Filtrera information
Antal träffar: 300

Sökresultat

Datum
Remissvar
2008-09-10

Folkbokföringsutredningens delbetänkande personnummer och samordningsnummer (SOU 2008:60)

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande 2008-09-08 till Finansdepartementet. (Remiss Fi 2008/3838). Riksarkivet anser att mot bakgrund av att personnumren inte längre räcker till så är de förslag till lösningar som lämnas väl avvägda och rimliga. Emellertid är det viktigt att skyddet för den personliga integriteten beaktas och att risken för sammanblandning minimeras. Detta gäller särskilt vid återanvändning av personnummer. Riksarkivet ser dock att förslaget till nytt personnummer kan medföra att framtida forskning försvåras, eftersom vissa forskare även har behov av dagsiffran i sin forskning.

RAs_yttr.Fi-dep.Remiss_personnummer_080908.pdf


2008-09-10

Departementspromemoria om införande av ett djurförbudsregister (Ds 2008:57)

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande 2008-09-08 till Jordbruksdepartementet. Riksarkivet har tagit del av förslaget och har inget att erinra. I övrigt har verket inga synpunkter.

RAs_yttr.Jordbruksdep.Remiss_Djurforbudsregister080908.pdf


2008-07-04

PM med förslag till ändring i ikraftträdande och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622)

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet 2008-07-03 (Ju 2008/4861/PO). I PM:n redovisas att översynen av polisdatalagen fortfarande pågår. Man föreslår därför att polisen ska få fortsätta att föra vissa register med stöd av tillstånd av Datainspektionen i enlighet med datalagen (1973:289), främst till och med 2009-12-31. Riksarkivet har ingen invändning mot detta i huvudsak, men har lämnat vissa synpunkter.

RAs_Yttr.Ju-dep.Polisdatalagen_2008-07-03.pdf


2008-07-04

Förslag till Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ansvarsstämplar hos ädelmetallarbeten

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande till Swedac 2008-07-04. (08-2195-14) Riksarkivet har tagit del av förslaget och har ingenting att erinra mot detta och har i övrigt inga synpunkter.

Ras_Yttr.RemissSwedac_Ansv.stämplar080704.pdf


2008-07-01

PM om vissa arkivfrågor kopplade till förslaget att överföra djurskyddskontroll m.m. till länsstyrelserna

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande till Jordbruksdepartementet 2008-06-24. Prop. 2007/08:63, Jo 2008/1468, ang. Promemoria om vissa arkivfrågor kopplade till förslaget att överföra djurskyddskontroll m.m. till länsstyrelserna (prop. 2007/08:63), Jo2008/1468. Riksarkivet har inget att erinra mot förslaget i de delar som berör verkets ansvarsområde och finner att det är ett genomtänkt och väl formulerat förslag där man tagit hänsyn till de arkivmässiga konsekvenserna av lagändringen. Riksarkivet har ändå framfört vissa synpunkter.

RAs_Yttr.Jo-dep.ang.Djurskyddskontroll_2008-06-24pdf.pdf


2008-07-01

Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen (SOU 2008:28)

Riksarkivet har sänt sitt yttrande till Socialdepartementet 2008-07-01. S 2008/2685/HS. Riksarkivet har inget att erinra mot förslagen i delbetänkandet men har ändå lämnat vissa synpunkter. Läs mera i yttrandet nedan!

RAs_Yttr.Soc.dep._Apoteksdatalagen_2008-07-01.pdf


2008-06-30

Betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26)

Riksarkivets har lämnat sitt yttrande till Kulturdepartementet 2008-06-27. Ku2008/664/KV. Riksarkivet anser att betänkandet innehåller en klargörande genomgång av relevanta språkpolitiska sammanhang och lever på ett utmärkt sätt upp till målet att offentlig svenska ska vara vårdad, enkel och begriplig. Utredarens överväganden och slutsatser framstår som väl underbyggda och avvägda och Riksarkivet tillstyrker förslagen i alla dess delar.

RAs_yttr.Ku-dep.ang.Språklag_2008-06-27.pdf


2008-05-30

Bevarande av personuppgifter i HSAN:s ärendedatabas

Riksarkivet har till Socialdepartementet, Enheten för hälso- och sjukvård, lämnat synpunkter på en begäran från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att få gallra i sitt automatiserade ärendehanteringssystem. Riksarkivet avstyrker gallring och anger att om man vill skydda de anmäldas integritet bör det ske genom en ändring i sekretesslagen och inte genom den mer ingripande åtgärden att gallra uppgifterna. S2995/7295/HS.

RAs_yttr._Soc.dep.HSAN_2008-05-29.pdf


2008-05-30

Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Riksarkivet har till Justitiedepartementet lämnat ett kortfattat remissvar på Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag (SOU 2008:3). Ju2008/675/L6.

RAs_Yttr.Ju-dep._Skyddet-foer-den-pers.integr.2008-05-29.pdf


2008-05-30

Rambeslut om skydd av personuppgifter inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Riksarkivet har till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på Promemorian Ds 2008:30 Antagande rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Verket framhöll möjligheten i förslaget att blockera personuppgifter istället för att radera när det finns skälig grund att anta att en radering skulle kunna påverka den registrerades legitima intressen. Ju2008/3356/PO.

RAs_yttr.Ju-dep.PM-Ds_2008.30_ 2008-05-29.pdf