Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2009-06-01

Departementspromemoria om genomförande av delar av Prümrådsbeslutet (Ds 2009:8)

Riksarkivet har den 28 maj 2009 sänt sitt yttrande till Justitiedepartementet. Riksarkivet delar många av de bedömningar som görs, men anser att det finns vissa oklarheter bl.a avseende begreppen spärrning och utplåning.

RAs_Yttr. Ju-dep._Pruemgenomfoerandet090528.pdf


2009-05-28

Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor

Riksarkivet har den 28 maj 2009 lämnat sitt yttrande angående delbetänkandet SOU 2009:14 till Justitiedepartementet (Dnr RA 04-2009/1327) Förslagen syftar till vissa smärre utvidgningar och förtydliganden av grundlagsskyddet för bl.a. digital bio, tv-sändningar via kabel och efterforsknings- och represalieförbudet vid utnyttjande av meddelarfriheten. Riksarkivet har inga invändningar mot de förslag som lämnas. Riksarkivet efterlyser däremot ett resonemang om meddelarfrihet hos andra som förvarar allmänna handlingar, än de som tagits upp i delbetänkandet.

RAs_Ytt.Ju-dep.Grundlagsskydd_f. digital-bio_m.m.090528.pdf


2009-05-27

Sekretess vid anställning av myndighetschefer

Riksarkivet har den 18 maj 2009 översänt sitt yttrande till Finansdepartementet gällande slutbetänkandet (SOU 2009:4). Riksarkivet finner att de förslag som lämnas är väl avvägda i förhållande till offentlighetsintresset och tillstyrker de föreslagna förändringarna.

RAs_Yttr._ Finansdep._GD- sekretess090518.pdf


2009-05-19

Landsarkivets i Göteborg yttrande över Kulturutredningen

Grundanalysen är i många stycken en mycket intressant, spännande och tankeväckande läsning. Särskilt kan man dock notera att arkivväsendet lämnades utanför 1974 års kulturpolitik. Över huvud taget har arkivväsendet i den allmänna kulturpolitiska diskussionen varit påfallande marginaliserat och anonymt. Det omfattades heller inte av direktiven till denna utredning. Arkiven är en del av det gemensamma kulturarvet, vilket framgår av arkivlagen men inte i föreliggande utredning. Utredningen upplevs som ofullständig när grundanalysen inte omfattar arkiven i samma utsträckning som övriga kulturinstitutioner men ändå inbegripes i kulturpolitikens arkitektur. Kulturarvsbegreppet i utredningen är för övrigt otydligt definierat.

Landsarkivets i Göteborg yttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Landsarkivets i Härnösand remissyttrande över Kulturutredningen

- Landsarkivet tillstyrker ”Portföljmodellen” men anser att den riskerar att innebära ökad osäkerhet för mindre arkivenheter som kan vara beroende av bidrag för sin existens. Modellen känns i nuläget oklar. - Landsarkivet tillstyrker inrättandet av en gemensam organisation för det statliga arkivväsendet. Det gemensamma namnet bör vara Riksarkivet. - Landsarkivet avstyrker införandet av sfärer enligt de förslag som föreligger. Underlaget är på många punkter felaktigt eller missvisande och ger därmed ett felaktigt analysresultat. Förslaget ger heller inte stöd till existerande och etablerade nätverk som ABM.

Landsarkivets i Härnösand yttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Landsarkivets i Lund remissyttrande över Kulturutredningen

• Vi ansluter oss till förslaget till mål för den nationella kulturpolitiken. • Vi ser positivt på principerna för portföljmodellen men vi vill varna för riskerna med en alltför kraftig politisering (regionalt) av kulturen. Det är angeläget att kulturarvsfrågor i bred och långsiktig bemärkelse får en självklar plats i en sådan modell. • Vi tillstyrker generellt en reform av kulturpolitikens statliga myndigheter och institutioner men är kritiska till innehållet och uppdelningen i förslaget till sfärarkitektur. Vi avstyrker delningen av kulturarvsverksamheterna i en organisatorisk sfär för arkiv, bibliotek och språk respektive en för samtid, historia och livsmiljö. • En närmare granskning av arkivfrågorna ingick inte i direktiven, men kommittén har kommit in på frågor av fundamental betydelse för arkivväsendet. Det är värdefullt, men en noggrannare belysning hade i flera fall sannolikt gett andra förslag till lösningar. Vi accepterar förslaget om samgående mellan landsarkiven och Riksarkivet men avvisar förslaget till samgående mellan Riksarkivet och Kungliga biblioteket. • Det är anmärkningsvärt att utredningen så summariskt berör bevarandet av det digitala kulturarvet, en central angelägenhet och en ödesfråga för alla kulturarvssektorer. • Det är dåligt att utredningen inte närmare klargör vad man menar med begreppet kulturarv som nu riskerar att bli en skiljelinje mellan olika typer av samlingar och dokumentation med klara samband.

Landsarkivets i Lund yttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Landsarkivets i Uppsala remissyttrande över Kulturutredningen

Landsarkivet har valt att yttra sig över två avsnitt i utredningen, nämligen dels – och framför allt – avsnitt 15 En sfär för frågor om arkiv, bibliotek och språk i del 3 – Kulturpolitikens arkitektur och dels avsnitt 12 Ökat samspel mellan stat, landsting och kommuner – portföljmodellen i del 2 – Förnyelseprogram.

Landsarkivets i Uppsala remissyttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Landsarkivets i Vadstena remissyttrande över Kulturutredningen

- Landsarkivet avstyrker såväl införandet av sfärer som samlad myndighet för arkiv och bibliotek. - Landsarkivet delar inte utredningens mening att kommunikationen mellan stat och kommuner inte fungerar. - Utredningen ger en felaktig bild av vilka regionala/lokala myndigheter som ligger under landsarkiven. - Landsarkivet delar inte utredningens mening att samordning mellan arkiv och bibliotek krävs för att samverkan ska fungera. - Landsarkivet tillstyrker att Riksarkivet och landsarkiven läggs samman till en myndighet.

Landsarkivets i Vadstena remissyttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Landsarkivets i Visby remissyttrande över Kulturutredningen

Landsarkivet i Visby har anmodats lämna synpunkter på Kulturutredningen. Landsarkivet ansluter sig till det yttrande som lämnas av Riksarkivet men lämnar även synpunkter på några av de förslag som tas upp i utredningens del 2 och 3. Inledningsvis ställer sig landsarkivet frågande till att utredningen inte någon gång besökt Riksarkivet eller något av landsarkiven. Särskilt märkligt ter det sig mot bakgrund av de långtgående förslag till organisatoriska förändringar utredningen föreslår för Riksarkivet och landsarkiven.

Landsarkivets i Visby remissyttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Betänkandet Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5)

Riksarkivet har den 14 maj till Justitiedepartementet översänt sitt yttrande. Riksarkivet delar inte kommitténs uppfattning om statusen på säkerhetskopierat material och avstyrker därför de förslag som lämnas. Säkerhetskopiorna är till för att säkerställa att elektroniska handlingar kan återskapas och ersätter inte ordinarie arkivexemplar. Det finns en risk att syftet med offentlighetsprincipen och medborgarnas insynsrätt urholkas om förslaget genomförs

RAs_Yttr.Ju-dep.Säkerhetskopior_090514.pdf