Filtrera information
Antal träffar: 332

Sökresultat

Datum
Remissvar
2005-01-26

Redovisning av uppdrag angående behovet av...

långsiktig försörjning av Svenska fjärranalysdata

remissvar-05-01-26.pdf


2005-01-24

Sekretess hos den kommission och det råd...

som inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien för uppgift om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden Ert dnr Fi2005/398

remissvar-05-01-24.pdf


2004-04-29

Betänkande (SOU 2003:121) Internationella kulturutredningen 2003

Ert dnr Ku2003/2649/Kr

remissvar-04-04-29.pdf


2004-04-27

Promemorian Handlingsoffentligheten hos Nordiska museet och Riksutställningar

Ert dnr Ku2004/960/R

remissvar-04-04-27.pdf


2004-04-19

Betänkandet Sekretess i elevernas intresse (SOU 2003:103)

Ert dnr U2003/4733/S

remissvar-04-04-19.pdf


2004-03-18

Boverkets rapport Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler

Ert dnr M2003/3583/Hm

remissvar-04-03-18.pdf


2004-02-18

Promemoria om kvalitets- och dokumentationsbestämmelser

samt anmälningsplikt vid missförhållanden inom verksamheter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) m.m. Ert dnr S2003/9769/ST

remissvar-04-02-18.pdf


2003-10-24

Formel

- Formkrav och elektronisk kommunikation (Ds 2003:29) Ert dnr Fi 2003/2588

remissvar-03-10-24.pdf


2003-10-08

Adoptionsutredningens betänkande Adoption

– till vilket pris? (SOU 2003:49) Ert dnr S2003/5603/ST

remissvar-03-10-08.pdf


2003-09-18

Upphovsrätten i informationssamhället

– genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. (Ds2003:35)

remissvar-03-09-18.pdf