Filtrera information
Antal träffar: 332

Sökresultat

Datum
Remissvar
2017-10-02

Riksarkivets yttrande över promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsomårdet (Ds 2017:28)

Riksarkivet har inget att invända mot författningsförslaget som lämnas men framhåller att begreppet "arkivändamål av allmänt intresse" bör reserveras för den behandling som sker hos arkivinstitutioner. Den behandling som sker hos myndigheter bör istället beskrivas utifrån att det sker i ett led i behandlingen av uppgifterna i enlighet med det ursprungliga ändamålet för insamlingen.

Yttrande över promemoria – En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde


2017-09-19

Riksarkivets yttrande över promemorian EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution

Riksarkivet har inget att invända mot författningsförslaget som lämnas men framhåller att begreppet "arkivändamål av allmänt intresse" bör reserveras för den behandling som sker hos arkivinstitutioner. Den behandling som sker hos myndigheter är ett led i behandlingen av uppgifterna i enlighet med det ursprungliga ändamålet för insamlingen.

Yttrande över anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution


2017-09-19

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Riksarkivet har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas men hänvisar till Riksarkivets yttrande över Dataskyddsutredningens betänkande SOU 2017:39 (Dvs. Dnr RA 04-2017/5556) gällande lagring, gallring och arkivering.

Yttrande över anpassningar till fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transportsrättsliga och immaterialrättsliga författningar


2017-09-19

Riksarkivets yttrande över Utbildningsdepartementets delbetänkande om Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Riksarkivet har i sitt yttrande lämnat synpunkter på betänkandets resonemang om gallring som skyddsåtgärd, hur termen bevaras används och borde ersättas med ordet behandlas samt att betänka Riksarkivets ståndpunkt att formuleringen "arkivändamål av allmänt intresse" bör vara reserverad för den behandling som sker hos arkivmyndigheter.

Yttrande över delbetänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål


2017-09-19

Riksarkivets yttrande över promemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Riksarkivet har tagit del av Finansdepartementets promemoria och har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas.

Yttrande över Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling


2017-09-19

Yttrande över promemorian Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar

Riksarkivet har inget att erinra mot de förslag som framförs men betonar vikten av arkivbeständighet vid framställning av elektroniska underskrifter för arkivlagens ändamål i allmänhet och rättsäkerheten i synnerhet.

Yttrande över Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden


2017-09-19

Riksarkivets yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

Riksarkivet har inget att invända mot förslaget men vill uppmärksamma att den generella åldersgränsen på 250 år som föreslås gälla även för ljudarkiv, fotografiska och filmografiska arkiv bör anpassas till dessa tekniska mediabärare eftersom dessa idag generellt sett faller utanför åldersgränsen.

Yttrande över förordning om import av kulturföremål


2017-09-19

Yttrande över justitiedepartementets betänkande om Ny dataskyddslag - kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på Justitiedepartementets betänkande rörande underlättande av tolkningar och tillämpningen regelverket, hur begreppet "arkivändamål av allmänt intresse" används, ansvaret för överlämnade arkiv, hur enskilda arkivinstitutioner påverkas av förslaget samt ändringar av formuleringar i lagtexten.

Yttrande över Ny dataskyddslag


2017-09-19

Riksarkivets yttrande över Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

Riksarkivet har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas.

Yttrande över Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)


2017-09-19

Yttrande över departementspromemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anlednings av EU:s dataskyddsreform (DS 2017:40)

Riksarkivet har inget att erinra mot förslagen och har inga övriga synpunkter.

Yttrande över ändringar i vissa författningar inom FInansdepartementets ansvarsområde