Filtrera information
Antal träffar: 231

Sökresultat

Datum
Remissvar
2014-02-28

Tullverkets promemoria med förslag till ny tullbrottsdatalag

Riksarkivet avstyrker i synnerhet de avvikelser som i promemorian föreslås i 5 kap. 5-7 §§ och 12 § Förslag till tullbrottsdatalag i förhållande till 3 kap. 9-11 §§ och 15 § andra styck-et polisdatalagen (2010:361) samt 4 kap. 8-10 §§ och 14 § andra stycket kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Remissvar tullbrottsdatalag_04_2014_212.pdf


2014-02-11

Promemoria från Justitiedepartementet om informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet (Ds 2013:48)

Riksarkivet har i huvudsak ingenting att invända mot de förslag som lämnas, men påtalar att utgångspunkten är att myndigheternas arkiv ska bevaras. Enligt Riksarkivets mening stärks inte alltid den enskildes integritet om uppgifterna gallras.

Remissyttrande Informationsutbyte.pdf


2014-02-03

Betänkande SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning

Riksarkivet har i huvudsak inget att invända mot delegationens förslag att frågan utreds vidare med utgångspunkt från betänkandet, och anser också att det är lämpligt att E-delegationens mandat fortsätter till dess att en ny organisation kan överta verksamheten.

Remissvar_SOU2013_75.pdf


2014-01-29

Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget ATT, Ds 2013:74

Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har inget att invända mot de förslag som lämnas.

remissvar_vapenhandelsfördraget_ATT_Ds_2013_74.pdf


2014-01-23

Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (LM-rapport 2012:2)

Riksarkivet har i huvudsak inget att invända mot rapportens förslag, men noterar bl.a. att frågan om långtidsbevarande av elektroniska ansökningar och elektroniska signaturer inte behandlas.

Remissvar_LM_5719.pdf


2014-01-16

Vad bör straffas (SOU 2013:38)

Riksarkivet har tagit del av rubricerade promemoria och har i huvudsak inget att invända mot de förslag som lämnas, men vill ändå lämna följande synpunkter.

Vad bör straffas (Sou 2013:38)


2014-01-09

Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58)

Riksarkivet har tagit del av rubricerade promemoria och har inget att invända mot de förslag som lämnas. I övrigt har myndigheten inga synpunkter.

Remissyttrande Lättlästutredningen


2013-12-11

Skatteverkets promemoria Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar

Riksarkivet har tagit del av rubricerad promemoria och har inget att invända mot förslagen

Remissyttrande Skatteverket


2013-10-01

Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan

Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande som innefattar en översyn av nämndemannasystemet. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas.

04-2013-3625 Nämndemannauppdraget


2013-06-24

Remissyttrande till Tillägg till Bevara eller gallra? Gallringsråd för kollektivtrafiknämder/-företag

Riksarkivet har den 24 juni 2013 lämnat ett remissyttrande till Tillägg till Bevara eller gallra? Gallringsråd för kollektivtrafiknämnder/-företag.

Remissyttrande 240-2013/2971


Ansvarig för sidan/ kontakt
Efwa Westre Stövander
Sidan publicerad: 2013-01-16 | Sidan senast uppdaterad: 2015-02-04