Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2008-05-30

Rambeslut om skydd av personuppgifter inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Riksarkivet har till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på Promemorian Ds 2008:30 Antagande rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Verket framhöll möjligheten i förslaget att blockera personuppgifter istället för att radera när det finns skälig grund att anta att en radering skulle kunna påverka den registrerades legitima intressen. Ju2008/3356/PO.

RAs_yttr.Ju-dep.PM-Ds_2008.30_ 2008-05-29.pdf


2008-05-27

Betänkandet Forskningsfinansiering - kvalitet och relevans

I utredningen (SOU 2008:30) lämnas förslag till sammanslagning av de forskningsfinansierande myndigheterna Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsplanering (Formas) och Verket för innovationssystem (Vinnova). Man berör också andra forskningsfinansiärer. För att förstärka samverkan och styrning bör inrättas Forsknings- och innovationsmyndigheten innehållande fyra ämnesråd (varav ett för samhälle och kultur). Vidare påtalas i betänkandet behovet av en förstärkt infrastruktur inom samhällsvetenskaper och humaniora. Riksarkivet har till Utbildningsdepartementet lämnat sitt yttrande över förslagen. Dnr RA 04-2008/1395. Utbildningsdepartementets dnr U2008/2293/F.

RAs_Yttr.Utb-dep.ang.Forskningsfinansiering_2008-05-26.pdf


2008-04-29

Nationell geodatastrategi 2008

Riksarkivet har inget att erinra mot förslaget till fortsatt arbete i de delar det berör Riksarkivets ansvarsområde.

Ladda hem Remissvar om Nationell geodatastrategi 2008


2008-04-04

Urkunden i tiden - en straffrättslig anpassning

Justitiedepartementets remiss Ju 2007/10341/L5 (SOU 207:92). Riksarkivet har inget att erinra mot förslaget i de delar det berör verkets ansvarsområde. I övrigt har verket inget att anföra. Riksarkivets dnr RA 04-2008/215.

RAsYttrJudep.Urkunden-i-tiden080404.pdf


2008-03-18

Förslag till riksdagen om tillgång till uppgift om viseringar inom EU

Skrivelse från Justitiedepartementet ang. Remissmöte om förslag till riksdagen om utkast till rådsbeslut om brottsbekämpande myndigheters och Europols tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS), Ju2008/1931/PO. Riksarkivet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet. Dnr RA 04-2008/1089.

RAs_Yttr._Ju-dep.ang.raadsbeslut VIS_080312.pdf


2008-02-27

Departementspromemorian Lissabonfördraget

Riksarkivet har till Statsrådsberedningen lämnat ett remissvar över Lissabonfördraget, det nya EU-fördraget. (Ds 2007:48) del 1-2. Statsrådsberedningens dnr SB2007/8774/EU-kansliet. Yttrandet innehåller bara synpunkter på frågor inom verkets ansvarsområde. Riksarkivets dnr RA 04-2008/373.

RAs_yttr.Lissabonfördr.SB_2008-02-27.pdf


2008-02-21

Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet

Justitiedepartementets remiss Ju2007/9805/PO. PM Ds 2007:43. Riksarkivet tillstyrker förslaget till ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Den osäkerhet som råder hindrar en rationell informationshantering och försvårar insynen. Den föreslagna lagstiftningen bör därför snarast genomföras. Riksarkivet har dock flera synpunkter på lagens utformning. Riksarkivets dnr RA 04-2007/4356.

RAs_yttr.Ju-dep.Behandling_personuppg._polisen080220.pdf


2008-01-28

Att styra staten - regeringens styrning av sin förvaltning

Finansdepartementets remiss Fi2007/8709 (SOU 2007:75). Riksarkivet tillstyrker i stora delar utredningens förslag. Riksarkivets dnr RA 04-2007/4173.

RAs_yttrFi-dep_Att-styra-staten-080125.pdf


2008-01-28

Betänkande av Studiestödsdatautredningen-Studiestödsdatalag

Riksarkivet har yttrat sig över ett förslag till ny lag om hantering av personuppgifter inom studiestödsverksamheten, Studiestödsdatalag. Utbildningesdepartementet U2007/6272/SV(SOU 2007:64). Riksarkivet har invändningar mot förslaget till gallringsbestämmelse som man anser är alldeles för komplicerad och anser istället att arkivlagens regler ska gälla. Riksarkivets dnr RA 04-2007/406.

RAs_YttrUtbdep-Studiestodsdatalag080125.pdf


2008-01-10

Rapp. Krishantering i Regeringskansliet - förslag till kompletterad sekretessbestämmelse

Utdrag ur rapporten Krishantering i Regeringskansliet - förslag till en kompletterad sekretessbestämmelse på krishanteringsområdet Riksarkivet har i sitt yttrande till Försvarsdepartementet ingenting att erinra mot förslaget. Dnr RA 04-2007/4484.

RAsYttrFoedep_foersl_kompl_sekrbest_krishantering.pdf