Filtrera information
Antal träffar: 300

Sökresultat

Datum
Remissvar
2005-09-14

Riksarkivets svar beträffande promemorian Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet (Ds 2005:21)

jämte promemorian 2005-06-20 med tillkommande del om användning av överskottsinformation

remissvar-05-09-14.pdf


2005-08-18

Riksarkivets yttrande beträffande Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention

om stulna eller olagligt utförda kulturföremål (SOU2005:3)

remissvar-05-08-18.pdf


2005-05-27

Riksarkivets yttrande angående Betänkandet Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (SOU 2004:106)

Ert dnr U2005/829/Kr

remissvar-05-05-27.pdf


2005-05-17

Riksarkivets svar beträffande EU:s sjunde ramprogram

för forskning och teknisk utveckling

remissvar-05-05-19.pdf


2005-03-30

Riksarkivets Omvärldsanalys

Riksarkivet skall enligt regleringsbrevet för 2004 i en särskild skrivelse senast den 1 april 2005 ”redovisa en omvärldsanalys och därvid göra en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom arkivområdet”.

remissvar-05-03-30.pdf


2005-03-22

Betänkandet SOU 2004:75 Insyn och sekretess

– i statliga företag – i internationellt samarbete Ert dnr Ju2004/7554/L6

remissvar-05-03-22.pdf


2005-02-18

Allmänna motioner om folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar

Er beteckning Protokoll utskottssammanträde 2004/05:7

remissvar-05-02-18.pdf


2005-02-09

Tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100)

Ert dnr Fi2004/4803

remissvar-05-02-09.pdf


2005-01-26

Redovisning av uppdrag angående behovet av...

långsiktig försörjning av Svenska fjärranalysdata

remissvar-05-01-26.pdf


2005-01-24

Sekretess hos den kommission och det råd...

som inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien för uppgift om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden Ert dnr Fi2005/398

remissvar-05-01-24.pdf