Remissvar om inskränkningarna i upphovsrätten 

2024-05-28

I sitt remissvar föreslår Riksarkivet viktiga förändringar om vilka arkiv som ska få göra kopior och om att alla kulturarvsinstitutioner ska få ställa ut bevarandekopior istället för original.

Inskränkningarna i upphovsrätten är avgörande för att göra arkiv tillgängliga på det sätt som besökarna förväntar sig. Inskränkningar i upphovsrätten innebär att man under vissa omständigheter får framställa och sprida exemplar av upphovsrättsskyddade verk utan att be upphovspersonen om lov. Utredningen om upphovsrättens inskränkningar har lämnat sitt förslag (SOU 2024:4) med förtydliganden och modernisering av upphovsrättslagen.

Utredningen föreslår flera förbättringar, bland annat en ny möjlighet att dela upphovsrättsskyddat material i forskningsprojekt och ett förtydligande om källangivelse. Men i sitt remissvar föreslår Riksarkivet ytterligare två viktiga ändringar. Dels vilka kulturarvsinstitutioner som ska omfattas av vissa bestämmelser, dels att man ska få använda kopior för utställningsändamål.

Fler kulturarvsinstitutioner bör få göra kopior

Utredningen föreslår att fler aktörer ska få rätt att kopiera upphovsrättsskyddade verk för bevarande, komplettering eller forskningsändamål, samt tillhandahålla papperskopior till besökare. Museerna, som inte tidigare omfattats, ska nu inkluderas om de drivs utan vinstintresse. För biblioteken och museerna föreslås att även privata, icke-vinstdrivande aktörer ska omfattas. Däremot föreslås ingen ändring för arkiv, där bara statliga och kommunala arkiv omfattas av den nuvarande bestämmelsen. Riksarkivet anser att även enskilda, icke-vinstdrivande arkivinstitutioner och alla arkiv som består av allmänna handlingar bör omfattas av de föreslagna förändringarna.

Bevarandekopior bör få ställas ut

Idag får verk som har utgivits visas offentligt i t.ex. utställningar. Detsamma gäller när upphovsmannen har överlåtit exemplar av ett konstverk. Däremot medger inte bestämmelsen att man gör kopior för utställningsändamål. De bevarandekopior som kulturarvsinstitutionerna får göra enligt bestämmelsen omfattas inte av visningsrätten.
Riksarkivet föreslår att denna bestämmelse ändras så att även bevarandekopior får ställas ut. Konsekvensen blir annars att det är de sköra arkivalierna som måste visas upp i original istället för de kopior som är tänkta att bidra till bevarandet av dem.

Ta del av Riksarkivets remissyttrande

Visa hela nyhetsarkivet