riksarkivet har inget att invända mot promemorians författningsförslag.

Yttrande Dataskyddsförordningen inom Miljö- enegridepartementets verksamhetsområde (Ds 2017:54)


2018-01-08

Yttrande över departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)


Yttrande Ett enhetligt regionalt utvecklingsanvsar