Filtrera information
Antal träffar: 296

Sökresultat

Datum
Remissvar
2021-10-01

Riksarkivets yttrande över SOU 2021:32 Papper, poddar och…

Riksarkivet har lämnat synpunkter på utredningens förslag till ny pliktlagstiftning.

Riksarkivets yttrande över SOU 2021:32 Papper, poddar och…


2020-12-18

Riksarkivets yttrande över Innovation genom information (SOU 2020:55)

Riksarkivet anser att det utifrån huvudbetänkandet är svårt att överblicka och dra slutsatser om vilka konsekvenser den föreslagna nya öppna data-lagen får. Förslagen förutsätter också satsningar på infrastruktur och på redovisning av information med hänsyn till upphovsrätt och personuppgifter som kan utgöra hinder för vidareutnyttjande.

Riksarkivets yttrande över Innovation genom information (SOU 2020:55)


2020-05-15

Riksarkivets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på utredningens förslag. Riksarkivet ser positivt på förslag om satsningar på Nationella Arkivdatabasen och att enskilda arkiv uppmärksammas. Men Riksarkivet saknar förslag som gör att samhällsviktig information kan identifieras och bevaras i alla sektorer, liksom förslag som sätter fokus på digitalt bevarande.

Riksarkivets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58


2020-05-13

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

Riksarkivet har lämnat synpunkter gällande gallring av personuppgifter.

01 04-2018-7615_Riksarkivets yttrande SOU 2018-45.pdf


2020-05-13

Riksarkivets yttrande över betänkandet – Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

Riksarkivet framför att utredningens förslag bör anpassas till den nya departementsstrukturen.

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)


2020-05-13

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12)

Riksarkivet har inga synpunkter.

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12)


2020-05-13

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på formuleringar i lagförslaget.

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)


2020-05-13

Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

Riksarkivet har lämnat synpunkter gällande vikten av att bevara uppgifter inom underrättelseverksamheten.

Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)


2020-05-13

Demokratins skattkammare. Förslag till ny biblioteksstrategi

Riksarkivet har lämnat synpunkter om samverkan, utbildning, forskning, digitala bibliotekstjänster och gemensam infrastruktur för digitalisering.

Demokratins skattkammare - Förslag till ny biblioteksstrategi


2020-05-13

Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)

Riksarkviet tillstyrker många av utredningens förslag men saknar en analys av arkivvårdens betydelse för övergången till en digital kommunikation.

Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander