Filtrera information
Antal träffar: 300

Sökresultat

Datum
Remissvar
2007-08-16

Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och analys (SOU 2007:22)

Justitiedepartementets diarienummer: Ju2007/3589/L6

remissvar-07-08-15


2007-06-27

Återrapportering enligt regleringsbrev angående Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007- 2013.

Riksarkivet ska samverka såväl med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet som med andra centrala myndigheter och aktörer.

Återrapportering enligt regleringsbrev angående Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007- 2013


2007-06-01

Bostadsrättsregister – några modeller för registrering av bostadsrätter

Riksarkivet begränsar sitt yttrande till frågor om bevarande och gallring av allmänna handlingar.

remissvar-2007-06-01.pdf


2007-05-14

Redovisning av verksamheter inom Riksarkivet under Mångkulturåret 2006

I regleringsbrev för 2005 och genom särskilt beslut 2005-05-04 uppdrog regeringen åt bl.a. Riksarkivet och landsarkiven att medverka i Mångkulturåret 2006.

remissvar-07-05-14.pdf


2007-02-23

Yttrande över Förslag till svensk unescostrategi 2007 - 2013

Unescoarbetet utgör en del av den svenska politiken för global utveckling (PGU), som Riksdagen under 2003 beslutade om.

remissvar-07-02-23.pdf


2007-02-16

Patientdatautredningens betänkande om en ny patientdatalag (SOU 2006:82)

Riksarkivet tar i sitt svar endast upp frågor som kommer att beröra arkivverksamheten.

remissvar-07-02-16.pdf


2006-12-06

Yttrande över betänkandet Klenoder i tiden. En utredning om samlingar kring scen och musik (SOU 2006:68)

Ert dnr U2006/5409/Kr

remissvar-06-12-06.pdf


2006-11-06

Promemorian Skyddsutredningar avseende barn (S2006/6778/ST)

Riksarkivet begränsar sitt svar till frågor om bevarande och gallring.

remissvar-06-11-06.pdf


2006-10-15

Yttrande över betänkandet Tänka framåt, men göra nu (SOU 2006:45)

Ert dnr U2006/3386/Kr

remissvar-06-10-15.pdf


2006-09-27

Rapport om avgifter hos Riksarkivet och landsarkiven

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2006 Riksarkivet i uppdrag att analysera och lämna förslag om avgiftsbeläggning av tjänster, artiklar m.m.

remissvar-06-09-27.pdf