Filtrera information
Antal träffar: 300

Sökresultat

Datum
Remissvar
2009-05-19

Betänkandet Självständiga lärosäten (SOU 2008:104)

Riksarkivet har den 11 maj till Utbildningsdepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har ingenting att invända mot de förslag som lämnas och finner att man beaktat arkivlagens bestämmelser.

RAs_Yttr.Utb.dep._Självständiga lärosäten_090511.pdf


2009-05-19

Betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen

Grundanalysen saknar viktiga perspektiv och relevansen för förslagsdelen är svag. De sektorsområden, eller ”sfärer” Kulturutredningen föreslår är delvis obegripliga och ologiska och tenderar att försämra snarare än förbättra förutsättningarna för en konstruktiv statlig kulturpolitik. Det är några av de starka synpunkter Riksarkivet formulerar i remissyttrandet till Kulturutredningen.

Riksarkivets yttrande över Kulturutredningen (SOU 2009:16)


2009-05-06

Förvaltningskommitténs slutbetänkande: Styra och ställa - förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118)

Riksarkivet har den 4 maj till Finansdepartementet lämnat sitt yttrande ang. slutbetänkandet (Fi 2008/6973). Riksarkivet instämmer i flertalet av kommitténs bedömningar och förslag till en effektivare statsförvaltning däribland förslaget att slå samman Riksarkivet och landsarkiven till en myndighet. Riksarkivet avstyrker förslagen om att intern upphandling inom staten ska hanteras enligt upphandlingslagstiftningens principer, att alla nyinrättade myndigheter får tidsbegränsade mandat samt att ett utökat generellt produktivitetstryck på myndigheterna införs. Förslaget om att statliga myndigheter inte ska få sälja varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad anser Riksarkivet principiellt vara riktigt men varje myndighets förutsättningar samt konsekvenser av förslaget måste ingående analyseras innan ett generellt regelverk införs.

RAs_yttr_Fin.dep.Styra_och_staella_090504.pdf


2009-03-30

Styr samverkan - för bättre service till medborgarna

Styr samverkan - för bättre service till medborgarna. (SOU 2008:97) Riksarkivet har den 19 mars 2009 lämnat sitt yttrande angående delbetänkandet SOU 2008:97 till Finansdepartementet. Förslaget innebär en utökad samverkan mellan statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter för att göra offentlig service bättre tillgänglig för medborgarna. Riksarkivet har ingenting att erinra mot förslagen men har lämnat vissa synpunkter, främst att det krävs en konsekvensanalys av hur ett delat huvudmannaskap i en samtjänst med statliga, kommunala och eventuellt privata aktörer kommer att påverka avsättningen av allmänna handlingar i verksamheten och därmed arkivbildningen.

RAs_yttr.Fin.dep.Styr_ samverkan_SOU_2008-97_0903118.pdf


2009-02-16

Åklagarväsendets brottsbekäpmning integritet och effektivitet

Riksarkivet har till Justitiedepartementet den 11 februari 2009 lämnat sitt yttrande ang. Betänkandet SOU 2008:87, Åklagarväsendets brottsbekämpning integritet och effektivitet (Ju 2008/8214/Å). Riksarkivet påtalar att den enskildes integritet inte stärks genom att uppgifter gallras eftersom det är en aktiv åtgärd som innebär att uppgifter förstörs. Riksarkivets utgångspunkt är att myndigheternas arkiv ska bevaras som en garanti för rättssäkerhet, medborgerlig rätt till insyn och demokrati. Riksarkivet anser därför att arkivlagens presumtion för bevarande bör gälla och att Riksarkivet har möjlighet att föreskriva om gallring som undantag från huvudregeln.

RAs_yttr_Ju-dep._Aaklagarvaesendet_090211.pdf


2009-01-15

Departementspromemoria om genomförande av tjänstedirektivet Ds 2008:75

Riksarkivet har den 15 januari 2009 till Utrikesdepartementet överlämnat sitt yttrande. Förslaget syftar till att stärka Eu:s inre marknad och att skapa bättre förutsättningar för tjänsteföretagen och berör inte Riksarkivets ansvarsområden.

RAs_yttr.UD_Genomf.tjaenstedir.090115.pdf


2008-12-18

Införande av ett djurskyddskontrollregister

Riksarkivet har till Jordbruksdepartmentet den 27 november 2008 lämnat sitt yttrande ang. promemorian (Ds 2008:76). Riksarkivet har inget att invända mot att ett centralt djurskyddskontrollregister inrättas. Däremot delar inte Riksarkivet utredningens förslag att utforma, från arkivlagen, avvikande bestämmelser om gallring. Enligt Riksarkivets bedömning är det arkivlagens kriterier för gallring som bör vara vägledande. Avvikande bestämmelser bör inte utfärdas av integritetshänsyn då sådana hänsyn i den offentliga förvaltningen regleras i sekretesslagstiftningen

RAs_Yttr.Jo-dep.Remissdjurskyddskontrollregister_081127.pdf


2008-10-08

Enklare redovisning (SOU 2008:67)

Riksarkivet har till Justitiedepartmentet lämnat sitt yttrande 2008-10-08 om Enklare redovisning (SOU 2008:67). Ju2008/5460/L1 Förslaget innebär bl.a. former för bevarande av räkenskapsinformation, arkiveringstiden och gallring av uppgifter i verifikation. Riksarkivet anser att utredningen borde ha avvaktat med att behandla arkivfrågorna enligt direktivet till dess att pågående överväganden inom EU om e-fakturering och nationellt föreslagna förändringar om ett moderniserat urkundsbegrepp, revisionspliktens avskaffande för majoriteten av företagen och sambandet mellan beskattning och redovisning analyserats. Riksarkivet ifrågasätter därför utredningens förslag som rör arkivfrågor.

RAs_Yttrande_Ju-dep._Enklare_redov.SOU 2008-67_20081008.pdf


2008-10-06

Promemorian Skatteverkets övertagande av SPAR

Riksarkivet har till Finansdepartementet 2008-10-02 överlämnat sitt yttrande angående remiss Fi 2005/3567. Riksarkivet har tagit del av promemorian och har inga invändningar mot de förslag som lämnas att Skatteverket ska överta ansvaret för SPAR.

RAs_Yttr.Fin-dep.Remiss_SPAR_081002.pdf


2008-10-06

Ett förenklat trossamfundsregister

Riksarkivet har till Kulturdepartementet överlämnat sitt yttrande 2008-10-02 gällande remissen Ds 2008:51. Förslaget innebär bl.a. att trossamfund som underlåter att betala registerhållningsavgiften kan avregistreras. Riksarkivet har inga invändningar mot förslaget, men påpekar risken för att uppgifter i registret förstörs/gallras i samband med avregistreringen. Riksarkivet påtalar därför sin föreskriftsrätt beträffande gallring av handlingar.

RAs_Yttr.Ku-dep.Remiss_Foerenklat_Trossamf.reg.081002.pdf