Filtrera information
Antal träffar: 295

Sökresultat

Datum
Remissvar
2009-01-15

Departementspromemoria om genomförande av tjänstedirektivet Ds 2008:75

Riksarkivet har den 15 januari 2009 till Utrikesdepartementet överlämnat sitt yttrande. Förslaget syftar till att stärka Eu:s inre marknad och att skapa bättre förutsättningar för tjänsteföretagen och berör inte Riksarkivets ansvarsområden.

RAs_yttr.UD_Genomf.tjaenstedir.090115.pdf


2008-12-18

Införande av ett djurskyddskontrollregister

Riksarkivet har till Jordbruksdepartmentet den 27 november 2008 lämnat sitt yttrande ang. promemorian (Ds 2008:76). Riksarkivet har inget att invända mot att ett centralt djurskyddskontrollregister inrättas. Däremot delar inte Riksarkivet utredningens förslag att utforma, från arkivlagen, avvikande bestämmelser om gallring. Enligt Riksarkivets bedömning är det arkivlagens kriterier för gallring som bör vara vägledande. Avvikande bestämmelser bör inte utfärdas av integritetshänsyn då sådana hänsyn i den offentliga förvaltningen regleras i sekretesslagstiftningen

RAs_Yttr.Jo-dep.Remissdjurskyddskontrollregister_081127.pdf


2008-10-08

Enklare redovisning (SOU 2008:67)

Riksarkivet har till Justitiedepartmentet lämnat sitt yttrande 2008-10-08 om Enklare redovisning (SOU 2008:67). Ju2008/5460/L1 Förslaget innebär bl.a. former för bevarande av räkenskapsinformation, arkiveringstiden och gallring av uppgifter i verifikation. Riksarkivet anser att utredningen borde ha avvaktat med att behandla arkivfrågorna enligt direktivet till dess att pågående överväganden inom EU om e-fakturering och nationellt föreslagna förändringar om ett moderniserat urkundsbegrepp, revisionspliktens avskaffande för majoriteten av företagen och sambandet mellan beskattning och redovisning analyserats. Riksarkivet ifrågasätter därför utredningens förslag som rör arkivfrågor.

RAs_Yttrande_Ju-dep._Enklare_redov.SOU 2008-67_20081008.pdf


2008-10-06

Promemorian Skatteverkets övertagande av SPAR

Riksarkivet har till Finansdepartementet 2008-10-02 överlämnat sitt yttrande angående remiss Fi 2005/3567. Riksarkivet har tagit del av promemorian och har inga invändningar mot de förslag som lämnas att Skatteverket ska överta ansvaret för SPAR.

RAs_Yttr.Fin-dep.Remiss_SPAR_081002.pdf


2008-10-06

Ett förenklat trossamfundsregister

Riksarkivet har till Kulturdepartementet överlämnat sitt yttrande 2008-10-02 gällande remissen Ds 2008:51. Förslaget innebär bl.a. att trossamfund som underlåter att betala registerhållningsavgiften kan avregistreras. Riksarkivet har inga invändningar mot förslaget, men påpekar risken för att uppgifter i registret förstörs/gallras i samband med avregistreringen. Riksarkivet påtalar därför sin föreskriftsrätt beträffande gallring av handlingar.

RAs_Yttr.Ku-dep.Remiss_Foerenklat_Trossamf.reg.081002.pdf


2008-09-10

Folkbokföringsutredningens delbetänkande personnummer och samordningsnummer (SOU 2008:60)

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande 2008-09-08 till Finansdepartementet. (Remiss Fi 2008/3838). Riksarkivet anser att mot bakgrund av att personnumren inte längre räcker till så är de förslag till lösningar som lämnas väl avvägda och rimliga. Emellertid är det viktigt att skyddet för den personliga integriteten beaktas och att risken för sammanblandning minimeras. Detta gäller särskilt vid återanvändning av personnummer. Riksarkivet ser dock att förslaget till nytt personnummer kan medföra att framtida forskning försvåras, eftersom vissa forskare även har behov av dagsiffran i sin forskning.

RAs_yttr.Fi-dep.Remiss_personnummer_080908.pdf


2008-09-10

Departementspromemoria om införande av ett djurförbudsregister (Ds 2008:57)

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande 2008-09-08 till Jordbruksdepartementet. Riksarkivet har tagit del av förslaget och har inget att erinra. I övrigt har verket inga synpunkter.

RAs_yttr.Jordbruksdep.Remiss_Djurforbudsregister080908.pdf


2008-07-04

PM med förslag till ändring i ikraftträdande och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622)

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet 2008-07-03 (Ju 2008/4861/PO). I PM:n redovisas att översynen av polisdatalagen fortfarande pågår. Man föreslår därför att polisen ska få fortsätta att föra vissa register med stöd av tillstånd av Datainspektionen i enlighet med datalagen (1973:289), främst till och med 2009-12-31. Riksarkivet har ingen invändning mot detta i huvudsak, men har lämnat vissa synpunkter.

RAs_Yttr.Ju-dep.Polisdatalagen_2008-07-03.pdf


2008-07-04

Förslag till Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ansvarsstämplar hos ädelmetallarbeten

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande till Swedac 2008-07-04. (08-2195-14) Riksarkivet har tagit del av förslaget och har ingenting att erinra mot detta och har i övrigt inga synpunkter.

Ras_Yttr.RemissSwedac_Ansv.stämplar080704.pdf


2008-07-01

PM om vissa arkivfrågor kopplade till förslaget att överföra djurskyddskontroll m.m. till länsstyrelserna

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande till Jordbruksdepartementet 2008-06-24. Prop. 2007/08:63, Jo 2008/1468, ang. Promemoria om vissa arkivfrågor kopplade till förslaget att överföra djurskyddskontroll m.m. till länsstyrelserna (prop. 2007/08:63), Jo2008/1468. Riksarkivet har inget att erinra mot förslaget i de delar som berör verkets ansvarsområde och finner att det är ett genomtänkt och väl formulerat förslag där man tagit hänsyn till de arkivmässiga konsekvenserna av lagändringen. Riksarkivet har ändå framfört vissa synpunkter.

RAs_Yttr.Jo-dep.ang.Djurskyddskontroll_2008-06-24pdf.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander