Filtrera information
Antal träffar: 300

Sökresultat

Datum
Remissvar
2012-10-22

Riksarkivets remissvar Ds 2012:13 Ny bibliotekslag

Riksarkivet har den 13 september 2012 svarat på en remiss gällande Ny bibliotekslag.

RA Ds 2012-13 Ny bibliotekslag.pdf


2012-10-22

Remissvar SOU 2012:37 Kulturmiljöarbete i en ny tid

Riksarkivet har den 5 oktober 2012 lämnat synpunkter på SOU 2012:37, Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid.

RA Kulturmiljöutredningen SOU 2012-37.pdf


2012-10-19

Slutbetänkandet Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41)

Riksarkivet har tagit del av betänkandet och har inget att erinra mot de förslag som lämnas.

RAs yttrande SOU 2012_41.pdf


2012-10-02

Yttrande om om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv


Remissyttrande-Kommunala-arkiv.pdf


2012-09-19

Slutbetänkandet Gör det enklare!

Riksarkivet har den 19 september svarat på en remiss gällande Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21) och Gör det enklare! från Statens vård- och omsorgsutredning (SOU 2012:33).

Remissyttrande Gör det enklare


2012-08-30

Betänkandet Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)

Riksarkivet har en 30 augusti 2012 svarat på betänkandet Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)

Upphandlingsstödets framtid ( SOU 2012:32)


2012-08-17

Inspektionen för vård och omsorg – ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

Riksarkivet har den 17 augusti svarat på remissen gällande Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

Inspektionen för vård och omsorg – ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)


2012-08-16

Betänkandet Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet

Riksarkivet har den 17 augusti svarat på remissen gällande Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet (SOU 2010:76)

RAs yttrande över SOU 2010-76 Transportstyrelsen


2012-08-15

Betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)

Förslaget innehåller åtgärder som är ägnade att förbättra myndigheternas kvalitetssäkring av forskning och utveckling. Bl. a. föreslås att ett vetenskapligt råd inrättas vid varje myndighet. Riksarkivet meddelar att myndigheten har flera väl fungerande vetenskapliga råd för FoU-verksamheten, främst de rådgivande nämnderna för Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige. Riksarkivet konstaterar att utredaren har bedömt myndighetens kvalitetssäkring inom området som fullgod.

Betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter


2012-08-15

Delbetänkandet Registerdata för forskning (SOU 2012:36)

Delbetänkandet gäller villkoren för registerbaserad forskning. Utredaren föreslår att en ny statlig myndighet bildas, vilken skulle överta det organisatoriska ansvaret för vissa databaser som härrör från myndigheter eller andra organisationer och som inte primärt är insamlade för forskningsändamål. Riksarkivet ser syftet som behjärtansvärt. Dock har Riksarkivet lämnat en synpunkt på en missvisande formulering om Riksarkivet som finns i utredningen.

Dnr RA 04-2012/2663