Filtrera information
Antal träffar: 263

Sökresultat

Datum
Remissvar
2016-12-07

Riksarkivets yttrande över Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Riksarkivet har den 6 oktober överlämnat till Finansdepartmentet sitt yttrande. Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har i huvudsak inget att invända mot förslaget till ny länsindelning.

Riksarkivets yttrande över Regional indelning - tre nya län SOU 2016-48


2016-12-07

Yttrande Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

Riksarkivet har den 1 december överlämnat till Näringsdepartementet sitt yttrande. Riksarkivet har tagit del av rubricerat betänkande och har inget att erinra mot utredningens förslag.

Yttrande Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle SOU 2016-54


2016-05-24

Remissyttrande Integritet och straffskydd (SOU 2016:7)

Riksarkivet har den 25 maj lämnat sitt yttrande över betänkandet Integritet och straffskydd. Utredningens uppgift har varit att göra en översyn av det straffrättsliga skyddet för enskilds personliga integritet. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas. Läs hela yttrandet här:

Remissyttrande_integritet-och-straffskydd.pdf


2016-05-13

Remissyttrande - En ny nationell geodatastrategi

Riksarkivet har inget att invända mot Lantmäteriets förslag men påpekar att strategin även bör omfatta framtagandet av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för geodata.

Remissyttrande_Ny_nationell_geodatastrategi.pdf


2016-03-07

Översyn av regelverket om kulturföremål

Riksarkivet har yttrat sig över Riksantikvarieämbetets rapport med förslag till nytt regelverk om utförsel av kulturföremål. Riksarkivet anser att det är angeläget med en översyn och modernisering av regelverket och delar de bedömningar som görs. Läs hela yttrandet här:

Remissyttrande_översyn av regelverket kulturföremål


2016-02-01

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015:53)

Riksarkivet har ingenting att erinra mot de förslag som lämnas i departementspromemorian. Men Riksarkivet vill understryka att frågan om hur de allmänna handlingarna från verksamheten ska hanteras är viktig när offentlig verksamhet övergår från en huvudman till en annan.

Ds 2015 53


2016-01-28

Remiss - Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) Clink-ansökan (Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Inkapslingsanläggning och Clab).

Riksarkivet kritiserar inledningsvis remissupplägget och lämnar därefter synpunkter på dokument- och informationshanteringen. Bland annat uppstår komplikationer på grund av att involverade organisationer inte lyder under arkivlagen.

Remissyttrande_Svensk_Karnbranslehantering_ABs_(SKB)_Clink-ansokan.pdf


2015-12-01

Remissyttrande Falska polisbilar ( Ds 2015:40)

Riksarkivet har den 1 december till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas och understryker betydelsen av att ha en samlad reglering beträffande missbruk av vapen, statsemblem och andra statliga kännetecken. Vidare framhålls att det är Riksarkivet som har hand om statens heraldiska verksamhet och därtill hörande frågor.

Remissyttrande falska polisbilar


2015-11-12

Betänkande Myndighetsdatalag

Riksarkivet har den 19 november till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet anser att en generell lag för myndigheternas personuppgiftsbehandling är bra och ett betydande steg framåt att nu föreslå en gemensam myndighetsdatalag som är tänkt att ersätta alla disparata registerförfattningar.

Remissyttrande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)


2015-10-27

Remissyttrande Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Riksarkivet har den 27 oktober till Näringsdepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas, som syftar till att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande.

Remissyttrande Uppgiftslämnarservice


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander