AI ett paradigmskifte för arkiven 

2024-05-31

Riksarkivet har redovisat till regeringen hur vi arbetar med AI och vilka möjligheter som AI-teknik kan innebära för arkivsektorn. Rapporten är ett uppdrag som Riksarkivet fick i årets regleringsbrev.

Utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) innebär ett paradigmskifte för arkivsektorn, eftersom AI möjliggör tillgängliggörande av information på ett helt nytt sätt. Detta möjliggör återanvändning och analys av data, vilket i sin tur bidrar till kunskapsuppbyggnad och innovation. AI-utvecklingen som bedrivs vid Riksarkivet kan också komma till nytta för andra myndigheter och bidra till ökad effektivitet och innovation i samhället. Detta konstateras i Riksarkivets redovisning av det regeringsuppdrag som gavs kring AI i årets regleringsbrev.

– Riksarkivets arbete med AI innebär en fantastisk möjlighet för att öppna vårt arkivmaterial för fler, men kommer också bidra till att vi och andra myndigheter och institutioner blir mer innovativa och effektiva, kommenterar riksarkivarien Karin Åström Iko.

Tillgängliggörande av handskrivna texter

Riksarkivet förfogar över stora mängder autentisk information och ligger också i framkant vad gäller utveckling av AI-modeller som stödjer datadriven forskning. Vi utvecklar bland annat, i samarbete med flera andra aktörer, AI-modeller för transkription av äldre handskriven svenska, s.k. HTR-modeller (Handwritten Text Recognition). En modell för detta som lanserades hösten 2023 har en genomsnittlig noggrannhet på teckennivå på cirka 95 procent. Modellen är tränad på, och är därmed bäst på, texter daterade ca 1650–1900. Modellen, och andra av Riksarkivet utvecklade AI-modeller, tillgängliggörs på ett sätt som möjliggör fritt vidareutnyttjande och därmed kollaborativ vidareutveckling av modellerna. Inom en snar framtid möjliggör detta datadriven analys och andra digitala forskningsmetoder på innehållet. 

– Med hjälp av en specialiserad AI kommer Riksarkivet de kommande åren att kunna publicera miljontals sidor handskrivna arkivhandlingar som sök- och nedladdningsbar text. Att transkribera stora mängder handskriven text är bara ett exempel av flera på hur AI-teknik kan göra arkiv mer tillgängliga för alla, kommenterar David Haskiya, chef för Riksarkivets nyinrättade AI-labb.

Till nytta för andra aktörer

Riksarkivet arbetar för närvarande med ett omfattande projekt för att digitisera omkring 55 miljoner inskrivningshandlingar för fastigheter som förvaras vid Riksarkivet. Riksarkivet har utvecklat AI-stöd för att indexera materialet så det blir sökbart och i förlängningen tillgängligt via en digital tjänst. Eftersom dessa handlingar ofta är efterfrågade kommer detta leda till ge effektivare handläggning. Detta arbete kommer också vara till nytta för andra då det öppnar möjligheter för andra myndigheter och institutioner att ta del av handlingarna, genom API:er och andra tekniker för datautbyte. Detta minskar risken för duplicering av information och ökar effektiviteten hos alla parter.

Framtiden

Riksarkivet ser flera områden där AI kan bidra till fortsatt utveckling och förbättra tillgängligheten till arkivmaterial. Några av dessa är:

  • AI-assisterad handläggning av förfrågningar efter allmän handling inklusive AI-assisterad sekretessgranskning och maskning av känsliga eller sekretessbelagda uppgifter vid utlämnande av allmän handling
  • AI-assisterad informationsklassning, sammanfattning och förteckning av "born-digital" arkiv och de ofta väldigt stora mängder digitala filer de innehåller
  • AI-baserad omvandling av tal i ljud- och videofiler till text och indexering av sådan text för effektiv sökning i audio-visuella arkivs innehåll
  • AI-baserad extraktion av strukturerad data från arkivhandlingar – från t.ex. folkräkningar, skattelängder eller väderobservationer – och omvandling av dessa till databaser

Redovisningen till regeringen innehåller också Riksarkivets bedömning kring risker kring etik och informationssäkerhet i vår AI-utveckling.

Läs hela rapporten (PDF)

Den som är nyfiken på Riksarkivets AI-arbete kan lära sig mer genom att lyssna på Arkivpodden där vi släpper nya avsnitt om AI, finns att lyssna på via AI och arkiven eller andra poddplattformar.

Riksarkivets Youtube-kanal finns också ett digitalt föredrag om AI-assistenter och arkiven, ytterligare material släpps nästa vecka.
 

blommor flagga
Skärmklipp från en av Riksarkivets tillämpningar av maskinell läsning av handskrift (HTR)

Visa alla nyheter