Filtrera information
Antal träffar: 263

Sökresultat

Datum
Remissvar
2013-10-01

Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan

Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande som innefattar en översyn av nämndemannasystemet. Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas.

04-2013-3625 Nämndemannauppdraget


2013-06-24

Remissyttrande till Tillägg till Bevara eller gallra? Gallringsråd för kollektivtrafiknämder/-företag

Riksarkivet har den 24 juni 2013 lämnat ett remissyttrande till Tillägg till Bevara eller gallra? Gallringsråd för kollektivtrafiknämnder/-företag.

Remissyttrande 240-2013/2971


2013-06-20

Betänkandet Tillstånd och medling, SOU 2013:4

Riksarkivet har den 20 juni lämnat sitt yttrande över betänkandet Tillstånd och medling. Riksarkivet förespråkar att det även fortsatt ska finnas en dispensmöjlighet som ger vissa enskilda arkivinstitutioner en möjlighet att, för vissa ändamål, framställa exemplar av upphovsrättsskyddat material.

Yttrande över betänkandet Tillstånd och medling, SOU 2013:4


2013-05-30

Remissyttrande avseende Promemorian (Ds 2013:14) Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län

Riksarkivet har tagit del av rubricerad promemoria och har inget att invända mot de förslag som lämnas, men vill ändå lämna följande synpunkter.

yttrande regionalt utvecklingsansvar Örebro 04-2013-1547.pdf


2013-05-29

Remissyttrande avseende Promemorian (Ds 2013:13) Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands och Norrbottens län

Riksarkivet har tagit del av rubricerad promemoria och har inget att invända mot de förslag som lämnas, men vill ändå lämna följande synpunkter.

yttrande regionalt utvecklingsansvar V-norrland 04-2013-1548.pdf


2013-05-16

Remissyttrande rörande offentliga myndigheters webbplatser

Riksarkivet har den 3 maj 2013 lämnat ett remissyttrande avseende EU Kommissionens förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser COM(2012) 721 final. Förslaget har även diskuterats inom ramen för e-delegationens arbete och påverkat den vägledning som utarbetats där.

04-2013-2316-RAs-remissvar.pdf


2013-05-13

Informationshanteringsutredningens delbetänkande SOU 2012:90

Remiss – SOU 2012:90 Överskottsinformation vid direktåtkomst. Riksarkivet har den 13 maj 2013 lämnat ett remissyttrande till Informationshanteringsutredningens delbetänkande.

RA:s yttrande SOU 2012:90


2013-04-03

SOU 2012:83 Vad är officiell statistik?

Riksarkivet har den 26 mars lämnat remissvar rörande utredningen Vad är officiell statistik?.

Remissvar Dnr 04-2012-6282.pdf


2013-03-21

Remiss - Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra?

Riksarkivet har den 21 mars 2013 lämnat ett remissyttrande till Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra? Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun, Tredje omarbetade upplagan

Remiss - Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra?


2013-02-22

Litteraturutredningen SOU 2012:65

Riksarkivet har den 22 februari 2013 svarat på Litteraturutredningen.

Remissvar Litteraturutredningen.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander