Uppdraget innebär att Riksarkivet ska

  • samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar,
  • stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer,
  • förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se,
  • förvalta webbhandledningen vidareunyttjande.se samt
  • ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns.

Uppdraget sträcker sig fram till den 31 december 2018 och ska slutredovisas den 31 januari 2019. En delrapport ska lämnas till regeringen senast den 1 september 2017.

Regeringsuppdraget stämmer väl överens med Riksarkivets övergripande verksamhetsmål om en ökad användbarhet och användning av offentlig information. Av Riksarkivets vision framgår att vidareutnyttjande och förädling av informationen bör stödjas och uppmuntras. En ökad självbetjäning bör nås genom utveckling av digitala tjänster.

Riksarkivet får föreskriva hur statliga myndigheters PSI-förteckningar ska se ut.

Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande 

15 § Arkivförordningen

Läs även mer om Riksarkivets operativa arbete med att tillgängliggöra handlingar som förvaras hos oss
https://riksarkivet.se/psidata

 

Webbplatser för öppna data

Riksarkivet har tagit över två webbplatser för öppna data. Riksarkivet tittar på vilken information för öppna data som bör finnas och var:


vidareutnyttjande.se
På vidareutnyttjande.se finns en vägledning över hur du tar fram öppna data.

oppnadata.se
Oppnadata.se är en dataportal och en katalog som pekar ut källor med öppna data hos informationsägarnas (t ex myndigheters) webbplatser. För att få dina öppna data-källor att visas på oppnadata.se så behöver du i dag gå via sandbox.oppnadata.se och registrera/publicera dem där.

sandbox.oppnadata.se
Sandbox.oppnadata.se är en undersida till dataportalen oppnadata.se. På sandbox.oppnadata.se kan du kontrollera att ditt metadata som ska visas på öppnadata.se fungerar mot standarden DCAT-AP, att det ser bra ut samt registrera/publicera datan för att visas på oppnadata.se.

 

 


 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sanja Halling