Filtrera information
Antal träffar: 300

Sökresultat

Datum
Remissvar
2003-08-28

Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97)

Ert dnr Ju 2002/8074/L6

remissvar-03-08-28-sou.pdf


2003-03-21

En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Departementspromemorian (Ds 2002:60)

remissvar-03-03-21.pdf


2003-02-25

Betänkandet SOU 2002:78 Arkiv för alla - nu och i framtiden

Riksarkivet konstaterar att utredningen på många punkter präglas av brist på helhetsperspektiv och balans, vilket inte kunnat undgå att få konsekvenser för utredarens tolkning och konkreta förslag. Ert dnr Ku2002/2145/Ka

remissvar-03-02-25.pdf


2002-11-25

Promemoria om behandling av personuppgifter vid Ekobrottsmyndigheten

Riksarkivet har i sak ingenting att invända mot förslaget. Ert dnr Ju2002/6933/PÅ

remissvar-02-11-25.pdf


2002-11-07

Departementspromemorian Sekretess för fotografier i offentliga register m.m. (Ds 2002:48)

Riksarkivet begränsar sitt svar till frågan om fotografier. Ert dnr Ju2002/6017/L6

remissvar-02-11-07.pdf


2002-10-29

Yttrande över betänkandet (SOU 2001:96) En rättvisare värld utan fattigdom

samt departementspromemorian (Ds 2002:36) Afrika i förändring Ert dnr UD2002/473/GU

remissvar-02-10-29.pdf


2002-09-13

Polisdatautredningens betänkande (SOU 2001:92)

Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet Ju2001/8624/PÅ

remissvar-02-09-13.pdf


2002-08-27

Remiss av rapport och förslag från rådet för Öppna Sverige Ds 2002:27

Öppna Sverige – för en öppen offentlig förvaltning Ert dnr Ju 2002/4743/F

remissvar-02-08-27-ds.pdf


2002-08-27

Remiss - Betänkandet (SOU 2002:27) Mål i mun

Förslag till handlingsprogram för Svenska språket Ert dnr Ku2002/888/Ko

remissvar-02-08-27-sou.pdf


2002-04-19

Domstolsutredningens slutbetänkande (SOU 2001:100)

Informationshantering och behandling av uppgifter vid domstolar - En rättslig översyn Ju2002/586/DOM

remissvar-02-04-19.pdf