Filtrera information
Antal träffar: 326

Sökresultat

Datum
Remissvar
2022-10-10

Riksarkivets yttrande över SOU 2022:48 Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (Fi2022/02533)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på förslaget till lag om ändring i lagen om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Riksarkivets yttrande över SOU 2022:48 Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (Fi2022/02533)


2022-08-31

Riksarkivets yttrande över Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Riksarkivet har bland annat lämnat synpunkter på att arkivstatistik bör ingå som ett statistikområde och att det finns problem med nuvarande bestämmelser rörande gallring och underrättelser.

Riksarkivets yttrande över Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken


2022-08-22

Riksarkivets yttrande över Ledarhundar (Ds 2022:16)

Riksarkivet har inga synpunkter.

Riksarkivets yttrande över Ledarhundar (Ds 2022:16)


2022-06-03

Riksarkivets yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68 final

Riksarkivet har inga direkta synpunkter på förordningsförslaget men finner det svårt att överblicka förslagets betydelser och påverkan på offentliga myndigheters använd och spridning av data.

Riksarkivets yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68 final


2022-05-16

Riksarkivets yttrande över slutbetänkandet - Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

Riksarkivet har lämnat synpunkter gällande utredningens arbete för att utveckla myndighetsöverskridande och gränsöverskridande digitala tjänster.

Riksarkivets yttrande över slutbetänkandet - Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)


2022-04-26

Riksarkivets yttrande angående Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner

Riksarkivet har lämnat synpunkter på Boverkets rapport.

Riksarkivets yttrande angående Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner


2022-02-16

Riksarkivets yttrande över betänkandet Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

Riksarkivet har lämnat synpunkter om de föreslagna satsningarna på digitalisering av kulturarvet, att en förutsättning för att kunna genomföra förslaget är utveckling av den nationella arkivinformationssystemet samt behovet av anslagsförstärkning för att klara uppdraget.

Riksarkivets yttrande över betänkandet Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)


2022-01-12

Riksarkivets yttrande över slutbetänkande av utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur, SOU 2021:65

Riksarkivet har lämnat synpunkter på utredningens förslag.

Riksarkivets yttrande över slutbetänkande av utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur, SOU 2021:65


2021-12-13

Riksarkivets yttrande över utredningen Ett modernt belöningssystem, de allmänna flagg-dagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74)

Riksarkivet har lämnat yttranden om formerna för nominering, beredning och beslut rörande utmärkelser samt de allmänna flaggdagarna.

Ett modernt belöningssystem, de allmänna flagg-dagarna och redovisningen av anslaget till hovet


2021-12-13

Riksarkivets yttrande över Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30)

Riksarkivets har bland annat lämnat synpunkter om hur begreppet arkiv används, vilka arkiv som har rätt att göra kopior för bevarandeändamål samt att begreppet bildkonstverk är för snävt och föreslår användning av andra begrepp.

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden, Ds 2021:30