Filtrera information
Antal träffar: 295

Sökresultat

Datum
Remissvar
2009-05-19

Landsarkivets i Uppsala remissyttrande över Kulturutredningen

Landsarkivet har valt att yttra sig över två avsnitt i utredningen, nämligen dels – och framför allt – avsnitt 15 En sfär för frågor om arkiv, bibliotek och språk i del 3 – Kulturpolitikens arkitektur och dels avsnitt 12 Ökat samspel mellan stat, landsting och kommuner – portföljmodellen i del 2 – Förnyelseprogram.

Landsarkivets i Uppsala remissyttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Landsarkivets i Vadstena remissyttrande över Kulturutredningen

- Landsarkivet avstyrker såväl införandet av sfärer som samlad myndighet för arkiv och bibliotek. - Landsarkivet delar inte utredningens mening att kommunikationen mellan stat och kommuner inte fungerar. - Utredningen ger en felaktig bild av vilka regionala/lokala myndigheter som ligger under landsarkiven. - Landsarkivet delar inte utredningens mening att samordning mellan arkiv och bibliotek krävs för att samverkan ska fungera. - Landsarkivet tillstyrker att Riksarkivet och landsarkiven läggs samman till en myndighet.

Landsarkivets i Vadstena remissyttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Landsarkivets i Visby remissyttrande över Kulturutredningen

Landsarkivet i Visby har anmodats lämna synpunkter på Kulturutredningen. Landsarkivet ansluter sig till det yttrande som lämnas av Riksarkivet men lämnar även synpunkter på några av de förslag som tas upp i utredningens del 2 och 3. Inledningsvis ställer sig landsarkivet frågande till att utredningen inte någon gång besökt Riksarkivet eller något av landsarkiven. Särskilt märkligt ter det sig mot bakgrund av de långtgående förslag till organisatoriska förändringar utredningen föreslår för Riksarkivet och landsarkiven.

Landsarkivets i Visby remissyttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Betänkandet Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5)

Riksarkivet har den 14 maj till Justitiedepartementet översänt sitt yttrande. Riksarkivet delar inte kommitténs uppfattning om statusen på säkerhetskopierat material och avstyrker därför de förslag som lämnas. Säkerhetskopiorna är till för att säkerställa att elektroniska handlingar kan återskapas och ersätter inte ordinarie arkivexemplar. Det finns en risk att syftet med offentlighetsprincipen och medborgarnas insynsrätt urholkas om förslaget genomförs

RAs_Yttr.Ju-dep.Säkerhetskopior_090514.pdf


2009-05-19

Betänkande (SOU 2009:15) Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat

Riksarkivet har den 19 maj till Kulturdepartementet överlämnat sitt yttrande. Ku2009/272/KT. Riksarkivet tillstyrker Muesikoordinatorns förslag om att etablera en samordningsfunktion inom museisektorn. Riksarkivet framhåller i linje med utredarens förslag också nödvändigheten av ett ökat ABM-samarbete där en sådan funktion blir en viktig samarbetspartner. Riksarkivet stöder också utredarens förslag till en mera sammanhållen myndighetsstruktur inom verksamhetsområden som har nära anknytning till varandra. En sådan ordning bör utvecklas successivt och ske på frivillig basis.

RAs_Yttr.Ku-dep.ang.Museisamverkan090519.pdf


2009-05-19

Betänkandet Självständiga lärosäten (SOU 2008:104)

Riksarkivet har den 11 maj till Utbildningsdepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har ingenting att invända mot de förslag som lämnas och finner att man beaktat arkivlagens bestämmelser.

RAs_Yttr.Utb.dep._Självständiga lärosäten_090511.pdf


2009-05-19

Betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen

Grundanalysen saknar viktiga perspektiv och relevansen för förslagsdelen är svag. De sektorsområden, eller ”sfärer” Kulturutredningen föreslår är delvis obegripliga och ologiska och tenderar att försämra snarare än förbättra förutsättningarna för en konstruktiv statlig kulturpolitik. Det är några av de starka synpunkter Riksarkivet formulerar i remissyttrandet till Kulturutredningen.

Riksarkivets yttrande över Kulturutredningen (SOU 2009:16)


2009-05-06

Förvaltningskommitténs slutbetänkande: Styra och ställa - förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118)

Riksarkivet har den 4 maj till Finansdepartementet lämnat sitt yttrande ang. slutbetänkandet (Fi 2008/6973). Riksarkivet instämmer i flertalet av kommitténs bedömningar och förslag till en effektivare statsförvaltning däribland förslaget att slå samman Riksarkivet och landsarkiven till en myndighet. Riksarkivet avstyrker förslagen om att intern upphandling inom staten ska hanteras enligt upphandlingslagstiftningens principer, att alla nyinrättade myndigheter får tidsbegränsade mandat samt att ett utökat generellt produktivitetstryck på myndigheterna införs. Förslaget om att statliga myndigheter inte ska få sälja varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad anser Riksarkivet principiellt vara riktigt men varje myndighets förutsättningar samt konsekvenser av förslaget måste ingående analyseras innan ett generellt regelverk införs.

RAs_yttr_Fin.dep.Styra_och_staella_090504.pdf


2009-03-30

Styr samverkan - för bättre service till medborgarna

Styr samverkan - för bättre service till medborgarna. (SOU 2008:97) Riksarkivet har den 19 mars 2009 lämnat sitt yttrande angående delbetänkandet SOU 2008:97 till Finansdepartementet. Förslaget innebär en utökad samverkan mellan statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter för att göra offentlig service bättre tillgänglig för medborgarna. Riksarkivet har ingenting att erinra mot förslagen men har lämnat vissa synpunkter, främst att det krävs en konsekvensanalys av hur ett delat huvudmannaskap i en samtjänst med statliga, kommunala och eventuellt privata aktörer kommer att påverka avsättningen av allmänna handlingar i verksamheten och därmed arkivbildningen.

RAs_yttr.Fin.dep.Styr_ samverkan_SOU_2008-97_0903118.pdf


2009-02-16

Åklagarväsendets brottsbekäpmning integritet och effektivitet

Riksarkivet har till Justitiedepartementet den 11 februari 2009 lämnat sitt yttrande ang. Betänkandet SOU 2008:87, Åklagarväsendets brottsbekämpning integritet och effektivitet (Ju 2008/8214/Å). Riksarkivet påtalar att den enskildes integritet inte stärks genom att uppgifter gallras eftersom det är en aktiv åtgärd som innebär att uppgifter förstörs. Riksarkivets utgångspunkt är att myndigheternas arkiv ska bevaras som en garanti för rättssäkerhet, medborgerlig rätt till insyn och demokrati. Riksarkivet anser därför att arkivlagens presumtion för bevarande bör gälla och att Riksarkivet har möjlighet att föreskriva om gallring som undantag från huvudregeln.

RAs_yttr_Ju-dep._Aaklagarvaesendet_090211.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander