Filtrera information
Antal träffar: 268

Sökresultat

Datum
Remissvar
2018-03-06

Yttrande över betänkandet Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Riksarkivet har tagit del av betänkandet och lämnar synpunkter på utredningens användning av begreppet immateriellt kulturarv, formuleringar kring bearbetning av arkivmaterial. Riksarkivet påpekar även att myndigheten sedan länge har arkiv från nationella minoriteters organisationer och är beredd att ta ett utökat ansvar men att det är resurskrävande och samtidigt sällan möjligt att ta ut full kostnadstäckning för enskilda arkiv.

Yttrande över betänkandet Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)


2018-02-26

Yttrande över betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)

Riksarkivet yttrar sig angående offentlighets- och sekretesslagen och sekretesskänsliga uppgifter i enskilda arkiv.

Yttrande över SOU 2017:70


2018-01-26

Yttrande över EU:s dataskyddsreform - anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017:58)

Riksarkivet har inga synpunkter på författningsförslagen.

Yttrande över Remiss om anpassningar av författningar inom allmän ordning och säkerhet till EU:s dataskyddsreform


2018-01-26

Yttrande över remissen Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas.

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar


2018-01-08

Yttrande över departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)


Yttrande Ett enhetligt regionalt utvecklingsanvsar


2018-01-08

Yttrande över promemorian Enanpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

Riksarkivet har inget att invända mot promemorians författningsförslag.

Yttrande Dataskyddsförordningen inom Miljö- enegridepartementets verksamhetsområde (Ds 2017:54)


2018-01-08

Yttrande över Anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen av lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Riksarkivet har inget att invända mot förslagen men efterfrågan ett förtydligande i fråga om gallring av personuppgifter.

Yttrande anpassning av lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen till dataskyddsförordningen


2017-11-30

Riksarkivets yttrande över betänkande om Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

Riksarkivet har inga synpunkter på betänkandets förslag men hänvisar till myndighetens yttrandet över SOU 2017:39 Ny dataskyddslag.

Yttrande över Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde SOU 2017:66


2017-11-30

Riksarkivets yttrande över Kriminalvårdens datalag (Ds 2017:46)

Riksarkivet välkomnar lagförslaget att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse. Däremot finns det i promemorians avsnitt om ändamålsbestämmelser ett resonemang om handlingar och arkivering som Riksarkivet anser svårtolkat.

Yttrande över kriminalvårdens datalag Ds 2017:46


2017-11-30

Yttrande över En omarbetad utlänningsdatalag - Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45)

Riksarkivet har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas men hänvisar till myndighetens yttrande över SOU 2017:39.

Yttrande över En omarbetad utlänninsgdatalag Ds 2017:45


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander