Uppdraget innebär att Riksarkivet ska

  • samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar,
  • stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer,
  • förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se,
  • förvalta webbhandledningen vidareunyttjande.se samt
  • ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns.

Uppdraget sträcker sig fram till den 31 december 2018 och ska slutredovisas den 31 januari 2019. En delrapport ska lämnas till regeringen senast den 1 september 2017.

Regeringsuppdraget stämmer väl överens med Riksarkivets övergripande verksamhetsmål om en ökad användbarhet och användning av offentlig information. Av Riksarkivets vision framgår att vidareutnyttjande och förädling av informationen bör stödjas och uppmuntras. En ökad självbetjäning bör nås genom utveckling av digitala tjänster.

Riksarkivet får föreskriva hur statliga myndigheters PSI-förteckningar ska se ut.

Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande 

15 § Arkivförordningen

Portalen öppnadata.se fungerar som en katalog och visar vilka handlingar som finns tillgängliga för vidareutnyttjande.
Läs mer i öppnadata.se

Webbhandledning vidareutnyttjande.se innehåller rekommendationer och regler kring handlingar som kan tillgängliggöras och publiceras som öppna data" Läs mer i vidareutnyttjande.se

Läs även mer om Riksarkivets operativa arbete med att tillgängliggöra handlingar som förvaras hos oss
https://riksarkivet.se/psidata

 

Ansvarig för sidan/ kontakt
Sanja Halling
Sidan publicerad: 2017-01-27 | Sidan senast uppdaterad: 2017-01-31