Ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2018:10 och 2009:1 

2024-06-25

Riksarkivet ändrar sina föreskrifter om gallring och utlån av räkenskapsinformation samt om elektroniska handlingar.

Riksarkivet har utfärdat ändringar av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m. samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar.

Den 1 juli 2024 avskaffas krav på bevarande av räkenskapsinformation i original i ny bokföringslag (2024:342) och ny lag (2024:345) om kommunal bokföring och redovisning.

Ändringen i RA-FS 2018:10 (genom RA-FS 2024:2) innebär att verifikationer och fakturor i original får gallras omgående efter överföring till ny handling eller databärare, under förutsättning att ursprungets äkthet har säkerställts och innehållets integritet med avseende på de uppgifter som krävs i en verifikation respektive en faktura inte har förändrats. En förutsättning är också att myndighetens verifikationer och fakturor är sökbara och kan presenteras vid behov i minst sju år. Tidigare skulle fakturor i pappersoriginal bevaras i tre år, även om de hade digitaliserats. För elektroniska fakturor enligt RA-FS 2018:10 gäller fortsatt gallring efter överföring till myndighetens format för elektroniska fakturor.

Riksarkivet har också gjort några mindre ändringar i RA-FS 2009:1 (genom RA-FS 2024:3) som innebär att vissa upplysningsparagrafer utgår och att 6 kap. 1 § och 7 § ändras.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2024.

Här kan du ta del av föreskrifterna: RA-FS 2024:2RA-FS 2024:3 och vägledningen: Bevarande och gallring av räkenskapsinformation (riksarkivet.se)

Kontakt: riksarkivet@riksarkivet.se

Visa alla nyheter