Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol

Nummer
2010:1
Grundförfattning
2008:2
Status
Upphävd
Ladda hem
Bemyndigande
11§ 4 arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2010-03-15
Dag för ikraftträdande
2010-05-01
Diarienummer
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från domstol; beslutade den 15 mars 2010. Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 4 arkivförordningen (1991:446) i fråga om Riksarkivet föreskrifter (RA-FS 2008:2) om återlämnande av handlingar från tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen samt länsrätterna, kammarrätterna och Regeringsrätten, att 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse från den dag dessa föreskrifter träder i kraft. Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag dessa föreskrifter träder i kraft. Tillämpningsområde 1 § Denna författning gäller för tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen samt förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Regeringsrätten. Återlämnande 2 § En handling som lämnats till en domstol i ett mål eller ärende får återlämnas om den är av särskild vikt för ingivaren. Ersättningskopia 3 § Vid återlämnande ska domstolen ersätta den återlämnade handlingen med en bestyrkt kopia eller anteckning om innehållet om kopia inte kan tas. Notering om återlämnandet ska göras i mål- och ärenderegister eller motsvarande. Tidpunkten för återlämnande 4 § Innan målet eller ärendet har avgjorts får återlämnande ske endast om det finns särskilda skäl för återlämnande och det medges av domstolen. Har målet eller ärendet avgjorts genom dom eller beslut, får handlingen återlämnas innan avgörandet vunnit laga kraft endast om domstolen medger det. ____________________________ Denna författning¹ träder i kraft den 1 juli 2008. ___________________________ Denna författning träder i kraft den 1 maj 2010. Tomas Lidman Britt-Marie Östholm 1 RA-FS 2008:2

Till sökformuläret för RA-FS

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är:
Chefsjuristen Efwa Westre Stövander.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.