Filtrera information
Antal träffar: 295

Sökresultat

Datum
Remissvar
2008-07-01

Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen (SOU 2008:28)

Riksarkivet har sänt sitt yttrande till Socialdepartementet 2008-07-01. S 2008/2685/HS. Riksarkivet har inget att erinra mot förslagen i delbetänkandet men har ändå lämnat vissa synpunkter. Läs mera i yttrandet nedan!

RAs_Yttr.Soc.dep._Apoteksdatalagen_2008-07-01.pdf


2008-06-30

Betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26)

Riksarkivets har lämnat sitt yttrande till Kulturdepartementet 2008-06-27. Ku2008/664/KV. Riksarkivet anser att betänkandet innehåller en klargörande genomgång av relevanta språkpolitiska sammanhang och lever på ett utmärkt sätt upp till målet att offentlig svenska ska vara vårdad, enkel och begriplig. Utredarens överväganden och slutsatser framstår som väl underbyggda och avvägda och Riksarkivet tillstyrker förslagen i alla dess delar.

RAs_yttr.Ku-dep.ang.Språklag_2008-06-27.pdf


2008-05-30

Bevarande av personuppgifter i HSAN:s ärendedatabas

Riksarkivet har till Socialdepartementet, Enheten för hälso- och sjukvård, lämnat synpunkter på en begäran från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att få gallra i sitt automatiserade ärendehanteringssystem. Riksarkivet avstyrker gallring och anger att om man vill skydda de anmäldas integritet bör det ske genom en ändring i sekretesslagen och inte genom den mer ingripande åtgärden att gallra uppgifterna. S2995/7295/HS.

RAs_yttr._Soc.dep.HSAN_2008-05-29.pdf


2008-05-30

Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Riksarkivet har till Justitiedepartementet lämnat ett kortfattat remissvar på Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag (SOU 2008:3). Ju2008/675/L6.

RAs_Yttr.Ju-dep._Skyddet-foer-den-pers.integr.2008-05-29.pdf


2008-05-30

Rambeslut om skydd av personuppgifter inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Riksarkivet har till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på Promemorian Ds 2008:30 Antagande rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Verket framhöll möjligheten i förslaget att blockera personuppgifter istället för att radera när det finns skälig grund att anta att en radering skulle kunna påverka den registrerades legitima intressen. Ju2008/3356/PO.

RAs_yttr.Ju-dep.PM-Ds_2008.30_ 2008-05-29.pdf


2008-05-27

Betänkandet Forskningsfinansiering - kvalitet och relevans

I utredningen (SOU 2008:30) lämnas förslag till sammanslagning av de forskningsfinansierande myndigheterna Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsplanering (Formas) och Verket för innovationssystem (Vinnova). Man berör också andra forskningsfinansiärer. För att förstärka samverkan och styrning bör inrättas Forsknings- och innovationsmyndigheten innehållande fyra ämnesråd (varav ett för samhälle och kultur). Vidare påtalas i betänkandet behovet av en förstärkt infrastruktur inom samhällsvetenskaper och humaniora. Riksarkivet har till Utbildningsdepartementet lämnat sitt yttrande över förslagen. Dnr RA 04-2008/1395. Utbildningsdepartementets dnr U2008/2293/F.

RAs_Yttr.Utb-dep.ang.Forskningsfinansiering_2008-05-26.pdf


2008-04-29

Nationell geodatastrategi 2008

Riksarkivet har inget att erinra mot förslaget till fortsatt arbete i de delar det berör Riksarkivets ansvarsområde.

Ladda hem Remissvar om Nationell geodatastrategi 2008


2008-04-04

Urkunden i tiden - en straffrättslig anpassning

Justitiedepartementets remiss Ju 2007/10341/L5 (SOU 207:92). Riksarkivet har inget att erinra mot förslaget i de delar det berör verkets ansvarsområde. I övrigt har verket inget att anföra. Riksarkivets dnr RA 04-2008/215.

RAsYttrJudep.Urkunden-i-tiden080404.pdf


2008-03-18

Förslag till riksdagen om tillgång till uppgift om viseringar inom EU

Skrivelse från Justitiedepartementet ang. Remissmöte om förslag till riksdagen om utkast till rådsbeslut om brottsbekämpande myndigheters och Europols tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS), Ju2008/1931/PO. Riksarkivet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet. Dnr RA 04-2008/1089.

RAs_Yttr._Ju-dep.ang.raadsbeslut VIS_080312.pdf


2008-02-27

Departementspromemorian Lissabonfördraget

Riksarkivet har till Statsrådsberedningen lämnat ett remissvar över Lissabonfördraget, det nya EU-fördraget. (Ds 2007:48) del 1-2. Statsrådsberedningens dnr SB2007/8774/EU-kansliet. Yttrandet innehåller bara synpunkter på frågor inom verkets ansvarsområde. Riksarkivets dnr RA 04-2008/373.

RAs_yttr.Lissabonfördr.SB_2008-02-27.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander