Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2006-09-27

Rapport om avgifter hos Riksarkivet och landsarkiven

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2006 Riksarkivet i uppdrag att analysera och lämna förslag om avgiftsbeläggning av tjänster, artiklar m.m.

remissvar-06-09-27.pdf


2006-09-21

Promemoriorna Barns rätt till information och...

Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn (S2006/5257/ST) samt Skrivelse från Socialstyrelsen – Vissa frågor om överförande bevarande och gallring av dokumentation enligt SoL och LSS (S2006/1858/ST)

remissvar-06-09-21.pdf


2006-06-13

Riksarkivets yttrande betr. Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet - Effektivitet

Ert dnr Fö2006/618/RS

remissvar-06-06-13.pdf


2006-05-18

Riksarkivets yttrande beträffande "Försvar i förvar"

En utredning om det kalla krigets kulturarv och Sveriges gömda museer". Ert dnr U2005/8107/Kr

remissvar-06-05-18.pdf


2006-04-07

Riksarkivets yttrande betr. Betänkandet Avidentifiera jobbansökningar

- en metod för mångfald Fi 2006/227

remissvar-06-04-07.pdf


2006-02-22

Riksarkivets yttrande beträffande Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Ert dnr Fö2003/991/RS

remissvar-06-02-22.pdf


2006-02-01

Riksarkivets yttrande beträffande Promemorian Hemliga tvångsmedel m.m.

under en stärkt parlamentarisk kontroll Ds 2005:53

remissvar-06-02-01-ds.pdf


2006-02-01

Riksarkivets yttrande beträffande Utkast till lagrådsremiss om föreläggande av ordningsbot

Ju2006/329

remissvar-06-02-01-ju.pdf


2006-01-23

Riksarkivets yttrande beträffande Remiss av utkast till lagrådsremiss Kvalificerad skyddsidentitet

Ert dnr Ju2003/6674/PO

remissvar-06-01-23.pdf


2006-01-13

Riksarkivets svar beträffande promemorian elektronisk ingivnig till Bolagsverket

Ert Dnr Ju2005/10549/L1

remissvar-06-01-13.pdf