Filtrera information
Antal träffar: 295

Sökresultat

Datum
Remissvar
2007-02-16

Patientdatautredningens betänkande om en ny patientdatalag (SOU 2006:82)

Riksarkivet tar i sitt svar endast upp frågor som kommer att beröra arkivverksamheten.

remissvar-07-02-16.pdf


2006-12-06

Yttrande över betänkandet Klenoder i tiden. En utredning om samlingar kring scen och musik (SOU 2006:68)

Ert dnr U2006/5409/Kr

remissvar-06-12-06.pdf


2006-11-06

Promemorian Skyddsutredningar avseende barn (S2006/6778/ST)

Riksarkivet begränsar sitt svar till frågor om bevarande och gallring.

remissvar-06-11-06.pdf


2006-10-15

Yttrande över betänkandet Tänka framåt, men göra nu (SOU 2006:45)

Ert dnr U2006/3386/Kr

remissvar-06-10-15.pdf


2006-09-27

Rapport om avgifter hos Riksarkivet och landsarkiven

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2006 Riksarkivet i uppdrag att analysera och lämna förslag om avgiftsbeläggning av tjänster, artiklar m.m.

remissvar-06-09-27.pdf


2006-09-21

Promemoriorna Barns rätt till information och...

Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn (S2006/5257/ST) samt Skrivelse från Socialstyrelsen – Vissa frågor om överförande bevarande och gallring av dokumentation enligt SoL och LSS (S2006/1858/ST)

remissvar-06-09-21.pdf


2006-06-13

Riksarkivets yttrande betr. Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet - Effektivitet

Ert dnr Fö2006/618/RS

remissvar-06-06-13.pdf


2006-05-18

Riksarkivets yttrande beträffande "Försvar i förvar"

En utredning om det kalla krigets kulturarv och Sveriges gömda museer". Ert dnr U2005/8107/Kr

remissvar-06-05-18.pdf


2006-04-07

Riksarkivets yttrande betr. Betänkandet Avidentifiera jobbansökningar

- en metod för mångfald Fi 2006/227

remissvar-06-04-07.pdf


2006-02-22

Riksarkivets yttrande beträffande Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Ert dnr Fö2003/991/RS

remissvar-06-02-22.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander