Förändrad omvärld ställer nya krav på Riksarkivet 

2020-01-27

Digitaliseringen i samhället ställer nya krav på ett nationalarkiv. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta användarnas ökade förväntningar på att kunna ta del av arkiven var- och närsomhelst, och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande av samhällsviktig information.

Under de kommande åren kommer Riksarkivet ha ökade kostnader för lokaler, arkivflytt och för nödvändiga satsningar på infrastruktur, utan att myndigheten får utökade resurser.

Riksarkivet har därför behövt prioritera om i sin verksamhet och måste bland annat minska på sina personalkostnader, det vill säga bli en organisation med färre anställda.

Under 2019 har Riksarkivet minskat personalkostnaderna främst genom att inte förlänga tidsbegränsade anställningar och genom att inte tillsätta vakanser. Om man också inkluderar pensionsavgångar och de som sagt upp sig själva under året så handlar det om ett femtiotal personer som lämnat Riksarkivet. Under 2019 har också omplaceringar skett inom myndigheten.

Myndigheten fortsätter också arbetet med att minska andra kostnader, exempelvis för resor, licenser och mycket annat. Riksarkivet har också gjort andra omprioriteringar, bland annat när det gäller öppettider i läsesalarna.

Fortsatta åtgärder 2020

Trots insatserna under 2019 behöver Riksarkivet vidta fler åtgärder för att få ekonomin i balans. Nu pågår därför ett arbete inom hela myndigheten för att minska personalkostnaderna ytterligare. De flesta av Riksarkivets tolv verksamhetsplatser i Sverige kommer att påverkas. Vi är mitt i processen och det går inte att säga än hur många färre tjänster det kommer att landa i.

En arkivförvarande avdelning

En stor förändring i den interna organisationen är att Riksarkivets två arkivförvarande avdelningar kommer att slås ihop till en stor avdelning, med ett minskat antal tjänster jämfört med vad de två avdelningarna har idag.

Detta berör de som jobbar inom landsarkiven och de arkivförvarande enheterna i Marieberg och Arninge samt Krigsarkivet. Även verksamheterna inom Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt diplomatarium och heraldik kommer att finnas inom denna avdelning.

Verksamheten i Ramsele

Riksarkivets verksamhet i Ramsele föreslås minska. I dagsläget arbetar 24 personer på orten, och personalen tillhör olika enheter inom Riksarkivet.

Riksarkivet planerar att effektivisera arbetet inom enheten för digitisering, som har verksamhet i Ramsele och Fränsta. Arbetsuppgifter kommer att flyttas och en sektion som har sin placering i Ramsele upphör därmed. Förslaget innebär alltså att 15 befattningar/tjänster kommer att försvinna från Ramsele. Fem tjänster flyttas till Fränsta, en troligen till Härnösand och nio tjänster upphör helt.

Enligt detta förslag finns då nio tjänster kvar i Ramsele, som har sin placering inom andra enheter (till exempel kundtjänst och IT).

Tidplan

Under våren pågår dialog och samverkan med arbetstagarorganisationer inom myndigheten. Planen är att riksarkivarien ska fatta ett beslut som börjar gälla 1 maj, därefter sker omplaceringar. Ny organisation planeras träda i kraft 1 september 2020. Riksarkivarie Karin Åström Iko kommenterar:

- Jag beklagar och ser allvarligt på att vi måste dra ner på Riksarkivets verksamhet, det drabbar personalen och också våra användare. Jag har stor förståelse för att det är särskilt tungt på orter där arbetsmarknaden är svag.

- Vi arbetar för att skapa en organisation som löser vårt uppdrag på ett bra sätt och som ryms inom vår givna ekonomiska ram. Det är viktigt att vi som nationalarkiv utvecklas i takt med samhället och den snabba utvecklingen inom informationsförsörjning.

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet