Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2010-04-15

Yttrande över slutbetänkandet av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna - för bättre offentlig service (SOU 2009:92)

Riksarkivet har 14 april 2010 lämnat sitt yttrande till Finansdepartementet. Förslaget är en utveckling av ett tidigare förslag från utredningen om en utökad samverkan mellan statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter för att göra offentlig service bättre tillgänglig för medborgarna. Riksarkivet har ingenting att erinra mot förslagen men efterlyser konkreta förslag på hur arkivfrågorna ska lösas vid samverkan mellan olika aktörer.

Rikarkviets yttrande - Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna - för bättre offentlig service (SOU 2009:92)


2010-03-30

Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75)

Riksarkivet har den 30 mars 2010 lämnat sitt yttrande till Finansdepartementet. Riksarkivet delar i huvudsak folkbokföringsutredningens bedömningar, men har invändningar mot de föreslagna gallringsreglerna.

Folkbokföringsutredningen SOU 2009 75.pdf


2010-02-01

Yttrandet över betänkandet (SOU 2009:73) Vägval för filmen

Riksarkivet har den 29 januari till Kulturdepartementet överlämnat sitt yttrande. Svaret begränsas till synpunkter på de avsnitt som behandlar bevarande och tillgängliggörande av filmarvet. Riksarkivet betonar att en strategi för filmarvet bör ses i det större sammanhang som aviserats genom uppdragen till hela ABM-sektorn att leverera underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Man bör vidare beakta behovet av samordning för att undvika parallella system när det gäller pliktleveransbestämmelser samt uppmärksamma de samverkansvinster som finns att hämta i storskaliga lösningar för digitalisering och FoU när det gäller långsiktigt digitalt bevarande.

RAs_Yttr.Ku-dep.ang.Filmpolitik_20100129.pdf


2010-01-18

Leveransplikt av elektroniska dokument (Ds 2009:61)

Riksarkivet har den 13 januari till Utbildningsdepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet delar inte helt utredningens förslag och har avvikande uppfattning i framförallt i två avseenden. Det ena gäller leveransprocessen och hur själva insamlingen av dokument ska gå till och det andra att man inte beaktat den arkivrättsliga lagstiftningen i tillräcklig omfattning. Riksarkivet ser att det kan uppstå oklarheter för myndigheterna om parallella system och rutiner byggs upp kring hanteringen av allmänna handlingar. Om även myndigheter ska omfattas av förslaget måste ett förtydligande göras i förhållande till arkivlagstiftningen.

RAs_Yttr.Utb.dep.ang.Leveransplikt_av_elektroniska_dok.100113.pdf


2010-01-11

EU, Sverige och den inre marknaden

En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet (SOU 2009:71). Riksarkivet har till Utrikesdepartementet översänt till yttrande den 7 januari 2010. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas och delar de bedömningar som gjorts av utredningen. Riksarkivet delar särskilt intentionen om ett tydligare och enklare regelverk inom detta område och en utökad samordning.

RAs_Yttr.UD_ang.Inremarknad_100107.pdf


2009-12-15

Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44)

Riksarkivet har den 3 december till Finansdepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet konstaterar och välkomnar, att kulturinstitutioner, såsom t.ex. arkiv, museer och bibliotek är undantagna från lagens tillämpningsområde. Riksarkivet vill i sammanhanget framhålla arkivredovisningens betydelse som ett verktyg för myndigheterna att fullgöra sin informationsplikt enligt förslaget.

RAs_Yttr.Fi-dep.ang. PSI-direktivet_091203.pdf


2009-11-09

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)

Riksarkivet har till Justitidepartementet den 29 oktober översänt till yttrande gällande Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70). Inga förändringar föreslås vad avser arkiv eller gallringsbestämmelser så Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas i övriga delar. Men eftersom buggning och andra tvångsmedel innebär stora ingrepp i den personliga integriteten menar Riksarkivet att vidtagna åtgärder ska dokumenteras och bevaras för eftervärlden.

Yttr._Ju-dep.ang. buggning091029.pdf


2009-08-31

Förslag till ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till Polisdatalagen (1998:622)

Riksarkivet har den 25 augusti till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande (Dnr RA 04-2009/3218). Förlängning föreslås till och med 2012-06-30. Riksarkivet har inga invändningar mot detta i huvudsak, men påtalar återigen att arkivlagens regler om bevarande bör gälla i avvaktan på att översynen ska bli klar.

RAs_Yttr.Ju-dep._Oevergaangsbest.polisdatalagen090825.pdf


2009-08-31

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands (DS 2009:12)

Riksarkivet har den 28 augusti till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande över departementspromemorian Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands (Dnr RA 04-2009/2540). Promemorian innehåller förslag till ny lag som ska reglera under vilka förutsättningar Rikspolisstyrelsen ska kunna registrera uppgifter om personer som har drabbats, eller kan befaras ha drabbats av, allvarliga katastrofer utomlands. Personuppgifter får, enligt förslaget, behandlas för att underlätta arbetet för berörda myndigheter att identifiera och söka efter de personer som har drabbats av en allvarlig kris, katastrof eller liknande händelse i utlandet. Förslaget innebär att registrerade uppgifter ska gallras senast inom ett år vilket innebär ett avsteg från arkivlagens presumtion för bevarande.

RAs_Yttr.Ju-dep_Personuppgifter-vid-katastrofer090827.pdf


2009-08-28

Socialtjänstdatautredningens betänkande (SOU 2009:32) Socialtjänsten Integritet ─ Effektivitet

Riksarkivet har den 26 augusti sänt sitt yttrande till Socialdepartementet. Riksarkivet har inga invändningar mot de föreslagna nya författningarna eller de föreslagna ändringarna i befintliga författningar. Däremot vill Riksarkivet sammanhanget framhålla en särskild fråga.

Riksarkivets yttrande, Socialtjänstdatautr. bet. (SOU 2009:32)