Riksarkivet kritiskt till utredningsförslag om kultursamverkansmodellen 

2024-03-27

I höstas lämnade en utredning (SOU 2023:58) förslag på förändringar av den så kallade kultursamverkansmodellen. Denna modell har funnits sedan 2011 och fördelar statliga medel via Kulturrådet till regionerna som i sin tur fördelar dessa vidare till regionala kulturverksamheter i sina län. Pengarna fördelas med utgångspunkt i regionala kulturplaner och i samråd med andra kulturmyndigheter och organisationer, däribland Riksarkivet.

Bra dialog och delad problembild

Riksarkivet har haft en bra dialog med utredningen och delar till stor del utredningens beskrivning av de problem som finns idag. Riksarkivet håller vidare med utredningen om att kommunerna har saknats i den nuvarande modellen. Alla tre nivåerna stat, region och kommun, bör finnas med i samverkan. Riksarkivet delar också utredningens bedömning att det krävs att nya resurser tillförs om man väljer att gå vidare med utredningens förslag. En förstärkning behövs redan i dagens modell.

Riksarkivet avstyrker utredningens förslag

Riksarkivet avstyrker däremot utredningens förslag till lag om samverkan på kulturområdet. Vi avstyrker också förslaget till förordning om statsbidrag till kulturverksamhet i samverkan, samt förslaget till förordning om samverkansstöd och utvecklingsbidrag.

Riksarkivet anser inte att utredningens förslag löser de utmaningar som finns med dagens kultursamverkansmodell. Riksarkivet är positivt till vissa av utredningens förslag, men menar att dessa kan genomföras redan inom ramen för nuvarande modell. Riksarkivet är särskilt kritiskt till att kulturarvet och arkiven i stora delar saknas i utredningens förslag. Jämfört med den nuvarande modellen menar Riksarkivet att utredningen fokuserar mindre på kulturarvet i förhållande till kulturen i stort och mindre på arkiven i förhållande till övrigt kulturarv. Det är en risk när kultursamverkansmodellen är en av få möjligheter till finansiering av den enskilda arkivsektorn.

Läs hela yttrandet (pdf)

Läs utredningens förslag (regeringen.se)

Visa hela nyhetsarkivet