Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2015-03-09

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Riksarkivet har ingenting att invända mot förslaget då det inte innebär några betydande informationsförluster eller förändringar i arkivbildningen hos vare sig Transportstyrelsen, andra myndigheter eller enskilda organ som Riksarkivet är arkivmyndighet för.

Remissyttrande Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.pdf


2015-02-24

Promemoria med förslag till ändring i förordningen om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Riksarkivet tillstyrker förslaget att Lantmäteriets arkivdatabas ska få innehålla personuppgifter som ingår i handlingar i ärenden om registrering av uppgifter i samfällighetsföreningsregistret m.m. och lämnar vissa synpunkter i övrigt.

Remissyttrande samfällighetsföreningsregister.pdf


2015-02-10

Skatteverkets promemoria Folkbokföringen och SPAR - några registerfrågor (Fi2012/4241)

Riksarkivet invänder inte mot de förslag som lämnats i promemorian men framhåller att den praktiska tillämpningen av sekretessregler och möjligheten till elektroniskt utlämnande i samband med exempelvis självbetjäningstjänster påverkar Riksarkivet i samband med leverans.

Yttrande Folkbokföringen och SPAR (Fi20124241).pdf


2015-02-05

Betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Riksarkivets tillstyrker att rättsliga hinder undanröjs och andra förslag genomförs för att möjliggöra registerbaserad forskning och uppbyggande av databasinfrastrukturer för olika typer av forskning. Riksarkivet lämnar också några synpunkter på författningsförslagen.

Yttrande SOU 2014-45 Registerforskning.pdf


2015-01-27

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (Ds 2014:36)

Riksarkivet tillstyrker förslaget att ratificera tilläggsprotokoll II till 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Riksarkivet delar bedömningen att svensk rätt, tillsammans med de föreslagna bestämmelserna och administrativa åtgärderna, uppfyller de krav som tilläggsprotokollet ställer. Däremot har Riksarkivet invändningar mot placeringen av straffbestämmelsen i kulturmiljölagen. Riksarkivet har också ytterligare synpunkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet.

Remissyttrande Ds 2014 36_1.pdf


2015-01-09

Betänkandet Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (SOU 2014:70)

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas, då dessa inte berör myndighetens ansvarsområden.

Remissyttrande Värdepappersmarknaden.pdf


2014-12-19

Promemoria från Kulturdepartementet om överlämnande av allmänna handlingar för förvar (Ds 2014:34)

Riksarkivet har ingenting att invända mot de förslag som lämnas, men påtalar att en förutsättning för att de nya arbetsuppgifterna ska kunna verkställas på ett kvalitativt sätt är att Riksarkivets anslag utökas med ett belopp som motsvarar kostnaderna och de avgifter som myndigheten har att ta ut för tillsyn över organen.

Remissyttrande_Ds_ 2014_34_RA 04 2014-9489.pdf


2014-12-03

Betänkande från Socialdepartementet: Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23)

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas, men lämnar synpunkter i frågor som berör långtidsbevarande av information.

SOU 2014-23 Riksarkivet.pdf


2014-11-12

Betänkande av följerättsutredningen SOU 2014:36 Frågor om följerätt och om museernas kopiering

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas. Riksarkivet ser också positivt på att inskränkningen i 16§ upphovsrättslagen, till förmån för arkiv och bibliotek, utvidgas så att museerna också omfattas.

RemissyttrandeFöljerätt.pdf


2014-10-06

Betänkande Bättre förutsättningar för samverkan (SOU 2014:39)

Riksarkivet anser att det är bra om myndigheter kan utveckla olika elektroniska tjänster som stödjer den enskildes möjligheter att uträtta sina ärenden på ett enkelt och effektivt sätt. Det är emellertid svårt att av betänkandet bedöma om de föreslagna bestämmelserna kan få andra och vidare konsekvenser än de som beskrivs i betänkandet.

Remissvar_SOU_ 2014_39_RA 04 2014-5377.pdf