Filtrera information
Antal träffar: 332

Sökresultat

Datum
Remissvar
2022-05-16

Riksarkivets yttrande över slutbetänkandet - Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

Riksarkivet har lämnat synpunkter gällande utredningens arbete för att utveckla myndighetsöverskridande och gränsöverskridande digitala tjänster.

Riksarkivets yttrande över slutbetänkandet - Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)


2022-04-26

Riksarkivets yttrande angående Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner

Riksarkivet har lämnat synpunkter på Boverkets rapport.

Riksarkivets yttrande angående Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner


2022-02-16

Riksarkivets yttrande över betänkandet Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

Riksarkivet har lämnat synpunkter om de föreslagna satsningarna på digitalisering av kulturarvet, att en förutsättning för att kunna genomföra förslaget är utveckling av den nationella arkivinformationssystemet samt behovet av anslagsförstärkning för att klara uppdraget.

Riksarkivets yttrande över betänkandet Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)


2022-01-12

Riksarkivets yttrande över slutbetänkande av utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur, SOU 2021:65

Riksarkivet har lämnat synpunkter på utredningens förslag.

Riksarkivets yttrande över slutbetänkande av utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur, SOU 2021:65


2021-12-13

Riksarkivets yttrande över utredningen Ett modernt belöningssystem, de allmänna flagg-dagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74)

Riksarkivet har lämnat yttranden om formerna för nominering, beredning och beslut rörande utmärkelser samt de allmänna flaggdagarna.

Ett modernt belöningssystem, de allmänna flagg-dagarna och redovisningen av anslaget till hovet


2021-12-13

Riksarkivets yttrande över Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

Riksarkivets har bland annat lämnat synpunkter om hur begreppet arkiv används, vilka arkiv som har rätt att göra kopior för bevarandeändamål samt att begreppet bildkonstverk är för snävt och föreslår användning av andra begrepp.

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden, Ds 2021:30


2021-10-01

Riksarkivets yttrande över SOU 2021:32 Papper, poddar och…

Riksarkivet har lämnat synpunkter på utredningens förslag till ny pliktlagstiftning.

Riksarkivets yttrande över SOU 2021:32 Papper, poddar och…


2020-12-18

Riksarkivets yttrande över Innovation genom information (SOU 2020:55)

Riksarkivet anser att det utifrån huvudbetänkandet är svårt att överblicka och dra slutsatser om vilka konsekvenser den föreslagna nya öppna data-lagen får. Förslagen förutsätter också satsningar på infrastruktur och på redovisning av information med hänsyn till upphovsrätt och personuppgifter som kan utgöra hinder för vidareutnyttjande.

Riksarkivets yttrande över Innovation genom information (SOU 2020:55)


2020-05-15

Riksarkivets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på utredningens förslag. Riksarkivet ser positivt på förslag om satsningar på Nationella Arkivdatabasen och att enskilda arkiv uppmärksammas. Men Riksarkivet saknar förslag som gör att samhällsviktig information kan identifieras och bevaras i alla sektorer, liksom förslag som sätter fokus på digitalt bevarande.

Riksarkivets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58


2020-05-13

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

Riksarkivet har lämnat synpunkter gällande gallring av personuppgifter.

01 04-2018-7615_Riksarkivets yttrande SOU 2018-45.pdf