Filtrera information
Antal träffar: 295

Sökresultat

Datum
Remissvar
2009-11-09

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)

Riksarkivet har till Justitidepartementet den 29 oktober översänt till yttrande gällande Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70). Inga förändringar föreslås vad avser arkiv eller gallringsbestämmelser så Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas i övriga delar. Men eftersom buggning och andra tvångsmedel innebär stora ingrepp i den personliga integriteten menar Riksarkivet att vidtagna åtgärder ska dokumenteras och bevaras för eftervärlden.

Yttr._Ju-dep.ang. buggning091029.pdf


2009-08-31

Förslag till ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till Polisdatalagen (1998:622)

Riksarkivet har den 25 augusti till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande (Dnr RA 04-2009/3218). Förlängning föreslås till och med 2012-06-30. Riksarkivet har inga invändningar mot detta i huvudsak, men påtalar återigen att arkivlagens regler om bevarande bör gälla i avvaktan på att översynen ska bli klar.

RAs_Yttr.Ju-dep._Oevergaangsbest.polisdatalagen090825.pdf


2009-08-31

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands (DS 2009:12)

Riksarkivet har den 28 augusti till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande över departementspromemorian Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands (Dnr RA 04-2009/2540). Promemorian innehåller förslag till ny lag som ska reglera under vilka förutsättningar Rikspolisstyrelsen ska kunna registrera uppgifter om personer som har drabbats, eller kan befaras ha drabbats av, allvarliga katastrofer utomlands. Personuppgifter får, enligt förslaget, behandlas för att underlätta arbetet för berörda myndigheter att identifiera och söka efter de personer som har drabbats av en allvarlig kris, katastrof eller liknande händelse i utlandet. Förslaget innebär att registrerade uppgifter ska gallras senast inom ett år vilket innebär ett avsteg från arkivlagens presumtion för bevarande.

RAs_Yttr.Ju-dep_Personuppgifter-vid-katastrofer090827.pdf


2009-08-28

Socialtjänstdatautredningens betänkande (SOU 2009:32) Socialtjänsten Integritet ─ Effektivitet

Riksarkivet har den 26 augusti sänt sitt yttrande till Socialdepartementet. Riksarkivet har inga invändningar mot de föreslagna nya författningarna eller de föreslagna ändringarna i befintliga författningar. Däremot vill Riksarkivet sammanhanget framhålla en särskild fråga.

Riksarkivets yttrande, Socialtjänstdatautr. bet. (SOU 2009:32)


2009-06-01

Departementspromemoria om genomförande av delar av Prümrådsbeslutet (Ds 2009:8)

Riksarkivet har den 28 maj 2009 sänt sitt yttrande till Justitiedepartementet. Riksarkivet delar många av de bedömningar som görs, men anser att det finns vissa oklarheter bl.a avseende begreppen spärrning och utplåning.

RAs_Yttr. Ju-dep._Pruemgenomfoerandet090528.pdf


2009-05-28

Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor

Riksarkivet har den 28 maj 2009 lämnat sitt yttrande angående delbetänkandet SOU 2009:14 till Justitiedepartementet (Dnr RA 04-2009/1327) Förslagen syftar till vissa smärre utvidgningar och förtydliganden av grundlagsskyddet för bl.a. digital bio, tv-sändningar via kabel och efterforsknings- och represalieförbudet vid utnyttjande av meddelarfriheten. Riksarkivet har inga invändningar mot de förslag som lämnas. Riksarkivet efterlyser däremot ett resonemang om meddelarfrihet hos andra som förvarar allmänna handlingar, än de som tagits upp i delbetänkandet.

RAs_Ytt.Ju-dep.Grundlagsskydd_f. digital-bio_m.m.090528.pdf


2009-05-27

Sekretess vid anställning av myndighetschefer

Riksarkivet har den 18 maj 2009 översänt sitt yttrande till Finansdepartementet gällande slutbetänkandet (SOU 2009:4). Riksarkivet finner att de förslag som lämnas är väl avvägda i förhållande till offentlighetsintresset och tillstyrker de föreslagna förändringarna.

RAs_Yttr._ Finansdep._GD- sekretess090518.pdf


2009-05-19

Landsarkivets i Göteborg yttrande över Kulturutredningen

Grundanalysen är i många stycken en mycket intressant, spännande och tankeväckande läsning. Särskilt kan man dock notera att arkivväsendet lämnades utanför 1974 års kulturpolitik. Över huvud taget har arkivväsendet i den allmänna kulturpolitiska diskussionen varit påfallande marginaliserat och anonymt. Det omfattades heller inte av direktiven till denna utredning. Arkiven är en del av det gemensamma kulturarvet, vilket framgår av arkivlagen men inte i föreliggande utredning. Utredningen upplevs som ofullständig när grundanalysen inte omfattar arkiven i samma utsträckning som övriga kulturinstitutioner men ändå inbegripes i kulturpolitikens arkitektur. Kulturarvsbegreppet i utredningen är för övrigt otydligt definierat.

Landsarkivets i Göteborg yttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Landsarkivets i Härnösand remissyttrande över Kulturutredningen

- Landsarkivet tillstyrker ”Portföljmodellen” men anser att den riskerar att innebära ökad osäkerhet för mindre arkivenheter som kan vara beroende av bidrag för sin existens. Modellen känns i nuläget oklar. - Landsarkivet tillstyrker inrättandet av en gemensam organisation för det statliga arkivväsendet. Det gemensamma namnet bör vara Riksarkivet. - Landsarkivet avstyrker införandet av sfärer enligt de förslag som föreligger. Underlaget är på många punkter felaktigt eller missvisande och ger därmed ett felaktigt analysresultat. Förslaget ger heller inte stöd till existerande och etablerade nätverk som ABM.

Landsarkivets i Härnösand yttrande över Kulturutredningen


2009-05-19

Landsarkivets i Lund remissyttrande över Kulturutredningen

• Vi ansluter oss till förslaget till mål för den nationella kulturpolitiken. • Vi ser positivt på principerna för portföljmodellen men vi vill varna för riskerna med en alltför kraftig politisering (regionalt) av kulturen. Det är angeläget att kulturarvsfrågor i bred och långsiktig bemärkelse får en självklar plats i en sådan modell. • Vi tillstyrker generellt en reform av kulturpolitikens statliga myndigheter och institutioner men är kritiska till innehållet och uppdelningen i förslaget till sfärarkitektur. Vi avstyrker delningen av kulturarvsverksamheterna i en organisatorisk sfär för arkiv, bibliotek och språk respektive en för samtid, historia och livsmiljö. • En närmare granskning av arkivfrågorna ingick inte i direktiven, men kommittén har kommit in på frågor av fundamental betydelse för arkivväsendet. Det är värdefullt, men en noggrannare belysning hade i flera fall sannolikt gett andra förslag till lösningar. Vi accepterar förslaget om samgående mellan landsarkiven och Riksarkivet men avvisar förslaget till samgående mellan Riksarkivet och Kungliga biblioteket. • Det är anmärkningsvärt att utredningen så summariskt berör bevarandet av det digitala kulturarvet, en central angelägenhet och en ödesfråga för alla kulturarvssektorer. • Det är dåligt att utredningen inte närmare klargör vad man menar med begreppet kulturarv som nu riskerar att bli en skiljelinje mellan olika typer av samlingar och dokumentation med klara samband.

Landsarkivets i Lund yttrande över Kulturutredningen


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander