Filtrera information
Antal träffar: 216

Sökresultat

Datum
Remissvar
2010-09-29

Kultursamverkansutredningens slutbetänkande ang. Riksutställningar

Riksarkivet har den 29 september 2010 till Kulturdepartementet lämnat sitt yttrande gällande "På väg mot en ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)", Ku2009/882/KV. När det gäller de allmänna förslagen till ny roll för Riksutställningar har Riksarkivet från arkivspecifika utgångspunkter inte anledning att lämna några synpunkter. Däremot finns det skäl att kommentera Riksutställningars föreslagna uppgift att utveckla digital förmedling av kulturarvet.

RAs_yttr._Ku-dep.ang.Riksutställningar_2010-09-27.pdf


2010-09-01

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande (SOU 2010:24)

Riksarkivet har till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet välkomnar utredningens ambition av en förenkling och ett förtydligande av det upphovsrättsliga regelverket och ställer sig positiv till alla förslag och initiativ som tas för att förbättra tillgängligheten till arkivmaterialet. Att skyddade verk på ett enklare sätt kan göras tillgängliga är ett viktigt resultat av kommitténs arbete.

RAs_Yttr.Ju-dep.Upphovsraettsutr.100830.pdf


2010-06-21

Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Riksarkivet har den 18 juni 2010 till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande över E-offentlighetskommitténs slutbetänkande (SOU 2010:4). En stärkt offentlighetsprincip har varit ett syfte med kommitténs arbete. Riksarkivet finner dock att kommittén sätter skyddet för den personliga integriteten främst och synes inta en något defensiv hållning gentemot rätten att ta del av allmänna handlingar. Riksarkivet välkomnar utredningens förslag om en översyn av registerförfattningarna. Läs hela yttrandet nedan.

RAs_Yttr.Ju-dep._Eoffentlighet_SOU2010-4_100614.pdf


2010-06-08

Spela samman - ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Riksarkivet har den 3 juni till Kulturdepartementet lämnat sitt yttrande på betänkandet (Ku2010/292/KV). Riksarkivet anser, med hänvisning till sitt tidigare yttrande (SOU 2009:16), att den modell för bidragsgivning som innebär att bidraget till regional arkivverksamhet associeras till portföljmodellen, men fördelas av Riksarkivet är att föredra. Hela yttrandet finns nedan.

RAs_Yttr.Ku-dep.ang.SOU 2010-11_Spela-samman.pdf


2010-05-03

I samspel med musiklivet - en ny nationell plattform (SOU 2010:12)

Riksarkivet har den 29 april till Kulturdepartementet lämnat sitt yttrande över betänkandet "I samspel med musiklivet - en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12)." Utredningen handlar bl.a. om bevarandet av dokumentation om musik-, teater- och dansområdena.

RAs_Yttr.Ku-dep.ang.I_samsp.m.musiklivet_SOU 2010_2010-04-29.pdf


2010-04-15

Yttrande över slutbetänkandet av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna - för bättre offentlig service (SOU 2009:92)

Riksarkivet har 14 april 2010 lämnat sitt yttrande till Finansdepartementet. Förslaget är en utveckling av ett tidigare förslag från utredningen om en utökad samverkan mellan statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter för att göra offentlig service bättre tillgänglig för medborgarna. Riksarkivet har ingenting att erinra mot förslagen men efterlyser konkreta förslag på hur arkivfrågorna ska lösas vid samverkan mellan olika aktörer.

Rikarkviets yttrande - Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna - för bättre offentlig service (SOU 2009:92)


2010-03-30

Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75)

Riksarkivet har den 30 mars 2010 lämnat sitt yttrande till Finansdepartementet. Riksarkivet delar i huvudsak folkbokföringsutredningens bedömningar, men har invändningar mot de föreslagna gallringsreglerna.

Folkbokföringsutredningen SOU 2009 75.pdf


2010-02-01

Yttrandet över betänkandet (SOU 2009:73) Vägval för filmen

Riksarkivet har den 29 januari till Kulturdepartementet överlämnat sitt yttrande. Svaret begränsas till synpunkter på de avsnitt som behandlar bevarande och tillgängliggörande av filmarvet. Riksarkivet betonar att en strategi för filmarvet bör ses i det större sammanhang som aviserats genom uppdragen till hela ABM-sektorn att leverera underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Man bör vidare beakta behovet av samordning för att undvika parallella system när det gäller pliktleveransbestämmelser samt uppmärksamma de samverkansvinster som finns att hämta i storskaliga lösningar för digitalisering och FoU när det gäller långsiktigt digitalt bevarande.

RAs_Yttr.Ku-dep.ang.Filmpolitik_20100129.pdf


2010-01-18

Leveransplikt av elektroniska dokument (Ds 2009:61)

Riksarkivet har den 13 januari till Utbildningsdepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet delar inte helt utredningens förslag och har avvikande uppfattning i framförallt i två avseenden. Det ena gäller leveransprocessen och hur själva insamlingen av dokument ska gå till och det andra att man inte beaktat den arkivrättsliga lagstiftningen i tillräcklig omfattning. Riksarkivet ser att det kan uppstå oklarheter för myndigheterna om parallella system och rutiner byggs upp kring hanteringen av allmänna handlingar. Om även myndigheter ska omfattas av förslaget måste ett förtydligande göras i förhållande till arkivlagstiftningen.

RAs_Yttr.Utb.dep.ang.Leveransplikt_av_elektroniska_dok.100113.pdf


2010-01-11

EU, Sverige och den inre marknaden

En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet (SOU 2009:71). Riksarkivet har till Utrikesdepartementet översänt till yttrande den 7 januari 2010. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas och delar de bedömningar som gjorts av utredningen. Riksarkivet delar särskilt intentionen om ett tydligare och enklare regelverk inom detta område och en utökad samordning.

RAs_Yttr.UD_ang.Inremarknad_100107.pdf


Ansvarig för sidan/ kontakt
Efwa Westre Stövander
Sidan publicerad: 2013-01-16 | Sidan senast uppdaterad: 2015-02-04