Sverige behöver stärka beredskapen för kulturarvet 

2022-11-14

Kulturarvets roll lyfts i MSB:s rapport ”Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans”. De offentliga arkiven är en del av kulturarvet, och en väsentlig del av landets informationsförsörjning.

”Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans” är MSB:s slutredovisning av ett regeringsuppdrag. Rapporten innehåller förslag för att konkret stärka det civila försvarets förmåga. Riksarkivet har bidragit med underlag tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Kungliga biblioteket.

Under höjd beredskap och krig ska det civila försvaret bland annat kunna upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna och nödvändig försörjning, värna civilbefolkningen, bidra till det militära försvaret samt stärka försvarsviljan.

Kulturarv bidrar till stärkt motståndskraft

Kulturarvsområdet ingår inte i någon utpekad beredskapssektor och har tidigare inte tagits upp i civilförsvarssammanhang. Men nu lyfts kulturarvsfrågors betydelse för stärkt motståndskraft och försvarsvilja i MSB:s rapport. Kulturarvets utsatthet och sårbarhet i krig har aktualiserats av kriget i Ukraina.

- Det är positivt att MSB rekommenderar att arbetet med att skydda kulturarvet vid höjd beredskap och krig behöver stärkas och tillföras betydande resurser. Riksarkivet är redo att ingå i det  nationella kulturarvsråd som MSB föreslår ska inrättas, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Arkivens är betydelsefulla för ett robust samhälle

MSB poängterar i sin rapport att det civila försvarets förmåga bygger på den grundläggande förmågan som finns i det fredstida samhället. Det förutsätter robusta samhällsfunktioner.

Offentliga myndigheters arkiv med allmänna handlingar är en del av vårt kulturarv, enligt arkivlagen. Riksarkivet förvarar mycket stora mängder sådan information, däribland grunddata som folkbokföring och fastighetsdata. Som statlig arkivmyndighet har Riksarkivet ett särskilt ansvar för att planera för undanförsel för arkivhandlingar.

- Arkiven är en viktig del av Sveriges informationsförsörjning – väsentliga för förvaltning, forskning, rättskipning och medborgarnas insyn. Att arkiven finns bevarade och tillgängliga är en förutsättning för ett rättssäkert och demokratiskt samhälle, både i fred och i krig, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Läs MSB:s rapport Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans

Visa hela nyhetsarkivet