Filtrera information
Antal träffar: 268

Sökresultat

Datum
Remissvar
2017-11-30

Yttrande över Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

Riksarkivet välkomnar förslaget att myndigheter ska kunna besluta om att avgifter för kopior eller avskrifter av allmänna handlingar kan tas ut i förskott och att beslut om avgifter som tas ut vid utlämnande ska kunna överklagas till Skatteverket. Däremot ser Riksarkivet problem med bestämmelserna om att ta ut avgifter för elektroniska handlingar för de myndigheter som har till uppgift att lämna ut stora mängder allmänna handlingar.

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnade av allmän handling (Ds 2017:37)


2017-11-30

Yttrande över Lantmäteriets rapprt Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) och boverkets rapport Digitala detaljplaner - reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21)

Riksarkivet har inget att erinra mot förslaget som framkommer i rapporterna men föreslår att det tas fram en förvaltningsgemensam specifikation för områdena Grundkarta och detaljplanehandlingar som överensstämmer med befintliga standarder. Riksarkivet vill även framhålla att det finns föreskrifter utfärdade avseende bevarande av elektroniska handlingar och för format för digitala kartor och ritningar samt att Riksarkivet får meddela föreskrifter om arkivbildare om flera myndigheter svarar för olika delar av handlingen.

Yttrande över gemensamma standarder för information i grundkartor och digitala detaljplaner


2017-11-30

Yttrande över betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning

Riksarkivet har lämnat synpunkter avseende att integritetskänsliga uppgifter inte bör gallras utan de bör istället skyddas genom bestämmelser om sekretess och informationssäker behandling av uppgifterna.

Yttrande över betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning


2017-11-30

Yttrande över Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Riksarkivet tillstyrker förslaget om ändring.

Yttrande överPersonuppgiftsändamål för forskningsändamål (SOU 2017:50)


2017-10-26

Riksarkivets yttrande över Justitiedepartementets betänkande Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Riksarkivet har tagit del av betänkandet och har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas.

Yttrande över betänkande


2017-10-26

Yttrande över promemorian Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering

Riksarkivet har tagit del av Justitiedepartementets promemoria om Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och tillstyrker i stort det nya författningsförslaget, en ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Riksarkivet är inte remissinstans men väljer att yttra sig över hur Riksarkivets föreskrifter ställer krav på hur allmänna handlingar ska organiseras, redovisas, värderas och skyddas så att utkontrakterad verksamhet kan förvaltas.

Yttrande över promemorian Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering


2017-10-02

Riksarkivets yttrande över promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsomårdet (Ds 2017:28)

Riksarkivet har inget att invända mot författningsförslaget som lämnas men framhåller att begreppet "arkivändamål av allmänt intresse" bör reserveras för den behandling som sker hos arkivinstitutioner. Den behandling som sker hos myndigheter bör istället beskrivas utifrån att det sker i ett led i behandlingen av uppgifterna i enlighet med det ursprungliga ändamålet för insamlingen.

Yttrande över promemoria – En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde


2017-09-19

Riksarkivets yttrande över promemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Riksarkivet har tagit del av Finansdepartementets promemoria och har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas.

Yttrande över Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling


2017-09-19

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Riksarkivet har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas men hänvisar till Riksarkivets yttrande över Dataskyddsutredningens betänkande SOU 2017:39 (Dvs. Dnr RA 04-2017/5556) gällande lagring, gallring och arkivering.

Yttrande över anpassningar till fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transportsrättsliga och immaterialrättsliga författningar


2017-09-19

Yttrande över departementspromemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anlednings av EU:s dataskyddsreform (DS 2017:40)

Riksarkivet har inget att erinra mot förslagen och har inga övriga synpunkter.

Yttrande över ändringar i vissa författningar inom FInansdepartementets ansvarsområde


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander