Filtrera information
Antal träffar: 295

Sökresultat

Datum
Remissvar
2007-10-15

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering – SOU 2007:47

Riksarkivet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande, och har i huvudsak inget att erinra mot de förslag som framförs. Näringsdepartementets dnr N2007/5876/ITP

Remiss – IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen


2007-09-25

Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007: 10)

Finansdepartementets diarienummer: Fi2007/1536

Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande


2007-09-04

Remiss över promemorian Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.

Finansdepartementets diarienummer: Fi2007/4540

Remiss över promemorian Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.


2007-09-04

Färdplan för utveckling av elektroniska legitimationer

Synpunkter på skiss till färdplan för utveckling av elektroniska legitimationer

Synpunkter på skiss till färdplan för utveckling av elektroniska legitimationer


2007-08-30

Promemoria med förslag på ändring i övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622)

Justitiedepartementets diarienummer: Ju2007/5992/PO

Promemoria med förslag på ändring i övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622)


2007-08-16

Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och analys (SOU 2007:22)

Justitiedepartementets diarienummer: Ju2007/3589/L6

remissvar-07-08-15


2007-06-27

Återrapportering enligt regleringsbrev angående Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007- 2013.

Riksarkivet ska samverka såväl med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet som med andra centrala myndigheter och aktörer.

Återrapportering enligt regleringsbrev angående Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007- 2013


2007-06-01

Bostadsrättsregister – några modeller för registrering av bostadsrätter

Riksarkivet begränsar sitt yttrande till frågor om bevarande och gallring av allmänna handlingar.

remissvar-2007-06-01.pdf


2007-05-14

Redovisning av verksamheter inom Riksarkivet under Mångkulturåret 2006

I regleringsbrev för 2005 och genom särskilt beslut 2005-05-04 uppdrog regeringen åt bl.a. Riksarkivet och landsarkiven att medverka i Mångkulturåret 2006.

remissvar-07-05-14.pdf


2007-02-23

Yttrande över Förslag till svensk unescostrategi 2007 - 2013

Unescoarbetet utgör en del av den svenska politiken för global utveckling (PGU), som Riksdagen under 2003 beslutade om.

remissvar-07-02-23.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander