Filtrera information
Antal träffar: 234

Sökresultat

Datum
Remissvar
2012-03-27

Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna (KOM (2012) 10) slutlig

Riksarkivet har till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna. Ju2012/1549/PO

Dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna


2012-03-27

Rapporten upphävande av obehövlig ledningsrätt – Lantmäterirapport 2011:4

Riksarkivet har inbjudits att lämna synpunkter på Lantmäteriets rapport om upphävande av obehövlig ledningsrätt. Med utgångspunkt från Riksarkivets uppdrag har myndigheten ingenting att erinra mot de förslag som lämnats. Ju2012/650/L1

Europakommissionens förslag till dataskyddsförordning


2012-02-29

Europakommissionens förslag till dataskyddsförordning – KOM (2012) 11 slutlig

Riksarkivet har till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till dataskyddsförordning. (Separat remiss kommer att lämnas beträffande EU-kommissionens förslag till dataskyddsdirektivet för brottsbekämpande myndigheter.) Ju2012/1000/L6

Europakommissionens förslag till dataskyddsförordning


2012-02-15

Promemoria med förslag till kustbevakningsdataförordning

Riksarkivet har lämnat sitt yttrande till Försvarsdepartementet 2012-02-15. Riksarkivet anser i yttrandet att gallringen av personuppgifter som behandlas automatiserat i Kustbevakningens övriga verksamheter utöver den brottsbekämpande verksamheten, bör regleras med utgångspunkt i arkivlagens bestämmelser med presumtion för bevarande . Motivet till Riksarkivets ståndpunkt är att med den presumtion för gallring som föreslås, fordras en kontinuerlig bevakning av förändringar i verksamheten, i hur verksamheten bedrivs och i informationsbehandlingen, för att säkerställa ett bevarande för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Riksarkivet lämnar även vissa synpunkter på föreslagen begreppsanvändning.

RAs_Yttr._Forsvarsdep.ang.Kustbevakningsdataforordn. 2012-02-13.pdf


2012-01-23

Inbjudan att bidra med erfarenheter inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012-01-19

Riksarkivet har av Kulturdepartementet inbjudits att bidra med erfarenheter inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Ku2011/2010/KA.

RA s_yttrande_Ku-dep.Forskn.-innov.prop.120120.pdf


2012-01-17

Översyn av tryck- och yttrandefriheten

Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55). Riksarkivet har den 20 december 2012 till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande över yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande.

En översyn av tryck-och yttrandefriheten (SOU 2012:55)


2011-11-11

Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24)

Riksarkivet har den 10 november lämnat sitt yttrande till Finansdepartementet. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas. I Riksarkivets uppdrag ingår också att ha överinseende över hela den offentliga arkivverksamheten. Då det hittills har saknats ett enhetligt sätt för hur kommunala föreskrifter ska tillkännages är det av stor betydelse att de nu blir tillgängliga på ett bättre sätt än tidigare. För Riksarkivets del får det särskild betydelse då kommunal verksamhet bolagiseras och de allmänna handlingarna överlämnas till de nya bolagen enligt den så kallade överlämnandelagen (1994:1383).

RAs_Yttr.Fin.dep._Kommunala_foreskrifter2011-11-10.pdf


2011-10-24

Kulturrådets förslag till föreskrifter för uppföljning av kultursamverkansmodellen

Riksarkivet har överlämnat sitt yttrande till Statens kulturråd den 24 oktober 2011. Riksarkivet anser att de för arkivverksamheten mest relevanta uppföljningsfrågorna saknas i Statens kulturråds förslag. För att få en rättvisande statistik måste relevanta, verksamhetsspecifika uppgifter om varje kulturområde som upptas i 8 § förordning (2012:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet samlas in. Riksarkivet för ingen egen statistik över de regionala enskilda arkivens verksamhet – i och med övergången till kultursamverkansmodellen ankommer denna uppgift Statens kulturråd. Om de regionala enskilda arkiven blir osynliggjorda i detta styrdokument för uppföljning, kan det få negativa konsekvenser för deras verksamheter, t.ex. i samband med landstingens medelstilldelning.

RAs_Yttr.Kulturrådet_ang.förslag_till_föreskr.uppf.kultursamv.modellen_111024.pdf


2011-10-13

Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. (SOU 2011:45)

Riksarkivet har den 12 oktober 2011 lämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet. Riksarkivet tillstyrker utredningens förslag om förtydliganden i rättegångsbalken om att ljud- och bildupptagningar ska arkiveras och gallras i enlighet med arkivlagens bestämmelser och att kopior som tas vid beslag är den brottsutredande myndighetens allmänna handlingar. Riksarkivet tillbakavisar dock förslaget att ljudupptagningar som har skrivits ut i sin helhet ska få gallras efter en viss tid. Enligt Riksarkivet ska den gallringen regleras enligt arkivlagen och arkivförordningen som hittills. Riksarkivet tillstyrker även utredningens förslag om att det s.k. sidomaterialet som inte redovisas i förundersökningsprotokollet ska framgå av en sammanställning till protokollet. Riksarkivet lämnar även synpunkter på vissa formuleringar i betänkandet.

RAs_Yttr.Ju-dep. Foerunders.objektivitet-beslag-dokumentationSOU_2011-45-111012.pdf


2011-10-12

Slutbetänkandet En ny upphovsrättslag SOU 2011:32

Riksarkivet har den 12 oktober 2011 lämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet. Riksarkivet välkomnar den redaktionella och språkliga översynen av upphovsrättslagen. Det tidigare förslaget som innebär att enskilda ABM-institutioner inte ska ha rätt att framställa exemplar för bevarande-, forsknings- eller kompletteringsändamål är emellertid ett problem.

yttrande SOU 2011:32


Ansvarig för sidan/ kontakt
Efwa Westre Stövander
Sidan publicerad: 2013-01-16 | Sidan senast uppdaterad: 2015-02-04