Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2010-11-01

Förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas

Riksarkivet har den 29 september 2010 till Justitiedepartementet lämnat sitt yttrande. Riksarkivet avstyrker föreslagna föreskrifter eftersom de riskerar att medföra lagkonflikter, ökar bristen på samordning och oenhetlig begreppsanvändning i registerförfattningarna samt försvårar genomförandet av E-förvaltningen.

RAs_Yttr._Lantmateriets_databas_2010-09-21.pdf


2010-11-01

Rapport om den nationella implementeringen av Århuskonventionen

Riksarkivet har den 1 november 2010 till Miljödepartementet inlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har inget att erinra mot innehållet i rapporten.

RAs_Yttr.Miljodep._Arhuskonventionen_20101028.pdf


2010-10-28

Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Riksarkivet har den 6 oktober 2010 lämnat sitt yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet. Riksarkivet tillstyrker de förslag som lämnas.

RAs_Yttr.Arbetsmarknad-samtycke_2010-10-06.pdf


2010-10-28

Nya kapitel i kulturminneslagen-författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

Riksarkivet har den 13 oktober lämnat sitt yttrande till Kulturdepartementet. Riksarkivet har ingenting att invända mot de förslag som lämnas.

RAs_Yttr.Ku-dep.ang.Kulturminneslagen_2010-10-13.pdf


2010-10-04

Betänkandet En ny förvaltningslag SOU 2010:29

Riksarkivet har den 29 september 2010 överlämnat sitt yttrande över betänkandet En ny förvaltningslag, SOU 2010:29, till Justitiedepartementet. Statsförvaltningen behöver tjänstemän med god förvaltningskunskap, integritet, gott omdöme och ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt. Allmänhetens förtroende för statsförvaltningen är en viktig demokratifråga. Riksarkivet välkomnar därför genomgången av förvaltningslagen. Betänkandet i sig är genomarbetat och pedagogiskt, men Riksarkivet har ändå viss kritik mot utformningen av lagförslaget.

Yttr.ang.Ny_forvaltn.lag_SOU2010-29.pdf


2010-09-29

Kultursamverkansutredningens slutbetänkande ang. Riksutställningar

Riksarkivet har den 29 september 2010 till Kulturdepartementet lämnat sitt yttrande gällande "På väg mot en ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)", Ku2009/882/KV. När det gäller de allmänna förslagen till ny roll för Riksutställningar har Riksarkivet från arkivspecifika utgångspunkter inte anledning att lämna några synpunkter. Däremot finns det skäl att kommentera Riksutställningars föreslagna uppgift att utveckla digital förmedling av kulturarvet.

RAs_yttr._Ku-dep.ang.Riksutställningar_2010-09-27.pdf


2010-09-01

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande (SOU 2010:24)

Riksarkivet har till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet välkomnar utredningens ambition av en förenkling och ett förtydligande av det upphovsrättsliga regelverket och ställer sig positiv till alla förslag och initiativ som tas för att förbättra tillgängligheten till arkivmaterialet. Att skyddade verk på ett enklare sätt kan göras tillgängliga är ett viktigt resultat av kommitténs arbete.

RAs_Yttr.Ju-dep.Upphovsraettsutr.100830.pdf


2010-06-21

Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Riksarkivet har den 18 juni 2010 till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande över E-offentlighetskommitténs slutbetänkande (SOU 2010:4). En stärkt offentlighetsprincip har varit ett syfte med kommitténs arbete. Riksarkivet finner dock att kommittén sätter skyddet för den personliga integriteten främst och synes inta en något defensiv hållning gentemot rätten att ta del av allmänna handlingar. Riksarkivet välkomnar utredningens förslag om en översyn av registerförfattningarna. Läs hela yttrandet nedan.

RAs_Yttr.Ju-dep._Eoffentlighet_SOU2010-4_100614.pdf


2010-06-08

Spela samman - ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Riksarkivet har den 3 juni till Kulturdepartementet lämnat sitt yttrande på betänkandet (Ku2010/292/KV). Riksarkivet anser, med hänvisning till sitt tidigare yttrande (SOU 2009:16), att den modell för bidragsgivning som innebär att bidraget till regional arkivverksamhet associeras till portföljmodellen, men fördelas av Riksarkivet är att föredra. Hela yttrandet finns nedan.

RAs_Yttr.Ku-dep.ang.SOU 2010-11_Spela-samman.pdf


2010-05-03

I samspel med musiklivet - en ny nationell plattform (SOU 2010:12)

Riksarkivet har den 29 april till Kulturdepartementet lämnat sitt yttrande över betänkandet "I samspel med musiklivet - en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12)." Utredningen handlar bl.a. om bevarandet av dokumentation om musik-, teater- och dansområdena.

RAs_Yttr.Ku-dep.ang.I_samsp.m.musiklivet_SOU 2010_2010-04-29.pdf