Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2008-01-10

Sekretess hos statlig myndighet, stöd av personer som drabbas av större katastrofer utomlands

Promemoria om sekretess hos statlig myndighet i verksamhet som avser särskilt uppdrag att stödja personer i Sverige som drabbas av större katastrofer utomlands. Riksarkivet har i sitt yttrande till Försvarsdepartementet tillstyrkt förslaget i de delar det berör Riksarkivets verksamhetsområde. Dnr RA 04-2007/4483.

RAsyttrFoedep_Sekretess_persvidkatastrofutl.pdf


2008-01-10

Godkännande av Prümrådsbeslutet

Justitiedepartementets remiss Ju2007/9639/PO. Riksarkivets dnr RA 04-2007/4060.

RAsyttrJudepPruemraadsbesl_20070109.pdf


2008-01-07

Yttrande över Patiendatautredningens slutbetänkande Patientdata och läkemedel m.m.

Riksarkivet tillstyrker förslaget om gallringsbestämmelse i 10 § i förslaget till förordning om donationsregister hos Socialstyrelsen, då bestämmelsen överensstämmer med nuvarande rutiner. Socialdepartementet (SOU 2007:48), S2007/6055/HS. Dnr RA 04-2007/3747.

RAs_yttrPatientdataSocdep_080103.pdf


2007-12-28

Yttrande över förslag till handlingsprogrammen Barn och ungas kultur m.m.

Barn och ungas kultur, Kraftkälla för medborgare och lärande samt Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet. Västra Götalandsregionen, Kulturnämnden, Uddevalla. RAs dnr 04-2007/3968, 04-2007/3969, 04-2007/3970.

RAs_yttrande_ BarnoUngaskultur_VG20071228.pdf


2007-11-15

Yttrande över slutbetänkandet Mångfald är framtiden (SOU 2007:50)

Kulturdepartementets dnr Ku2007/2351/KR.

RAs_yttr_Maangfaldaerframtiden071114.pdf


2007-11-07

Rapport om den nationella implementeringen av Århuskonventionen

Miljödepartementets dnr M2007/4342/R.

RAsYttrMiljoedepAarhuskonv071107.pdf


2007-10-15

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering – SOU 2007:47

Riksarkivet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande, och har i huvudsak inget att erinra mot de förslag som framförs. Näringsdepartementets dnr N2007/5876/ITP

Remiss – IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen


2007-09-25

Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007: 10)

Finansdepartementets diarienummer: Fi2007/1536

Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande


2007-09-04

Remiss över promemorian Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.

Finansdepartementets diarienummer: Fi2007/4540

Remiss över promemorian Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.


2007-09-04

Färdplan för utveckling av elektroniska legitimationer

Synpunkter på skiss till färdplan för utveckling av elektroniska legitimationer

Synpunkter på skiss till färdplan för utveckling av elektroniska legitimationer