Filtrera information
Antal träffar: 300

Sökresultat

Datum
Remissvar
2013-05-30

Remissyttrande avseende Promemorian (Ds 2013:14) Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län

Riksarkivet har tagit del av rubricerad promemoria och har inget att invända mot de förslag som lämnas, men vill ändå lämna följande synpunkter.

yttrande regionalt utvecklingsansvar Örebro 04-2013-1547.pdf


2013-05-29

Remissyttrande avseende Promemorian (Ds 2013:13) Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands och Norrbottens län

Riksarkivet har tagit del av rubricerad promemoria och har inget att invända mot de förslag som lämnas, men vill ändå lämna följande synpunkter.

yttrande regionalt utvecklingsansvar V-norrland 04-2013-1548.pdf


2013-05-16

Remissyttrande rörande offentliga myndigheters webbplatser

Riksarkivet har den 3 maj 2013 lämnat ett remissyttrande avseende EU Kommissionens förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser COM(2012) 721 final. Förslaget har även diskuterats inom ramen för e-delegationens arbete och påverkat den vägledning som utarbetats där.

04-2013-2316-RAs-remissvar.pdf


2013-05-13

Informationshanteringsutredningens delbetänkande SOU 2012:90

Remiss – SOU 2012:90 Överskottsinformation vid direktåtkomst. Riksarkivet har den 13 maj 2013 lämnat ett remissyttrande till Informationshanteringsutredningens delbetänkande.

RA:s yttrande SOU 2012:90


2013-04-03

SOU 2012:83 Vad är officiell statistik?

Riksarkivet har den 26 mars lämnat remissvar rörande utredningen Vad är officiell statistik?.

Remissvar Dnr 04-2012-6282.pdf


2013-03-21

Remiss - Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra?

Riksarkivet har den 21 mars 2013 lämnat ett remissyttrande till Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra? Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun, Tredje omarbetade upplagan

Remiss - Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra?


2013-02-22

Litteraturutredningen SOU 2012:65

Riksarkivet har den 22 februari 2013 svarat på Litteraturutredningen.

Remissvar Litteraturutredningen.pdf


2013-01-31

Promemorian Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott.

Riksarkivet har den 31 januari 2013 lämnat ett remissvar rörande departementspromemorian ”Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott"

Remissvar 04-2012-5286


2013-01-07

Remissyttrande avseende promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

Riksarkivet har den 7 januari 2013 lämnat synpunkter på promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering.

Remissvar


2012-11-28

Komplettering rörande förslag till uppgiftsskyddsförordningen

Riksarkivet kompletterar sina synpunkter till Justitiedepartementet rörande Europakommissionens förslag till uppgiftsskyddsförordningen KOM (2012) 11 slutlig, som avlämnades den 29 februari 2012. Synpunkterna rör hur "rätten att bli glömd" kan förväntas påverka den enskildes rättigheter och den framtida forskningens möjligheter att få tillgång till kompletta och relevanta uppgifter. Vidare efterfrågas ett förtydligande till arkivmyndigheterens roll i jämförelse med den registeransvarig. Ju2012/1000/L6 Dnr RA 04-2012/818

Komplettering rörande förslag till uppgiftsskyddsförordningen