Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor

Nummer
2016:2
Grundförfattning
2007:1
Status
Upphävd
Ladda hem
Bemyndigande
11 § och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2016-06-22
Dag för ikraftträdande
2016-08-01
Diarienummer
231-2015/4127
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets författningssamling RA-FS 2016:2 ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Utkom från trycket den 11 juli 2016 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; beslutade den 22 juni 2016. Riksarkivet föreskriver, med stöd av 11 § och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446), att 3 § och bilagan till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor (RA-FS 2007:1) , ska ha följande lydelse. Tillämpning 3 § Författningen gäller för – universitet och högskolor enligt 1 kap. 1 § första stycket högskoleförordningen (1993:100), – sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), till den del handlingarna omfattar verksamhet enligt 1 § denna författning och härrör från den verksamhet som avses i bilagan till -offentlighets- och sekretessla-gen, – Universitets- och högskolerådet enligt 2 § förordningen (2012:811) med instruk-tion för Universitets- och högskolerådet, – Polismyndigheten enligt 2–3 §§ förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman, och – Säkerhetspolisen enligt 3 § förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman. Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2016. KARIN ÅSTRÖM IKO Anna-Kristina Andersson Bilaga Handlingar som får gallras enligt 7§. Allmänna råd: Reglerna i denna bilaga är utformade som med-givanden att gallra, dvs. vissa handlingar får gallras efter en viss tid. Detta innebär att myndigheten kan bevara handlingar för vilka gallring medges. Handlingar Bevarande/gallring m.m. Allmänna råd Antagning Inkomna svarshäften, högskoleprovet Får gallras efter utgången av det kalenderår som infaller 5 år efter provtillfället. Inkomna svarshäften på papper får gallras tidigast 1 år efter provtillfället efter överföring till annat medium. Regleringen av gallring efter överföring till annat medium är ett undantag från 8 §. Inkomna eller upprättade handlingar i samband med anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta efter ett studieuppehåll Får gallras 2 år efter det att anmälan har kommit in till myndigheten. En förutsättning för gallringen är att uppgifter om återupptagandet av studier som har registrerats i studieregister bevaras. Här avses handlingar som kan tillkomma vid anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta i enlighet med 5 § UHRFS 2013:3, t.ex. studentens anmälan och högskolans beslut eller bekräftelse. Anmälan om studieavbrott Får gallras 2 år efter det att anmälan har kommit in till myndigheten. En förutsättning för gallringen är att uppgifter om studieavbrottet som har registrerats i studie-register bevaras. Handlingar i ärenden om återupptagande av studier efter studieavbrott Får gallras två år efter det att beslut har fattats i ärendet. En förutsättning för gallringen är att uppgifter om återupptagandet av studier som har registrerats i studieregister bevaras.

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.