Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter om återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter under försvarsdepartementet

Nummer
1991:12
Grundförfattning
1991:12
Status
Upphävd
Ladda hem
Bemyndigande
11 och 12 §§ arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
1991-11-05
Dag för ikraftträdande
1991-12-01
Diarienummer
Anmärkningar
Försvarets författningssamling, FFS, 2000:5: Riksarkivets föreskrifter om ändring i Krigsarkivets föreskrifter (FFS 1993:21) om fortsatt giltighet för av Riksarkivet utfärdade gallringsbeslut. Författningen tillämpas för tiden från och med den 1 juli 1991.
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets föreskrifter om återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter under försvarsdepartementet; beslutade den 5 november 1991. RA-FS 1991:12 Med stöd av 11 och 12§§ arkivförordningen (1991:446) föreskriver riksarkivet efter samråd med krigsarkivet följande. 1 § Denna författning gäller för myndigheter under försvarsdepartementet och omfattar ansökningar med tillhörande handlingar (ansökningshandlingar). 2 § Ansökningar med tillhörande handlingar (ansökningshandlingar) om tjänst skall återlämnas till den sökande senast två månader efter det att överklagandetiden gått ut. Om den sökande inte anträffas, skall ansökningshandlingarna gallras ut. Återlämnande eller gallring får dock ej ske av 1. den anställdes ansökningshandlingar och 2. ansökningshandlingar i ärenden där anställningsbeslutet har överklagats, i den utsträckning handlingarna behövts för omprövning av beslut. 3 § Ansökningshandlingar, som ges in utan att avse viss ledigförklarad tjänst. skall återlämnas till den sökande eller gallras ut, när de inte erfordras för tjänsten, dock skall den anställdes ansökningshandlingar bevaras. 4 § Ansökningshandlingar avseende praktikplats, sommararbete eller motsvarande skall återlämnas till den sökande eller gallras ut, när de inte erfordras för tjänsten, dock skall den anställdes ansökningshandlingar bevaras. 5 § Det finns särskilda bestämmelser om notering om återlämnande av handlingar i 6 kap 13 § riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter. _________ Denna författning träder i kraft den 1 december 1991 och tillämpas för tiden från och med den 1 juli 1991. ERIK NORBERG Lennart Lundquist Ulf Söderberg (riksarkivet) (krigsarkivet)

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.