Filtrera information
Antal träffar: 234

Sökresultat

Datum
Remissvar
2011-09-20

Förslag till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Riksarkivet har överlämnat sitt yttrande till Tullverket den 19 september 2011. Riksarkivet anser att Tullverkets förslag som innefattar regler för tillämpningen av bestämmelser i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, kan medföra positiva effekter för en rättssäker behandling av uppgifter inom myndigheten och kan även påverka arkivbildningens kvalitet. Enligt Riksarkivets mening fordras dock en del förtydliganden när det gäller regler om bevarande och gallring.

RAs_Yttr.Tullverket_ang.dbfoerfattningII_2011-09-19.pdf


2011-08-25

Kustbevakningsdatalag-Ds 2011:16

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande till Försvarsdepartementet den 22 augusti. (Fö2011/760/RS) Riksarkivet tillstyrker i yttrandet att arkivlagens regler ska tillämpas för bevarandet av personuppgifter i Kustbevakningens ärenden om utredning och beivrande av brott. Riksarkivet anser att den ordningen även bör gälla för personuppgifter i Kustbevakningens övriga verksamheter och tillbakavisar därför förslagen om gallring som huvudregel. Riksarkivet motiverar sina ståndpunkter med att arkivlagens bevarandeändamål ska tillämpas, för att kunna följa hur Kustbevakningen tillvaratar sina uppgifter, för den egna verksamhetens behov och för att trygga den enskildes rättssäkerhet. Riksarkivet lämnar även vissa synpunkter på föreslagen lagstiftningsteknik.

RAs_Yttr.Fö-dep.ang.Kustbevakningsdatalag20110822.pdf


2011-06-27

Forskning och utveckling samt försvarslogistik – i det reformerade försvaret (SOU 2011:36)

Riksarkivet har den 22 juni 2011 lämnat sitt yttrande till Försvarsdepartementet. Riksarkivet har inga synpunkter på utredningens förslag om att överföra de delar som traditionellt förstås med logistik, från Försvarsmakten till Försvarets materielverk. Däremot avstyrker Riksarkivet en överföring av arkivtjänsten mellan myndigheterna.

Riksarkivets yttrande, betänkandet Forskning och utveckling samt försvarslogistik - i det reformerade försvaret (SOU 2011:36)


2011-06-27

Utrikesförvaltning i världsklass (SOU 2011:21)

Riksarkivet har den 23 juni översänt sitt yttrande till Utrikesdepartementet. Riksarkivet har inga andra synpunkter än de som Riksarkivet tidigare har lämnat på delbetänkandet Utrikesförvaltning i världsklass En mer flexibel utrikesrepresentation (SOU 2010:32).

Utrikesfoervaltning_i_vaerldsklass_110623.pdf


2011-04-19

Olovlig fotografering (Ds 2011:1)

Riksarkivet har den 18 april 2011 lämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet. Riksarkivet har ingenting att erinra mot de förslag som lämnas i Departementspromemorian Olovlig fotografering Ds 2011:1.

RAs_Yttr.Ju-dep.Ds 2011-1_110418.pdf


2011-04-19

E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104)

Riksarkivet har den 18 april 2011 lämnat sitt yttrande till Näringsdepartementet. Betänkandet är ett viktigt steg mot en effektiv e-förvaltning. Riksarkivet riktar ändå viss kritik mot utformningen. De huvudsakliga invändningarna är följande: Problem att säkerställa det långsiktiga bevarandet hos utfärdare av e-legitimation; otydlighet om vad som är allmänna handlingar hos myndigheterna; avsaknad av kartläggning av handlingsflödet och frågor om gallring av handlingar i infrastrukturen; överlappning av tillsynsrätten.

RAs_Yttr.Naerings-dep.SOU 2010-104_110418.pdf


2011-04-12

Enklare avbetalningsköp (Ds 2011:11)

Riksarkivet har den 12 april 2011 lämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet. Riksarkivet har ingenting att erinra mot de förslag som lämnas i Departementspromemorian Enklare Avbetalningsköp Ds 2011:11.

RAs_Yttr.till_Ju-dep.Ds 2011-11_110412.pdf


2011-03-22

Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret (Ds 2010:43)

Riksarkivet har den 28 februari lämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet (Ju2010/9108/L1). Riksarkivet bedömer att förslaget om preklusionlag kan komma att fordra en avsevärd resursinsats hos Riksarkivet, som dock inte framgår i promemorian, och tillbakavisar det.

Remissyttrande-Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret (Ds 2010:43)


2011-02-15

Delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller (SOU 2010:68)

Riksarkivet har den 9 februari 2011 till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande över yttrandefrihetskommitténs delbetänkande Ny yttrandefrihetsgrundlag( SOU 2010:68 ). I betänkandet presenteras tre olika modeller som alternativ till nuvarande lagstiftning. Av dessa anser Riksarkivet att Ansvarsmodellen är att föredra.

RAs_Yttr.Ju-dep.ang.Ny_yttr.frihetsgrundl._2011-02-09_.pdf


2011-02-02

Regeringens belöningsmedalj för internationella insatser

Riksarkivet har den 2 februari 2011 lämnat yttrande till Försvarets Traditionsnämnd angående utformning, beredningsformer för tilldelning samt statuter för den föreslagna utmärkelsen. Den avses bli en ny medalj som tillsammans med redan befintliga utmärkelser ska stå till Regeringens förfogande.

RAs_Yttr.Regeringens_beloningsmedalj_2011-02-02.pdf


Ansvarig för sidan/ kontakt
Efwa Westre Stövander
Sidan publicerad: 2013-01-16 | Sidan senast uppdaterad: 2015-02-04