Filtrera information
Antal träffar: 295

Sökresultat

Datum
Remissvar
2008-02-21

Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet

Justitiedepartementets remiss Ju2007/9805/PO. PM Ds 2007:43. Riksarkivet tillstyrker förslaget till ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Den osäkerhet som råder hindrar en rationell informationshantering och försvårar insynen. Den föreslagna lagstiftningen bör därför snarast genomföras. Riksarkivet har dock flera synpunkter på lagens utformning. Riksarkivets dnr RA 04-2007/4356.

RAs_yttr.Ju-dep.Behandling_personuppg._polisen080220.pdf


2008-01-28

Att styra staten - regeringens styrning av sin förvaltning

Finansdepartementets remiss Fi2007/8709 (SOU 2007:75). Riksarkivet tillstyrker i stora delar utredningens förslag. Riksarkivets dnr RA 04-2007/4173.

RAs_yttrFi-dep_Att-styra-staten-080125.pdf


2008-01-28

Betänkande av Studiestödsdatautredningen-Studiestödsdatalag

Riksarkivet har yttrat sig över ett förslag till ny lag om hantering av personuppgifter inom studiestödsverksamheten, Studiestödsdatalag. Utbildningesdepartementet U2007/6272/SV(SOU 2007:64). Riksarkivet har invändningar mot förslaget till gallringsbestämmelse som man anser är alldeles för komplicerad och anser istället att arkivlagens regler ska gälla. Riksarkivets dnr RA 04-2007/406.

RAs_YttrUtbdep-Studiestodsdatalag080125.pdf


2008-01-10

Rapp. Krishantering i Regeringskansliet - förslag till kompletterad sekretessbestämmelse

Utdrag ur rapporten Krishantering i Regeringskansliet - förslag till en kompletterad sekretessbestämmelse på krishanteringsområdet Riksarkivet har i sitt yttrande till Försvarsdepartementet ingenting att erinra mot förslaget. Dnr RA 04-2007/4484.

RAsYttrFoedep_foersl_kompl_sekrbest_krishantering.pdf


2008-01-10

Sekretess hos statlig myndighet, stöd av personer som drabbas av större katastrofer utomlands

Promemoria om sekretess hos statlig myndighet i verksamhet som avser särskilt uppdrag att stödja personer i Sverige som drabbas av större katastrofer utomlands. Riksarkivet har i sitt yttrande till Försvarsdepartementet tillstyrkt förslaget i de delar det berör Riksarkivets verksamhetsområde. Dnr RA 04-2007/4483.

RAsyttrFoedep_Sekretess_persvidkatastrofutl.pdf


2008-01-10

Godkännande av Prümrådsbeslutet

Justitiedepartementets remiss Ju2007/9639/PO. Riksarkivets dnr RA 04-2007/4060.

RAsyttrJudepPruemraadsbesl_20070109.pdf


2008-01-07

Yttrande över Patiendatautredningens slutbetänkande Patientdata och läkemedel m.m.

Riksarkivet tillstyrker förslaget om gallringsbestämmelse i 10 § i förslaget till förordning om donationsregister hos Socialstyrelsen, då bestämmelsen överensstämmer med nuvarande rutiner. Socialdepartementet (SOU 2007:48), S2007/6055/HS. Dnr RA 04-2007/3747.

RAs_yttrPatientdataSocdep_080103.pdf


2007-12-28

Yttrande över förslag till handlingsprogrammen Barn och ungas kultur m.m.

Barn och ungas kultur, Kraftkälla för medborgare och lärande samt Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet. Västra Götalandsregionen, Kulturnämnden, Uddevalla. RAs dnr 04-2007/3968, 04-2007/3969, 04-2007/3970.

RAs_yttrande_ BarnoUngaskultur_VG20071228.pdf


2007-11-15

Yttrande över slutbetänkandet Mångfald är framtiden (SOU 2007:50)

Kulturdepartementets dnr Ku2007/2351/KR.

RAs_yttr_Maangfaldaerframtiden071114.pdf


2007-11-07

Rapport om den nationella implementeringen av Århuskonventionen

Miljödepartementets dnr M2007/4342/R.

RAsYttrMiljoedepAarhuskonv071107.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander