Otillräckligt skydd för samhällsviktig information  

2024-06-04

Förbättringar krävs för att bevara och skydda information som är nödvändig för att upprätthålla eller säkerställa samhällets grundläggande funktion i händelse av kris, krig eller höjd beredskap. Det framhåller Riksarkivet i en redovisning till regeringen.

På uppdrag av regeringen har Riksarkivet identifierat information som är att betrakta som samhällsviktig* och särskilt skyddsvärd och viktig att bevara. Riksarkivet har också lämnat förslag på vilka beredskapsåtgärder vi anser vara nödvändiga för att skydda uppgifterna och säkerställa att de kan bevaras långsiktigt.

– Samhällsviktig information måste bevaras och vara tillgänglig även vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig. Det är en viktig förutsättning för en god beredskap. Utan tillgång till nödvändig information upphör dagens komplexa och informationsintensiva samhälle snabbt att fungera. Vi ser behov av flera åtgärder för att stärka beredskapen på detta område, kommenterar riksarkivarien Karin Åström Iko.

Tillräcklig reglering saknas

Riksarkivet menar att det idag saknas tillräcklig reglering som säkerställer ett långsiktigt bevarande av all samhällsviktig information. Framförallt saknas det krav på långsiktigt bevarande av information som uppkommer inom enskild och kommunal sektor. I dag bedrivs betydande delar av välfärden och andra för samhället viktiga och grundläggande funktioner av många olika aktörer, varav flera är enskilda. Det gör att det inte är helt enkelt att säkerställa att information som är samhällsviktig bevaras under lång tid framöver. Aktörer inom enskild sektor kan också sakna resurser eller incitament för att långsiktigt bevara och skydda informationen.

Åtgärdsförslag från Riksarkivet

Riksarkivet föreslår därför ett antal åtgärder för att förbättra skyddet och bevarandet av den samhällsviktiga informationen:

  • Det bör införas en skyldighet för alla som bedriver samhällsviktig verksamhet, oavsett sektor och huvudmannaskap, att bevara sådan information som är nödvändig för att upprätthålla eller säkerställa samhällets grundläggande behov, värden och säkerhet. Riksarkivet bör ges rätt att meddela närmare föreskrifter kring bevarandet.
  • Riksarkivet bör också få ett fortsatt uppdrag att tillsammans med de beredskapsansvariga myndigheterna identifiera de mest centrala behoven av konkreta skyddsåtgärder för den särskilt skyddsvärda informationen inom respektive beredskapssektor och inom de funktioner som saknar huvudsaklig hemvist i en beredskapssektor.
  • Riksarkivet bör ges i uppdrag att erbjuda tjänster för förvaring av analoga och digitala skyddsvärda handlingar åt samhällsviktiga verksamheter som bedrivs i enskild regi. Riksarkivet bör också ges i uppdrag att tillhandahålla lokaler för förvaring av handlingar som behöver evakueras eller undanföras vid en fredstida kris, höjd beredskap eller krig.
  • Riksarkivet bör ges i uppdrag att digitisera handlingar med samhällsviktig information som är i störst behov av att digitiseras ur ett skyddsperspektiv.

– Om våra förslag till åtgärder inte genomförs finns risken att information som är nödvändig för att upprätthålla eller säkerställa samhällets grundläggande behov, värden och säkerhet går förlorad och att viktiga samhällsfunktioner därför i händelse av kris, krig eller höjd beredskap skulle upphöra att fungera. Det skulle också göra det svårt eller rentav omöjligt att bygga upp eller återskapa samhällsviktiga funktioner när situationen väl har upphört, kommenterar Karin Åström Iko.

Läs hela Riksarkivets redovisning (PDF)
* Med samhällsviktig information menas det som är nödvändigt för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet enligt 6 § 2 förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap vid fredstida krissituationer, höjd beredskap eller krig, eller för att återstarta eller återskapa samhällsviktig verksamhet efter en sådan situation.

Visa alla nyheter