Riksarkivet välkomnar förslag om digitalisering av kulturarvet 

2022-02-16

Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen överlämnades till regeringen i oktober 2021. Nu publicerar Riksarkivet sitt remissvar.

Riksarkivet välkomnar utredningens förslag om en satsning på 800 miljoner kronor för att göra mer material från arkiv, bibliotek och museum digitalt tillgängligt. Satsningen ska genomföras i samverkan mellan Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Kungliga biblioteket (KB).

– Vi myndigheter står beredda att genomföra den föreslagna satsningen på digitalisering av kulturarvet i samverkan. Vi har lång erfarenhet av samarbete kring utveckling, vägledning och utbildning inom digitaliseringsområdet, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Delar av remissvaret har utarbetats gemensamt mellan Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Kungliga biblioteket. Myndigheterna är överens om vikten av att digitalisera kulturarvet och att det brådskar. För att ge största möjliga utväxling anser myndigheterna att satsningen i så hög grad som möjligt bör utnyttja, och vid behov vidareutveckla, befintlig infrastruktur för digitalisering inom kulturarvsområdet.

Storskalig digitisering

Riksarkivets digitiseringscentrum för kulturarvsmaterial, i Västernorrland, är en nationell resurs för myndigheter och andra offentliga organisationer. Riksarkivet och KB har ett samarbete sedan många år för digitisering av dagstidningar.

Riksarkivet har beredskap för att skala upp sin digitiseringsverksamhet, men då krävs en riktad anslagsförstärkning för att täcka upp den stora ekonomiska risk som Riksarkivet annars skulle behöva ta.

Nationella arkivdatabasen

Riksarkivet lyfter i sitt remissvar betydelsen av den Nationella arkivdatabasen (NAD) som en ingång till arkivinformation från såväl offentliga som enskilda institutioner. Den enskilda arkivsektorn har stora behov av att kunna publicera och säkra en långsiktig tillgång till digitala avbildningar av arkivmaterial – där är NAD en förutsättning.

Riksarkivet vill att det i instruktionen för myndigheten ska framgå att Riksarkivet ska tillhandahålla ett informationssystem för arkivväsendet. Arkivutredningen föreslog samma sak i sitt betänkande.

Digitalisering gynnar demokrati och öppenhet

– Att digitisera arkiv är en viktig satsning som ger alla en möjlighet att ta del av informationen, oavsett var man befinner sig, säger riksarkivarien Karin Åström Iko

Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Kungliga biblioteket poängterar gemensamt att digitalisering av kulturarvet är en fråga om demokrati, öppenhet och tillgänglighet men också om samhällsekonomi, forskning och innovation och att rädda samhällsviktig information som riskerar att förloras för alltid.


Mer information:
Ulrika Sturesdotter Andersson, telefon 010-476 70 00


• Riksarkivets remissvar på återstartsutredningens betänkande (pdf)
• Utredningens betänkande på regeringens webbplats


 

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet