Synpunkter på Försvarsberedningens rapport Ds 2023:34 

2024-03-19

Cybersäkerhet, digitalisering, säkra lokaler och frågan om beredskapsmyndighet är några av områdena som Riksarkivet tar upp i sitt inspel kring Försvarsberedningens senaste rapport.

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Förberedelserna, beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret, både det militära och det civila försvaret, måste därför snabbt öka inom alla delar av samhället. Det skriver Försvarsberedningen i rapporten Kraftsamling (Ds 2023:34), som behandlar inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret.

Riksarkivet är en av de myndigheter som lämnat synpunkter på rapporten och i vårt yttrande framhåller vi bland annat följande:

Cybersäkerhet och digitalisering

"Sveriges digitala tillgångar ska inte kunna förstöras, manipuleras eller hamna i en angripares händer, skriver Försvarsberedningen." Som ett led i förberedelserna för höjd beredskap och krig behöver därför planer upprättas för hur viktig information ska skyddas.

Riksarkivet menar att sådana planer enklast och mest effektivt kan åstadkommas om beredskapsplanering är integrerat i myndigheternas ordinarie informationshantering och arkivbildning. Beredskapsplaneringen blir på detta sätt en del av den verksamhet som ändå genomförs, inte en parallell insats som kräver resurser och måste underhållas.

Många myndigheter och andra aktörer är också små och har begränsade resurser, men har samtidigt information i sina arkiv som är viktiga för samhällets funktionalitet. För många skulle det därför stärka beredskapen att överlämna mer av sin information till Riksarkivet, eftersom de i en krigssituation skulle ha svårt att skydda den själva.

Mycket av den information som behöver skyddas finns också både hos myndigheter och hos andra aktörer, exempelvis företag och affärsdrivande verk. Riksarkivet har för 2024 ett regeringsuppdrag i regleringsbrevet att "identifiera information som är att betrakta som samhällsviktig och därmed särskilt skyddsvärd att bevara." 

Kulturarv, digitala tillgångar och cybersäkerhet

Riksarkivet är expertmyndighet inom arkivområdet och även utpekat som ansvarig myndighet för arkivhandlingar i förordningen om undanförsel och förstöring (1993:243). För Riksarkivet är kulturarv en begränsad del av vårt uppdrag, men det är ett område där vi under många år har arbetat med beredskapsåtgärder som vi fortfarande har stor nytta av. Ett exempel är att vi redan på 1950-talet började göra kopior av historiskt värdefulla arkivhandlingar, först på mikrofilm och numera digitalt.

När det gäller informations- och cybersäkerhet ligger Riksarkivet på en mycket högre nivå än de flesta andra inom kulturarvsområdet och räknas som en säkerhetskänslig verksamhet i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Riksarkivet kan därför inom cybersäkerhet och det digitala området vara ett stöd för hela kulturarvssektorn. Med överenskommelser om samverkan bör det vara ganska enkelt att inom ramen för ordinarie verksamhet stärka beredskapen på detta område.

Säkra lokaler

Försvarsberedningen skriver också att helt andra typer av trygga förvaringslösningar för kulturarvsföremål kommer att krävas. I frågan om säkra lokaler har Riksarkivet bättre förutsättningar än många andra inom kulturarvsområdet. Inom arkivsektorn är standarden på arkivlokaler generellt sett hög i och med att Riksarkivet har föreskrifter som ställer stora krav.

Ett problem är att det saknas evakueringslokaler som kan användas om det på grund av krig eller en fredstida kris blir nödvändigt att utrymma eller undanföra arkiv, antingen från någon av Riksarkivets depåer eller som förvaras hos någon myndighet. Ett antal stora myndigheter har omfattande bestånd av arkiv i egna depåer. Drabbas någon av dem av till exempel brand eller vattenskador behöver evakueringslokaler finnas tillgängliga. Riksarkivet kan ge råd och praktisk hjälp för att rädda arkivhandlingar som blivit skadade. Men med dagens finansieringsmodell kan Riksarkivet inte ha arkivlokaler som står tomma utifall en evakuering skulle bli nödvändig. En beredskapsåtgärd för att kunna rädda och skydda information vore därför att Riksarkivet fick finansiering för sådana lokaler.

Riksarkivet bör bli beredskapsmyndighet

Riksarkivet delar Försvarsberedningens uppfattning att det behövs beredskapsmyndigheter inom kulturområdet, särskilt vad det gäller kulturarv eftersom det ställer stora krav på utövarna.
Riksarkivet anser att vi ska vara en av beredskapsmyndigheterna, i egenskap av tillsyns- och expertmyndighet inom arkivområdet, som arkivmyndighet för statliga myndigheter, samt utpekade som ansvariga i förordningen om undanförsel och förstöring. Även utanför kulturarvsområdet har Riksarkivet en viktig roll inom totalförsvaret eftersom att vårt uppdrag är att se till att samhällets information bevaras.

Hela yttrandet Synpunkter på Försvarsberedningens rapport Ds 2023:34 (pdf)

Rapporten Kraftsamling (regeringen.se)

Visa hela nyhetsarkivet