Filtrera information
Antal träffar: 332

Sökresultat

Datum
Remissvar
2020-05-13

Riksarkivets yttrande över betänkandet – Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

Riksarkivet framför att utredningens förslag bör anpassas till den nya departementsstrukturen.

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)


2020-05-13

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12)

Riksarkivet har inga synpunkter.

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12)


2020-05-13

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på formuleringar i lagförslaget.

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)


2020-05-13

Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

Riksarkivet har lämnat synpunkter gällande vikten av att bevara uppgifter inom underrättelseverksamheten.

Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)


2020-05-13

Demokratins skattkammare. Förslag till ny biblioteksstrategi

Riksarkivet har lämnat synpunkter om samverkan, utbildning, forskning, digitala bibliotekstjänster och gemensam infrastruktur för digitalisering.

Demokratins skattkammare - Förslag till ny biblioteksstrategi


2020-05-13

Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)

Riksarkviet tillstyrker många av utredningens förslag men saknar en analys av arkivvårdens betydelse för övergången till en digital kommunikation.

Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)


2020-05-13

Riksarkivets yttrande över betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Riksarkivet avstyrker förslaget om att minska myndigheternas forskningsanslag till förmån för lärosätenas direkta anslag.

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)


2020-05-13

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Riksarkivet har inget att invända mot förslaget.

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)


2020-05-13

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Riksarkivet har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet,


2020-05-13

Riksarkivets yttrande över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Riksarkviet har lämnat synpunkter angående vikten av samordning när tillsynsansvaret sprids ut på flera myndigheter.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)